Zasada prawdy obiektywnej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasada prawdy obiektywnej - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Zasada prawdy obiektywnej.
Mówiąc o tej zasadzie chcemy ustalić prawdę - to jest cel, ustalenie prawdy obiektywnej - materialnej, ale rodzi się pytanie - co to jest prawda?
Już w starożytności nurtowało to prawników - co to jest prawda?
Arystoteles tak definiował prawdę:
“Prawda jest to zgodność treści sądu z rzeczywistym stanem rzeczy”
Nie chodzi przy tym o badanie i ustalanie tylko prawdziwości twierdzeń stron lecz o prawdziwości samych faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Prawda obiektywna jest odwrotnością prawdy formalnej. Gdyby przyjąć w naszych procedurach zasadę prawdy formalnej to dawałaby taka sytuacja znaczną możliwość zaistnienia fikcji procesowej. .
Jeżeli chodzi o normatywny wyraz zasady prawdy obiektywnej to odwołujemy się do art. 3 k.p.c. “strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy z godnie z prawdą” (bez zatajania).
To właśnie najistotniejsze w procesie jest “zgodnie z prawdą” - z taką prawdą jaką określał już Arystoteles. Aby tą prawdę obiektywną uzyskać to polski ustawodawca zapewnił w normach procesowych specjalne gwarancje. Mówimy o pewnych gwarancjach, które powodują to, że prawda obiektywna w naszym postępowaniu cywilnym nie jest tylko deklaracją.
Podstawową gwarancją prewencyjną jest obowiązek mówienia prawdy, ale to stwierdzenie zawarte w art. 3 k.p.c. nakaz aktywności stron służy realizacji zasady prawdy obiektywnej. Ta aktywność oraz sama działalność stron i uczestników postępowania cywilnego podlega kontroli sądu. Jakie przepisy k.p.c. odwołują się do zasady prawdy obiektywnej i które mają związek z tą zasadą?
art. 212 “Przewodniczący, jeżeli jest to możliwe, jeszcze przed wszczęciem postępowania dowodowego powinien przez zadawanie pytań stronom ustalić, jakie z istotnych okoliczności sprawy są między nimi sporne, i dążyć do ich wyjaśnienia. W razie potrzeby udziela stronom odpowiednich pouczeń i wskazówek, a stosownie do okoliczności zwraca im uwagę na celowość ustanowienia pełnomocnika procesowego.” art. 213 § 1 “Fakty powszechnie znane sąd bierze pod uwagę nawet bez powołania się na nie przez strony”.
art. 217 “Strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swych wniosków lub odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej, z zastrzeżeniem niekorzystnych skutków, jakie według przepisów niniejszego kodeksu mogą dla niej wyniknąć z działania na zwłokę lub niezastosowania się do zarządzeń przewodniczącego i postanowień sądu”
§ 2 Sąd pominie środki dowodowe, jeżeli okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione lub jeżeli strona powołuje dowody jedynie dla zwłoki.”
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz