Hydrologia - strona 2

note /search

Hydrologia - wykład 5: Wody powierzchniowe - stany wody c.d.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Hydrologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 854

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Częstością stanów wody n nazywa się liczbę wystąpień w określonym czasie stanów wody o określonej wysokości lub w określonych przedziałach wysokości. Wykresy sporządza się w formie histogramu słupkowego lub diagramu z

Hydrologia - wykład 7: Odpływ

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Hydrologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036

Notatka porusza między innymi zagadnienia take jak: Odpływ jest procesem przemieszczania się cząstek wody pod wpływem grawitacji poza granice określonego obszaru. Odpływ zasilany jest przez opady i osady atmosferyczne (wodny przychód atm...

Hydrologia - wykład 8: Parowanie terenowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Hydrologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1764

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Przyczyny tych strat są różnorodne: parowanie z wolnej powierzchni zbiorników wodnych, parowanie z intercepcji, parowanie z gleb, parowanie wody zebranej na powierzchni terenu (np. kałuże), subli...

Hydrologia - wykład 12: Morza i oceany

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Hydrologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Ocean Światowy dzieli się ponadto na morza, zatoki i cieśniny.Morze jest wyodrębnioną częścią oceanu, zwykle przylegającą do kontynentu lub w inny sposób oddzieloną (wyspy, półwyspy, progi podwodne). Morza zajmują 11% powierzchni Oceanu Światowego...

Hydrologia - wykład 13: Masy wodne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Hydrologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Ma podstawowe znaczenie dla mieszania się wód oceanicznych. Powstaje w wyniku zmian gęstości wody na powierzchni oceanu – zależnie od zmian temperatury i zasolenia wody. W schemacie idealnym je...

Hydrologia - wykład 2: Wody podziemne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Hydrologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1113

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: strefa aeracji – strefa napowietrzona, występująca powyżej zwierciadła wód podziemnych strefa saturacji – strefa zawodniona, występująca poniżej zwierciadła wód podziemnych.pa...

Hydrologia - wykład 3: Wody powierzchniowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Hydrologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Źródła – skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchnię terenu. Pojawiają się w miejscach przecięcia przez powierzchnię terenu warstwy wodonośnej lub strefy uszczelinionej....

Hydrologia - wykład 6: Wody powierzchniowe: przepływy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Hydrologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 595

Notatek porusza między innymi zagadnienia takie jak: Natężeniem przepływu (lub krótko – przepływem) nazywa się objętość wody przepływającej przez dany przekrój poprzeczny w jednostce czasu. Natężenie przepływu wyraża się w jednostkach o...

Hydrologia - wykład 9: Bilans wodny, retencja i ustroje rzeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Hydrologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1533

Notatka porusza między innymi zagadnienia akie jak: Retencja śniegowa i lodowcowa- Występuje w okresie zimowym (retencja śniegowa) oraz na obszarach występowania lodowców. Miarą retencji śniegowej jest zapas wody w pokrywie śnieżnej lub sama grub...

Hydrologia - wykład 10: Lodowce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Hydrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Lodowcem jest występująca głównie na lądzie masa firnu (ziarnistego śniegu) i lodu, będąca w ruchu i powstała z nagromadzenia i przekształcenia stałych opadów atmosferycznych. Warunki powstawania lodowców: odpowiedni klimat (wilgotny, z długim o...