Prawo działalności gospodarczej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo działalności gospodarczej - omówienie  - strona 1 Prawo działalności gospodarczej - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Prawo działalności gospodarczej
DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
zarobkowy charakter (osiągnięcie zarobku (zysku) jako cel działalności wykonywanej przez przedsiębiorcę), zawodowy charakter (prowadzenie działalności w sposób fachowy i profesjonalny, co się wiążę z posiadanymi kwalifikacjami i umiejętnościami)
zorganizowany sposób wykonywania (określona forma prawna),
ciągłość PRZEDSIĘBIORCĄ jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą
osoby fizyczne, wg k.c wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
osoby prawne, Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną
jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, posiadające zdolność prawną np.: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, wspólnicy spółki cywilnej, a więc osoby fizyczne na których ciąży obowiązek uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warunkiem podjęcia działalności gosp. jest uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo - w odniesieniu do osób fizycznych - do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga:
spełnienia określonych warunków (ochrona przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska) posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych
wprowadzając towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie lub instrukcji informacji w języku polskim zawierających: firmę przedsiębiorcy i jego adres, nazwę towaru oraz wszelkie inne wymagane oznaczenia i informacje
posługiwanie się numerem NIP w obrocie prawnym i gospodarczym
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY:
podniesienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
zagwarantowanie jawności danych w rejestrach
domniemanie prawdziwości danych
odpowiedzialność przedsiębiorcy za podanie do rejestru nieprawdziwych danych
każdy zainteresowany (osoba fizyczna, przedsiębiorca, organizacja społeczna) może uzyskać informacje o zarejestrowanych przedsiębiorcach


(…)

… ubezpieczeniom społecznym, co się wiąże z koniecznością dokonania odpowiedniego zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. OGRANICZENIA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
Ustawa o swobodzie gospodarczej wprowadza pewne mechanizmy regulujące oraz ograniczające swobodę podejmowania działalności gospodarczej. 3 ograniczenia:
koncesje
system działalności regulowanej
zezwolenia i licencje
KONCESJE:
akt administracyjny…
…, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią
ochrona osób i mienia
rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych
przewozy lotnicze
DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA:
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wprowadziła nową kategorię reglamentacji działalności gospodarczej - działalność regulowaną. O tym czy dana działalność jest działalnością regulowaną decyduje ustawodawca. Wpis do rejestru działalności regulowanej jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru jest wydawane z urzędu. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej posiada również prawo do kontroli czy przedsiębiorca spełnia warunki wymagane do wykonywania danej działalności regulowanej.
Działalności regulowane:
świadczenie usług…
… lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, dane stałego pełnomocnika, data rozpoczęcia działalności gosp.
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje organ ewidencyjny (wójt, burmistrz lub prezydent miasta)
Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, co wiąże się z nadaniem numeru statystycznego REGON.
Przedsiębiorcy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz