Postępowanie przed sądem polubownym - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie przed sądem polubownym - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Postępowanie przed sądem polubownym
O ile w ramach postępowania przed sądami powszechnymi rola umowy (umowy procesowej) jest ograniczona i ściśle regulowana przepisami prawa [16] , o tyle w postępowaniu arbitrażowym zgodna wola jego stron ma podstawowe znaczenie. Zasada ta znalazła wyraz w art. 1184 k.p.c., zgodnie z którym strony mogą - z zastrzeżeniem przepisów szczególnych - uzgodnić zasady i sposób postępowania przed sądem polubownym. W braku odmiennego uzgodnienia stron sąd polubowny może prowadzić postępowanie w taki sposób, jaki uzna za właściwy. W szczególności nie jest przy tym związany przepisami o postępowaniu przed sądami powszechnymi. Przyznanie prymatu zasadzie autonomii woli stron umożliwia m.in. takie ukształtowanie postępowania w arbitrażu międzynarodowym, które będzie odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom stron wywodzących się z różnych systemów i kultur prawnych.
9Pozostawiając zasadniczo swobodę kształtowania zasad postępowania arbitrażowego stronom i sądowi polubownemu, ustawodawca wyraźne wskazał pewne ogólne reguły, którym musi odpowiadać każde postępowanie przed sądem polubownym. Na plan pierwszy wśród nich wysuwa się zasada równego traktowania i prawa stron do wysłuchania i przedstawienia swoich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie (art. 1183 k.p.c.). Każda ze stron jest ponadto uprawniona do zajęcia stanowiska w odniesieniu do dowodów i twierdzeń przedstawionych przez stronę przeciwną (por. art. 1189 § 3 k.p.c.).
Rozprawa nie jest jednak koniecznym elementem postępowania arbitrażowego. Strony mogą uzgodnić, że postępowanie będzie prowadzone bez wyznaczania rozprawy i takie uzgodnienie dla sądu polubownego ma charakter wiążący. W jego braku, decyzja należy do samego sądu. Jeżeli jednak jedna ze stron zażąda rozpoznania sprawy na rozprawie, sąd polubowny jest obowiązany przychylić się do jej wniosku (art. 1189 § 1 k.p.c.).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz