Hydrologia i hydrogeologia - strona 6

Wody wolne - podział

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1645

 WODY WOLNE       – wody mające zdolność ruchu pod wpływem sił grawitacji i  różnicy   ciśnień   hydrostatycznych.   Występują   w   strefie   aeracji   jako   wody   wsi...

Wody związane - definicja

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

 WODY ZWIĄZANE      – wody podlegające siłom molekularnym wiążącym je z  ziarnami mineralnymi w brew sile ciężkości.  Zdolność ziaren skalnych do wiązania wody to adsorpcja.  Woda błonkowata Woda higroskopijna •  WODY HIGROSKOPIJNE  – woda powstająca na skutek adsorbowania drobin pary  wodnej z po...

Zadania na kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

zad 1  okreslic natezenie przeplywu w cylindrze o d=1    zad 2  sprawdzic czy prawo darcyego jest sprawdzone    zad 3  predkosc filtracji wynosi 2 m/s. wyznaczyc zastepczy wsp. filtracji, całkowita strate ciśnienia oraz strate ciśnienia w  każdej warstwie.    zad 4  wyznaczyc linie 

Zagrożenia wód podziemnych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 595

ZAGROŻENIA WÓD PODZIEMNYCH  ILOŚCIOWE (zubożenie zasobów wywołane naruszeniem obiegu wód): -nadmierna eksploatacja -odwodnienia górnicze i budowlane -nadmierna zabudowa utrudniająca zasilanie -kanalizacja rzek, melioracja wód gruntowych -niekontrolowane samowypływy  JAKOŚCIOWE  (degradacja jakośc...

Zasoby wód podziemnych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH: to ilość wód podziemnych, które traktowane są jako surowiec zawarta w zbiorniku wód  podziemnych, zlewni lub inne jednostce hydrogeologicznej,  wyrażona w jednostkach  objętościowych na jednostkę czasu. Wody podziemne, w od...

Główne piętra wodonośne w Polsce

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2597

GŁÓWNE PIĘTRA WODONOŚNE W POLSCE: Piętro czwartorzędowe: -eksploatowane jest na całym Niżu i w rejonie Zapadliska Przedkarpackiego -duża zmienność własności hydrogeologicznych skał i miąższości warstw -w profilu pionowym jest jedna lub więcej 

Główne zbiorniki wód podziemnych - OCHRONA GZWP

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1148

GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH: to zbiorniki wód podziemnych odpowiadające umownie ustalonym ilościowym i jakościowym  kryteriom. Zasięgi i powierzchnie GZWP są wyznaczone ich wychodniami na powierzchni terenu  lub na określonej powierzchni st...

Hydrogeochemia i składniki chemiczne

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

HYDROGEOCHEMIA -  nauka zajmująca się składem chemicznym wód podziemnych, jego  pochodzeniem oraz możliwościami wykorzystania wód.   Znaczenie hydrogeochemii polega   na rozpoznawaniu krążenia substancji w wodach naturalnych,  rozpoznawaniu istoty procesów i zjawisk zachodzących w wodach  podziemny...

Infiltracja - definicja zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1365

1a       1b          2 INFILTRACJA   –   przesiąkanie   wody   w   głąb   warstw   skalnych.   Zależy   od:  przepuszczalności   skał,   urzeźbienia   terenu,   temperatury   powietrza,   niedosytu   wilgoci   w  powietrzu,   pokrycia   szatą ...

Metody wyznaczania współczynnika filtracji

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4158

METODY WYZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI: Wzory empiryczne, tabele i wykresy pozwalają na określenie wartości przybliżonej. Wyniki  uzyskane różnymi wzorami mogą różnić się między sobą i jednocześnie różnią się od  rzeczywistych ...