Wspólna polityka handlowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wspólna polityka handlowa - strona 1 Wspólna polityka handlowa - strona 2 Wspólna polityka handlowa - strona 3

Fragment notatki:

Wspólna polityka handlowa Artyku ł 206 Traktatu o Funkcjonowaniu UE - dok ł adnie okre ś la cele Wspólnej Polityki Handlowej  Unia przyczynia si ę , we wspólnym interesie, do harmonijnego rozwoju handlu ś wiatowego, stopniowego zniesienia ogranicze ń w handlu mi ę dzynarodowym i w bezpo ś rednich inwestycjach zagranicznych oraz do zmniejszenia barier celnych i innych barier. Podstawa traktatowa - art. 3 ust. 1 pkt b, art. 131 i 134, art. 300 Traktatu ustanawiaj ą cego Wspólnot ę Europejsk ą - wersja skonsolidowana p o Traktacie Nicejskim - Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiaj ą cego Wspólnot ę Europejsk ą , Dz. Urz. UE 2006 - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Traktat Lizbo ń ski art. 206 i art. 207 TFUE Komisja przedk ł ada Radzie propozycje w celu wykonania wspólnej polityki handlowej • Je ż eli potrzeba wynegocjowania umów z jednym lub wi ę ksz ą liczb ą pa ń stw albo organizacji mi ę dzynarodowych - Komisja przedstawia zalecenia Radzie, - Rada upowa ż nia j ą do rozpocz ę cia koniecznych rokowa ń . - Rada i Ko misja s ą odpowiedzialne za zapewnienie zgodno ś ci umów  Komisja prowadzi rokowania w konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Rad ę - Komisja regularnie sk ł ada specjalnemu komitetowi sprawozdanie sprawie post ę pu w rokowaniach • Rada nie mo ż e zawrze ć umowy, je ś li zawiera ona postanowienia wykraczaj ą ce poza wewn ę trzne kompetencje Wspólnoty • Dot. rokowa ń i zawierania umów w dziedzinie handlu us ł ugami i handlowych aspektów w ł asno ś ci intelektualnej • Umowy dot. handlu us ł ugami w dziedzinie kul tury i audiowizualnymi, us ł ugami edukacyjnymi oraz us ł ugami socjalnymi i w zakresie zdrowia ludzkiego nale żą do dzielonych kompetencji Wspólnoty i jej Pa ń stw Cz ł onkowskich Poszerzenie zakresu przedmiotowego WPH ma zwi ą zek z udzia ł em Wspólnoty Europejsk iej w wielostronnym systemie handlu mi ę dzynarodowego w ramach Ś wiatowej Organizacji Handlu (WTO). Wraz z zako ń czeniem rundy urugwajskiej pa ń stwa cz ł onkowskie podpisa ł y porozumienia wykraczaj ą ce poza tradycyjnie rozumian ą problematyk ę handlu mi ę dzynarodoweg o, regulowan ą od 1948 r. przez: - Uk ł ad ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (GATT); do nowych porozumie ń nale ż y: 1) Uk ł ad ogólny w sprawie handlu us ł ugami (GATS) 2) porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw w ł asno ś ci intelektualn ej (TRIPS). Unia celna
Art. 28 TFUE

(…)

… importu realizowanego na warunkach uznawanych za nieuczciwe
 Przepisy antydumpingowe WE mają zastosowanie do wszystkich towarów i wszystkich krajów trzecich, z wyjątkiem państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Wspólnota może zastosować środki antydumpingowe, jeżeli zostaną spełnione trzy warunki:
1. Wystąpi dumping 2. Zostanie wyrządzona w następstwie dumpingu poważna szkoda przemysłowi…

Wspólna polityka handlowa
Artykuł 206 Traktatu o Funkcjonowaniu UE - dokładnie określa cele Wspólnej Polityki Handlowej
Unia przyczynia się, we wspólnym interesie, do harmonijnego rozwoju handlu światowego, stopniowego zniesienia ograniczeń w handlu międzynarodowym i w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz do zmniejszenia barier celnych i innych barier.
Podstawa traktatowa
- art. 3 ust. 1 pkt b, art. 131 i 134, art. 300 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską - wersja skonsolidowana po Traktacie Nicejskim
- Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dz. Urz. UE 2006
- Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Traktat Lizboński art. 206 i art. 207 TFUE
Komisja przedkłada Radzie propozycje w celu wykonania wspólnej polityki handlowej…
Obszar Gospodarczy
Islandia, Liechtenstein, Norwegia Na obszarze EOG obowiązuje większość zasad funkcjonowania wspólnotowego rynku wewnętrznego
Szwajcaria : umowa w sprawie strefy wolnego handlu art. przemysłowymi z 1972 r. oraz umowy z 1991 roku.
Stosunki z Państwami Kandydackimi
Turcja, Chorwacja
Chorwacja → Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu Turcja : Unia Celna z 1963 roku
Stosunki handlowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz