Elektrostatyka i fizyka atomowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektrostatyka i fizyka atomowa - strona 1

Fragment notatki:

Zasada   zachowania   ładunku :   całkowity   ładunek  elektryczny   układu   izolowanego   jest   stały   Jednostką  jest 1C (kulomb) = 1A*1s. PRAWO  CULOMBA :  dwa  punktowe  ładunki  q1  i  q2  znajdujące się w odległości r działają na siebie siłą 2 4 2 1 r q q F ε Π = Natężenie pola elektrycznego  jest to stosunek siły  działającej   na   dodatni   ładunek   próbny   do   wartości  tego ładunku 0 q F E = A dla ładunku punktowego 2 4 r q F ε Π = Linie sił pola między dwoma ładunkami przebiegają od  „+”   do   „-„.   Dla   pojedynczego   ładunku   „+”   na   ze- wnątrz, dla pojedyczego ładunku „-„ do wewnątrz. Dipol elektryczny  - układ dwóch równych ładunków  o przeciwnych znakach położonych w niewielkiej odle- głości od siebie. Siły działające na ładunki dipola two- rzą parę sił o momencie M=q E a sin Θ Moment dipolowy p=qa a – odległość między dipolami q – ładunek M=r x F ;  E=F/q ; F=qE M=a x F=qa x E=p x E –  moment siły  ze strony pola  elektrycznego Indukcja elektryczna  – D= εE Strumień   indukcji   (tw.   Gaussa)   –   strumień   ind.  Przez powierzchnię jest równy sumie ładunków w da- nej powierzchni. ∫ ∑ = n n i q Dds d ∅=D*ds.- elementarny strumień indukcji Strumień   indukcji   przez   dowolną   powierzchnię   za- mkniętą jest równy całkowitemu ładunkowi zawartemu  wewnątrz tej powierzchni ∅ D= ∫ Dds= ∑ q dla kuli indukcja elektryczna D= εE=Q/4ΠR2 Dla rR  ∫ Dds=Q,  εE   ∫ds=Q, Eε4Πr2=Q Równomiernie naładowana powierzchnia płaska  -  ∅=D*S=Q, εE=Q/S Gęstość powierzchniowa ładunku δ=Q/S, E=δ/ε Praca w polu elektrycznym   dW=F*dr – praca nie  zależy od drogi. Praca sił pola elektr. Wyk. Przez siłę  elektr. Przy przesunięciu ładunku na drodze: Napięciem elektrycznym  między dwoma punktami  nazywamy stosunek pracy wykonanej na przesunięcie  z A do B do wielkości tego ładunku. ∫ ∫ = = B A B A AB Edl q Fdl W 0 U=V(r1)-V(r2) – napięcie (1V=1J/1C) V(r)=Ep/q -  potencjał W=qU - praca Energia   potencjalna   dEp=-F*dr   ładunku   w   polu  elektrycznym   równa  jest   pracy   przesunięcia  tego  ła- dunku z danego punktu w nieskończoność  r q q W r E AB p π ε 4 ) ( 2 1 = = Pojemnością   elektryczną   nazywamy   stosunek   ła-

(…)

… cieplne E – energia
promieniowania; moc promieniowania P=dE/dt;
zdolność emisyjna R=dP/ds.; spektralna zdolność
emisyjna Rλ=dR/dλ; absorbcja P0=PA+Podb+Pem;
współczynnik absorbcji A=P A/P0, spektralny
współczynnik absorbcji Q=dA/dλ, dla ciała
doskonale czarne współczynnik absorbcji A=1.
Prawa doświadczalne dla ciała doskonale czarnego:
I Prawo Stefana Boltzmanna R=δT4 dla T0=0ok.,
R=δ(T4-T04) dla T0>0oK; II – prawo przesunięć Wiena
λmax=λ(R=Rmax),
λmax*T=const,
λmax1*T1=λmax2*T2,
Rλ=dR/dλ=0
Teoria Plancka – założenia
I – energia elementarnych oscylatorów zmienia się w
sposób nieciągły E=(n+1/2)hν, gdzie ν częstotliwość drgań, h – stała Plancka; II – emisja
promieniowania odbywa się określonymi porcjami,
które nazwał kwantami promieniowania
Rλ (T ) =
B=(µ0I)/2πr
Pole magnetyczne zwojnicy H=nI/l…
….
Pole magnetyczne przewodnika z prądem
B=(µ/2π)(I/r) [Tm/A]. Natężenie pola H=B/µ, gdzie
H-natężenie, µ-przenikalność elektromagnet.,B-indukcja. Prawo Ampera – cyrkulacja natężenia pola magnetycznego jest równa sumie algebraicznej natężeń
prądów płynących wewnątrz konturu całkowania H=I/
(2πr), 2πrH=I
∫ Hdl = I
∫ Fdl = q ∫ Edl
A
n

Łączenie oporów równolegle
q1 q 2
F=
W AB =
Rw =
2π hc 2
λ5
1
e
hc
KTλ
−1
h – stała, c – prędkość światła, λ - długość fali, k –
stała Boltzmanna, T – temperatura; III –
promieniowanie cieplne jest falą elektromagnetyczną
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne – emisja
elektronów pod wpływem promieniowania. Fakty – 1

emisja
elektronów
występuje
tylko
dla
promieniowania
o
wartościach
częstotliwości
przewyższających określoną wartość progową ν0; 2 –
wystąpi mierzalne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz