Europejska integracja gospodarcza

note /search

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2660

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Cele regionalnych banków rozwoju: • istniej ą dla Europy, Azji, Ameryki Ł aci ń skiej i Afryki • promowanie rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów. • bezpo ś rednia pomoc finansow ą i doradztwo • integracja gospodarcza kr ajów • sposoby finansowania i struk...

IMF-International Monetary Found

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

IMF - International Monetary Found IMF - International Monetary Found:  międzynarodowa organizacja w ramach ONZ,  zajmuje się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie,  dostarcza pomocy finansowej zadłużonym krajom członkowskim, które w zamian są zobowiązane do dokonywania reform ekonomicz...

Wspólna polityka handlowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1218

Wspólna polityka handlowa Artyku ł 206 Traktatu o Funkcjonowaniu UE - dok ł adnie okre ś la cele Wspólnej Polityki Handlowej  Unia przyczynia si ę , we wspólnym interesie, do harmonijnego rozwoju handlu ś wiatowego, stopniowego zniesienia ogranicze ń w handlu mi ę dzynarodowym i w bezpo ś rednich ...

Bank Światowy IBRD

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1295

Bank Światowy IBRD czyli: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju  Konferencja w Bretton Woods - lipiec 1944  Początek: 25 czerwca 1946 !!!  Siedziba - Waszyngton  185 Krajów członkowskich  Współpraca z ONZ  Działalność CSR Zadania i misje Banku Światowe go  Pomoc w odbudowie po II Wojnie Świ...

Analiza procesów integracji w latach 1957-84, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

ANALIZA PORCESÓW INTEGRACJI EUROPEJSKICH W LATACH 1957-84 -czyli w takcie etapu II Analiza będzie przeprowadzana wg następującego układu bądź schematu Ocena osiągnięcia w dziedzinie integracji rynków krajów członkowskich, czyli osiągnięcia w zakresie wprowadzenia 4-rech swobód: Przepływ towaru P...

Biała księga, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

Biała Księga powstała w rezultacie rozwijania się krytyki płynącej z różnych środowisk -akademickich i biznesowych pod adresem przywódców krajów członkowskich jako osób odpowiedzialnych za brak decyzji które mogłyby usunąć bariery w procesie i...

Dyscyplina budżetowa, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

Dyscyplina budżetowa Czy rzeczywiście Unia Walutowa może zapewnić większą dyscyplinę budżetową ? Przykład strefy euro świadczy o tym, że takiej gwarancji nie ma. Otóż zarówno w czasie pierwszego kryzysu gosp po przyjęciu euro czyli w latach 2001-2003 r. jak też (przede wszystkim) w okresie drugieg...

Ekonomia integracji europejskiej, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

Ekonomia integracji europejskiej- poszukiwanie odpowiedzi a konkretnie ekonomicznego uzasadnienia dlaczego kraje są zainteresowane daleko posuniętą współpracą polegającą na rozwijaniu wzajemnych powiązań gospodarczych i te powiązania prowadzą do coraz silniejszego zainteresowania gospodarek krajowyc...

Etapy funkcjonowania europejskiego systemu walutowego, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1771

Etapy funkcjonowania europejskiego systemu walutowego: Lata 1978-1983 -etap formowania się sytemu Lata 1983-1987 stabilizacja systemu Etap III ESW -lata 1988-1992 -nowy ESW Porozumienie Bazylejsko-Nyborgskie z 12 wrześnie 1987 r. najczę...

Etapy rozwoju integracji gospodarczej, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1099

Rozwój integracji europejskiej od połowy lat 50 XX wieku -etapy rozwoju integracji gosp Ze względu na stopień zaawansowania integracji możemy wymienić następujące etapy: Pierwszy etap rozwoju integracji (1950-56) Drugi etap utworzenia EWG -budowa wspólnego rynku i rozszerzeniu procesów integracyj...