Politechnika Warszawska - strona 168

Organizacja administracji samorządowej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861

Organizacja administracji samorządowej (w skrócie wielkim) 1. Samorząd Terytorialny: Sprawowanie administracji przez korporacje (zrzeszenie osób) Posiada własne kompetencje, zapisane w konstytucji i ustawie Podstawowa jednostk...

Pracownicy Administracji publicznej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 714

Pracownicy Administracji publicznej I. PRAWO URZĘDNICZE - wszystkie przepisy prawa dotyczące urzędników państwowych i pracowników samorządowych; na to prawo składają się: elementy administracyjnoprawne elementy prawa pracy II. ŹRÓDŁA PRAWA URZĘDNICZEGO ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikac...

Prawna forma działania administracji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 644

PRAWNA FORMA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI - jest to prawnie określony typ konkretnej czynności organu administracji. Formy działania adm.: akty normatywne akty administracyjne ugody porozumienia adm. czynności cywilno prawne czynności faktyczne. W działalności adm. można wyróżnić dwie sfery działan...

Prawo działalności gospodarczej - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Prawo działalności gospodarczej DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. zarobkowy charakter (osiągnięcie z...

Przedsiębiorstwa Państwowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

Przedsiębiorstwa Państwowe PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE- jest samodzielnym,samorządnnym i samofinansującym się przedsiębiorcą posiadającym osobowość prawną. ORGANY ZAŁOŻYCIELSKIE: NBP Banki państwowe inny organ państwowy po porozumieniu z naczelnym/centralnym organem adm. państwowej POSTĘPOWANIE: ...

Prawo administracyjne - egzaminacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1043

Działy prawa adm. Trójpodział materii: a) ustrojowe prawo administracji (nieskodyfikowane) b) prawo regulujące formy aktywności administracji- łącznie z prawem procesowym c)materialne prawo administracyjne (nieskodyfikowane) Prawo materialne, szerzej to prawo ustalające w sposób władczy zachowan...

Prawo administracyjne - pytania na ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

1. nadzór nad bankiem - jaka komisja? 2. bank państwowy - w drodze czego powstaje? 3. co to przypisek 4. formy czynności aktu stanu cywilnego 5. USC - czy wchodzą w skald gminy 6. kierownik USC - kto to ? 7.kto nadaje pesel? 8. dowód - ...

Prawo administracyjne - regulamin ćwiczeń

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1134

mgr Anna Małkowska REGULAMIN PRZEDMIOTU PRAWO ADMINISTRACYJNE (ćwiczenia): I. II. KONTAKT Z WYKŁADOWCĄ: a. Student może kontaktowad się z wykładowcą drogą mailową (a.malkowska@ans.pw.edu.pl) bądź w trakcie konsultacji. b. Kontaktując się z prowadzącym poprzez maile student ma obowiązek pod...

Sądownictwo w administracji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567

Sądownictwo w administracji Rola sądów w funkcjonowaniu administracji publicznej sprowadza się głównie do wypełniania przez nie funkcji kontrolnych. Sądową kontrolę administracji publicznej sprawują sądy szczególne i sądy powszechne. Sądy ...

Sylabus - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Helena Kisilowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

Prawo administracyjne + Ustrój samorządu terytorialnego Prof. dr hab. Helena Kisilowska Administracja publiczna i prawo administracyjne 2.Europejska wizja zasad ogólnych prawa administracyjnego i Źródła prawa administracyjnego 3.Konstytucyjne zasady działania administracji publicznej 4.Pojęcie ustro...