Podstawy wiedzy o prawie - strona 5

źródła prawa oraz akty prawotwórcze

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1001

Źródła prawa Źródła prawa - decyzje państwowe ustanawiające lub uznające generalne, ogólne normy postępowania. Należy do podstawowych pojęć nauk prawnych a występuje zarówno w języku praw...

Domniemanie prawne oraz wykładania prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 875

D omniemanie prawne Domniemanie prawne - sposób wnioskowania oparty na założeniach, iż przepisy prawa nakazują w określonych okolicznościach uznawać pewne fakty za prawnie ustalone. Rozróżnia się: domniemanie prawne formalne - nakazujące przyjmować, że ma lub miał miejsce określony fakt, dopóki n...

Formy ciał pośredniczących

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Formy ciał pośredniczących W wykonywaniu władzy państwowej niezbędne jest powołanie do życia różnorodnych ciał pośredniczących, których działanie polega na pośredniczeniu pomiędzy ośrodkami decyzji w strukturach organizacyjnych państwa a podmiotem władzy - jeśli ma nim być społeczeństwo, naród, l...

Geneza państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1477

Geneza państwa Geneza państwa , zespół przyczyn, które złożyły się na powstanie państwa. Koncepcja wywodzi się od Arystotelesa , wg której natura człowieka predestynuje go do życia w państwie, stąd jest ono naturalnym wytworem społecznego instynktu wspólnot ludzkich. Teorie powstania państwa: 1. ...

Interwencjonizm państwowy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1036

I nterwencjonizm państwowy Założenia interwencjonizmu : Polityka interwencjonizmu wynikała z analizy doświadczeń ZSRR, który w okresie 1930-1933 jako jedyny kraj zwiększył produkcję. Teoretyczną podstawę dla przeniesienia doświadczeń radzieckich do państw kapitalistycznych stworzył John Keynes: n...

Ogłaszanie aktów prawnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1386

Ogłaszanie aktów prawnych Akty normatywne wydawane na podstawie ustaw można ogłaszać w okresie od dnia ogłoszenia danej ustawy, a przed dniem jej wejścia w życie; akt taki nie może wejść w życie wcześniej niż ustawa. Dziennikami publikacyjnymi wydawanymi przez organy państwowe są: Dziennik Ustaw ...

Omówienie organów państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Organ państwa Organem państwa jest osoba lub grupa osób, która według obowiązującego prawa podejmuje działania w imieniu państwa uważane za działania całego państwa. Organem państwa jest np. prezydent, sejm, prokurator, ambasador. Działania państwa: władcze: - stanowienie prawa czyli tworzenie...

Prawo a moralność

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

Prawo a moralność P rawo: sformułowane jest warunkowo - precyzyjnie czyli adresat jest dokładnie ustalony w ustawie nakazują dość precyzyjne zachowania. Prawo zawiera minimum reguł niezbędnych do zachowania ładu społecznego ma charakter zakazujący (negatywny) normy są stanowione - czyli ktoś j...

Charakterystyka zagadnień z prawoznastwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 714

Prawoznawstwo Prawoznawstwo jest nauką o państwie, prawie oraz poglądach na państwo i prawo. Termin nauka ma wiele znaczeń. Nauka jest to zespół: twierdzeń o rzeczywistości, o sposobach jej poznawania i praktycznego przekształcania przez człowieka; twierdzeń prawdziwych lub prawdopodobnych bądź ...

Cechy zjawiska społecznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Prawo jako zjawisko społeczne Prawo jest zjawiskiem społecznym. Cechy prawa jako zjawiska społecznego: pojawia się wtedy, gdy wyznacza sposoby zachowania pewnej grupy nie dotyczy stosunku człowieka do samego siebie wyraża wartości i potrzeby o szerszym lub węższym zasięgu społecznym powstaje j...