Fizyka - strona 99

Dynamika-praca kontrolna

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Fizyka:  Dynamika Praca kontrolna z fizyki 3 . D y n a m i k a . 3 . 1 . Z a s a d y   d yn a m i k i . P i e r w s z a   z a s a d a   d y n a m i k i :    C i a ł o   n i e   p o d d a n e   o d d z i a ł yw a n i u  ż a d n yc h   i n n yc h   c i a ł   a l b o   p o z o s t a j e   w   s p o c...

Fizyka - efekt Dopplera

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

Efekt Dopplera w przypadku klasycznym (przypadek nierelatywistyczny). Zjawisko   Dopplera   –zjawisko   względnej   zmiany   częstotliwości   fal,   która   jest   obserwowana  podczas ruchu źródła fal lub odbiornika względem ośrodka. Pomię...

Fizyka - Egzamin semestr

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

Ciało doskonale czarne –  jest to ciało które absorbuje całe  światło jakie na nie pada nie zależnie od długości fali.  λmax T =d pr. Wiena J= σ Τ 4 Z ciało doskonale czarnego może być wypromieniowana  jedynie ściśle określona i sko...

Elektrostatyka i fizyka atomowa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

Zasada   zachowania   ładunku :   całkowity   ładunek  elektryczny   układu   izolowanego   jest   stały   Jednostką  jest 1C (kulomb) = 1A*1s. PRAWO  CULOMBA :  dwa  punktowe  ładunki  q1  i  q2  znajdujące się w odległości r działają na siebie siłą 2 4 2 1 r q q F ε Π = Natężenie pola elektryczne...

Elementy fizyki jądrowej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

4 . E l e m e n t y   f i z y k i   j ą d r o w e j . 4 . 1 . R o z m i a r y   i   k s z t a ł t   j ą d r a   a t o m o w e g o . J ą d r o   a t o m o w e   z b u d o w a n e   j e s t   z   p r o t o n ó w   i   n e u t r o n ó w .  N a j o g ó l n i e j   m o ż n a   p r z yj ą ć ,   i ż   j ...

Elementy teorii względności

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Zasada względności Wiemy już, że gdy układ porusza się ze stałą prędkością po linii prostej to każde doświadczenie  przebiega tak samo jakbyśmy się nie poruszali. Jednocześnie jakakolwiek zmiana prędkości  natychmiast jest przez nas zauważana. Narzuca się wniosek, poparty przez niezliczone obserwac...

Energia fali elektromagnetycznej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Energia Fali Elektromagnetycznej     Rozchodzenie   się   fal   elektromagnetycznych   jest   związane   z   przenoszeniem   energii   i   jest  charakteryzowane   przez   wektor  P  określający   gęstość   strumienia   energii  P=WU  ,   W-wektor  gęstości   pola   elektromagnetycznego,  U-prędkoś...

Fizyka - Energia fali

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Energia fali. Zmiana energii małej objętości  ∆V ośrodka sprężystego związanego z rozchodzeniem się w nim fali  płaskiej. Ponieważ dV jest bardzo małe to wszystkie cząstki znajdujące się w dV maja tę samą fazę  i prędkość. dEk=dmV2/2 ; V1=ds./dt= ωAcos(ωt-kx+α) ; dm=µdV ; dEk=1/2*δdVω2A2cos2(ωt-kx+...

Energia kinetyczna i twierdzenie o pracy i energii

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1540

Energia kinetyczna i twierdzenie o pracy i energii  Teraz rozważmy przypadek gdy ciało porusza się pod wpływem niezrównoważonej siły.  Najprostszy przypadek to stała siła czyli ruch ze stałym przyspieszeniem. Jaką pracę wykonuje ta  siła przy przemieszczeniu ciała na odległość  x ? Zakładamy, że ki...

Energia kinetyczna w ruchu obrotowym

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Energia kinetyczna w ruchu obrotowym - energia rotacyjna. EK = (1/2) mV2 Korzystając z definicji energii kinetycznej zapisujemy dla bryły sztywnej : EK = (1/2)  Σ(n) mn Vn2 = (1/2) mn Σ(n)(ω× r n)2 = (1/2) Σ(n) mn (ω× r n) (ω× r n) Np. Energ...