Dynamika-praca kontrolna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dynamika-praca kontrolna - strona 1 Dynamika-praca kontrolna - strona 2 Dynamika-praca kontrolna - strona 3

Fragment notatki:

Fizyka:  Dynamika __________________________________________________________________________________________ Praca kontrolna z fizyki 3 . D y n a m i k a . 3 . 1 . Z a s a d y   d yn a m i k i . P i e r w s z a   z a s a d a   d y n a m i k i :    C i a ł o   n i e   p o d d a n e   o d d z i a ł yw a n i u  ż a d n yc h   i n n yc h   c i a ł   a l b o   p o z o s t a j e   w   s p o c z yn k u ,   a l b o   p o r u s z a   s i ę  r u c h e m   j e d n o s t a j n ym   p r o s t o l i n i o w ym . D o ś w i a d c z a l n e   s p r a w d z e n i e   t e j   z a s a d y   w ym a g a   w a r u n k ó w   k t ó r yc h  n i e   m o ż n a   z a p e w n i ć   z a r ó w n o   n a   Z i e m i   j a k   i   w   p r z e s t r z e n i   k o s m i c z n e j ,  g d yż   s i ł y   o d d z i a ł yw a n i a   i n n yc h   c i a ł   i s t n i e j ą   z a w s z e .   N a   Z i e m i   j e s t   t o  s i ł a   g r a w i t a c j i ,   w   p r z e s t r z e n i   k o s m i c z n e j   n a t o m i a s t   s ą   t o   s i ł y  o d d z i a ł yw a n i a   g w i a z d . D r u g a   z a s a d a   d y n a m i k i :    S i ł a   d z i a ł a j ą c a   n a   c i a ł o   j e s t   r ó w n a  i l o c z yn o w i   p r z ys p i e s z e n i a   i   m a s y   t e g o   c i a ł a . Z a l e ż n o ś ć   t ą   m o ż e m y   z a p i s a ć   w z o r e m : F = m a g d z i e :   F -   s i ł ą   d z i a ł a j ą c a   n a   c i a ł o   m -   m a s a   t e g o   c i a ł a   a -   p r z ys p i e s z e n i e . Fizyka:  Dynamika __________________________________________________________________________________________ J e ż e l i   n a   c i a ł o   d z i a ł a   k i l k a   s i ł   w ó w c z a s   m o ż e m y   m ó w i ć   o   s i l e  w yp a d k o w e j   b ę d ą c e j   s u m ą   w e k t o r o w ą   w s z ys t k i c h   s i ł   d z i a ł a j ą c yc h   n a  c i a ł o ,   c o   m o ż e m y   z a p i s a ć : F = F 1 + F 2 + F 3 + . . . + F n = m a T r z e c i a   z a s a d a   d y n a m i k i :   

(…)

… ł ą A m o m e n t e m s i ł y o t e j s a m e j
wartości lecz przeciwnie skierowanym.
Fizyka:
Dynamika
__________________________________________________________________________________________
3.6.Zasady zachowania w mechanice.
Zasada zachowania pędu: Jeżeli wypadkowa sił działających na
u k ł a d j e s t r ó w n a z e r u w ó w c z a s p ę d t e g o u k ł a d u j e s t s t a ł y , c z yl i p ę d
układu w stanie początkowym jest równy pędowi tego układu w stanie
końcowym.
Zasadę
zachowania
pędu
zilustrować
możemy
przykładem.
W yo b r a ź m y s o b i e o s o b ę w ys i a d a j ą c ą z ł ó d k i n a l ą d . P r z e d t ą c z yn n o ś c i ą
pęd
układu
człowiek
-
łódka
b ył
równy
0
więc
według
zasady
z a c h o w a n i a p ę d u p ę d t e g o u k ł a d u p o t e j c z y n n o ś c i t e ż m u s i b yć r ó w n y
0. Człowiek posiada pęd skierowany w stronę lądu. Łódka natomiast
zaczyna się oddalać od lądu gdyż posiada pęd o takiej samej wartości co
pęd człowieka, lecz przeciwnym zwrocie. Zatem pęd układu jest równy
0.
Zasada zachowania momentu pędu: Jeżeli wypadkowy moment sił
działających na układ równa się zeru, to całkowity moment pędu tego
układu jest stały.
Jako moment pędu L należy rozumieć…
… stały.
Zasada zachowania energii: Energia całkowita układu na który nie
działają siły zewnętrzne jest stała.
J a k w i e m y c i a ł o w y n i e s i o n e n a w y s o k o ś ć h n a d p ł a s z c z yz n ę w
p o l u g r a w i t a c yj n y m p o s i a d a e n e r g i ę p o t e n c j a l n ą E p 1 b ę d ą c ą i l o c z y n e m
masy
tego
ciała,
stałej
grawitacji
i
wysokości
na
jaką
zostało
w yn i e s i o n…
… t ó w m a t e r i a l n y c h n a l e ż ą c y c h d o j e d n e g o
ciała rozciągłego.
Momentem siły względem osi obrotu nazywamy iloczyn wektorowy
wektora wodzącego punktu przyłożenia siły (/0P/) oraz tej siły.
M=rxF
lub:
M=rsinαF
Fizyka:
Dynamika
__________________________________________________________________________________________
Moment siły jest wektorem skierowanym wzdłuż osi obrotu…

i
przeciwny do zwrotu prędkości kątowej w ruchu opóźnionym.
J a k o m o m e n t b e z w ł a d n o ś c i n a l e ż y r o z u m i e ć s u m ę i l o c z yn ó w m a s
poszczególnych punktów bryły sztywnej i kwadratów ich odległości od
osi obrotu.
T r z e c i a z a s a d a d y n a m i k i : j e ż e l i n a b r y ł ę A d z i a ł a b r ył a B p e w n y m
m o m e n t e m s i ł y t o b r ył ą B d z i a ł a n a b r y…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz