Prawo administracyjne - regulamin ćwiczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - regulamin ćwiczeń - strona 1 Prawo administracyjne - regulamin ćwiczeń - strona 2 Prawo administracyjne - regulamin ćwiczeń - strona 3

Fragment notatki:

mgr Anna Małkowska
REGULAMIN PRZEDMIOTU
PRAWO ADMINISTRACYJNE
(ćwiczenia):
I.
II.
KONTAKT Z WYKŁADOWCĄ:
a. Student może kontaktowad się z wykładowcą drogą mailową
(a.malkowska@ans.pw.edu.pl) bądź w trakcie konsultacji.
b. Kontaktując się z prowadzącym poprzez maile student ma obowiązek podpisania
się swoim imieniem i nazwiskiem. Maile anonimowe będą pozostawiane bez
odpowiedzi.
c. Wgląd do prac (prac realizowanych na zajęciach, kolokwiów oraz ich popraw) jest
możliwy wyłącznie podczas konsultacji po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym (2
dni przed planowanym terminem konsultacji).
PRACA NA ZAJĘCIACH
a. Za zadania wykonywane na koniec większości zajęd student otrzymuje zaliczenie.
b. Niezaliczenie więcej niż 2 prac (czyli posiadanie 3 lub więcej niezaliczonych prac)
skutkuje obniżeniem oceny wystawianej na koniec semestru o pół stopnia.
III.
IV.
c. Za pracę niezaliczoną uważa się pracę z której student uzyskał mniej niż 50%
punktów bądź pracę której student nie wykonał z powodu nieobecności.
d. Zadania wykonywane na zajęciach można poprawić jedynie na ostatnich
zajęciach. Udana poprawa powoduje nieobniżenie oceny. Poprawa będzie
polegała na rozwiązaniu kazusów z materiału omawianego na dwiczeniach. Na
poprawie student może mied ze sobą podręcznik i notatki. Poprawę pisze się
pojedynczo.
WEJŚCIÓWKI
a. Studenci na początku każdych zajęd piszą wejściówki z materiału z poprzednich
zajęd.
b. Na każdych zajęciach wejściówkę piszą osoby wybrane przez prowadzącego
zajęcia.
c. Za wejściówkę student otrzymuje ocenę w skali 2,0 – 5,0. Ocena koocowa to
średnia ocen otrzymanych w ciągu semestru.
d. Ocena z wejściówek stanowi 30% oceny koocowej.
e. Ocen za wejściówki nie można poprawiad. Student, który na koniec semestru ma
ocenę poniżej 3,0 z wejściówek, aby zaliczyd przedmiot musi przygotowad referat
na zadany przez prowadzącego temat. Objętośd pracy to 5 str. A4, czcionka Times
New Roman 12, marginesy standardowe, odstęp 1,15.
f. Każdy student może pisad wejściówkę nieograniczoną ilośd razy.
OBECNOŚCI
V.
VI.
a. Zajęcia są prowadzone w formie dwiczeo, każdy student ma prawo do dwóch
nieusprawiedliwionych nieobecności.
b. Więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności powodują wystawienie niższej
oceny.
c. Zmiana grupy dziekaoskiej jest możliwa tylko po znalezieniu studenta na
wymianę. Zamiany mogą byd wprowadzane wyłącznie w pierwszym tygodniu
zajęd.
KOLOKWIA
a. W trakcie semestru odbędą się 2 kolokwia, aby je zaliczyd należy uzyskad 11 pkt
na 20 pkt.
b. Skala ocen wygląda następująco:
punkty
Ocena
11
3,0
11,5
3,0
12
3,0
12,5
3,5
13
3,5
13,5
3,5
14
4,0
14,5
4,0
15
4,0
15,5
4,0
16
4,5
16,5
4,5
17
4,5
17,5
4,5
18
5,0
18,5
5,0
19
5,0
19,5
5,0
20
5,0
a. Kolokwium ma formę testu wielokrotnego wyboru, bez punktów ujemnych, z
punktami połówkowymi.
b. Kolokwium niezaliczone należy poprawid, zaliczenie od 12 pkt. Maksymalna
ocena z poprawy kolokwium to ocena 3,0.
c. Kolokwium niezaliczone można poprawiać dwukrotnie.
d. Kolokwia można poprawiad tylko we wcześniej wyznaczonych terminach.
e. Kolokwium odbędzie się na 7 i 13 zajęciach. Poprawy odbędą się w trakcie 14 i 15
zajęd oraz w środku semestru po I kolokwium.
OCENA KOOCOWA
a. Części składowe oceny koocowej to:
 35% ocena z I kolokwium.
 35% ocena z II kolokwium.
 30% ocena z wejściówek.
VII.
b. Ocenę koocową można poprawid na koniec semestru pisząc kolokwium (test 3040 pytao wielokrotnego wyboru). Kolokwium odbędzie się na 15 zajęciach. Ocena
z kolokwium podnosi lub obniża ocenę koocową o 0,5 w zależności od osiągniętej
liczby punktów.
c. Ocena może byd obniżona z powodu zbyt dużej liczby niezaliczonych prac
wykonywanych w trakcie zajęd lub z powodu nadmiernej liczby
nieusprawiedliwionych nieobecności.
NIEZALICZONY PRZEDMIOT
a. W przypadku niezaliczenia przedmiotu do kooca semestru student ma możliwośd
poprawy w sesji poprawkowej. W trakcie poprawy student zalicza tylko
kolokwium, z którego otrzymał ocenę niedostateczną.
b. Jeśli student ma warunek musi zaliczyd cały przedmiot. Student jest zobowiązany
do sprawdzenia jakie zagadnienia pojawiły się jako nowe w trakcie kolejnego
semestru.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz