Elementy fizyki jądrowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy fizyki jądrowej - strona 1 Elementy fizyki jądrowej - strona 2 Elementy fizyki jądrowej - strona 3

Fragment notatki:

__________________________________________________________________________________________ 4 . E l e m e n t y   f i z y k i   j ą d r o w e j . 4 . 1 . R o z m i a r y   i   k s z t a ł t   j ą d r a   a t o m o w e g o . J ą d r o   a t o m o w e   z b u d o w a n e   j e s t   z   p r o t o n ó w   i   n e u t r o n ó w .  N a j o g ó l n i e j   m o ż n a   p r z yj ą ć ,   i ż   j ą d r o   a t o m o w e   m a   k s z t a ł t   k u l i s t y.  W yz n a c z a j ą c   p r o m i e n i e   j ą d e r   r ó ż n yc h   p i e r w i a s t k ó w   m e t o d ą  r o z p r a s z a n i a   c z ą s t e k   α  stwierdzono,   że   promień   jądra   o   danej   liczbie  m a s o w e j   A   m o ż n a   o k r e ś l i ć   e m p i r yc z n ym   w z o r e m R   =   R 0 3  A      4 . 2 . M a s a   j ą d e r   a t o m o w yc h   i   g ę s t o ś ć   m a t e r i i   j ą d r o w e j . G ę s t o ś ć   m a t e r i i   j ą d r o w e j   m o ż e m y   o b l i c z yć   d z i e l ą c   m a s ę   j ą d r a  p r z e z   j e g o   o b j ę t o ś ć .   M a m y   z a t e m . 4 3 3 const r Am  = = π ϑ W yn i k a   s t ą d   ż e   m a t e r i a   j ą d r a   m a   s t a ł ą   g ę s t o ś ć   i   j e s t   n i e ś c i ś l i w a .  m o ż e m y   s t w i e r d z i ć ,   ż e :   m a s a   j ą d r a   j e s t   s k u p i o n a   w   b a r d z o   m a ł e j  o b j ę t o ś c i ,   c o   o z n a c z a ,   ż e   m a t e r i a   j ą d r o w a   m a   b a r d z o   w i e l k ą   g ę s t o ś ć  w yn o s z ą c ą   o k o ł o   1 0 1 7   k g / m 3 .   G ę s t o ś ć   m a t e r i i   j ą d r o w e j   j e s t   s t a ł a   d l a  w s z ys t k i c h   j ą d e r . D o   p o m i a r u   m a s y   j ą d r a   s t o s u j e m y   s p e k t r o g r a f y   i   s p e k t r o m e t r y  m a s o w e . 4 . 3 . E n e r g i a   w i ą z a ń   j ą d e r   a t o m o w yc h . __________________________________________________________________________________________

(…)

… energii wzbudzenia. Promieniowanie gamma podobnie jak
__________________________________________________________________________________________
światło ma strukturę elektromagnetyczną, a różni się o kilka rzędów
krótszą długością fal. Emisja promieniowania gamma nie powoduje
zmian liczby protonów i neutronów w jądrze. Jego energia jest tym
w i ę k s z a , i m w i ę k s z a j e s t d ł u g o ś ć f a l…
… charakteryzują:
główna liczba kwantowa n, orbitalna liczba kwantowa l i spinowa liczba
k w a n t o w a s . K o m b i n a c j a l i c z b k w a n t o w yc h d a j e l i c z b ę k w a n t o w ą j =
l + s , k t ó r a c h a r a k t e r yz u j e c a ł k o w i t y m o m e n t p ę d u n u k l e o n u . Z g o d n i e z
założeniami
modelu
powłokowego,
nukleony można
traktować
jako
cząstki elementarne poruszające…
… a s o w a j ą d r a n i e
ulega zmianie, a liczba atomowa wzrasta o jeden, czyli pierwiastek jest
przesunięty o jeden w prawo.
Jeżeli jądro ma nadmiar protonów, to zachodzi proces przemiany
protonu w neutron. Przemianę taką nazywamy beta plus. Jeden z
p r o t o n ó w z a w a r t yc h w j ą d r z e p r z e k s z t a ł c a s i ę w n e u t r o n i z j ą d r a j e s t
w ys y ł a n y
pozytron
i
neutrino.
W
wyniku
tego
liczba
atomowa
pierwiastka maleje o jedność i jest on przesunięty o jedno miejsce w
lewo.
B a r d z o c z ę s t o w p r z e m i a n i e t yp u b e t a j ą d r o z a m i a s t w ys y ł a n i a
p r o t o n u w yc h w yt u j e e l e k t r o n z p o w ł o k i a t o m o w e j . W w y n i k u w yc h w yt u
liczba masowa pierwiastka nie ulega zmianie, a liczba atomowa maleje
o jedność.
W yn i k a ł…
… się w nim nukleonów.
Wiadomo jednak, że masa jądra jest mniejsza od sumy mas nukleonów
s w o b o d n y c h w c h o d z ą c y c h w j e g o s k ł a d . T a r ó ż n i c a m a s w yn i k a z
energii wiązania jądra, gdyż powstanie trwałego jądra jest wynikiem
działania
dużych
u t r z y m u j ą c yc h
p r z yc i ą g a n i a
sił
je
w
się
wzajemnego
małej
nukleonów
p r z yc i ą g a n i a
odległości.
powoduje
się
Praca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz