Wejściówka z kompostu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wejściówka z kompostu - strona 1 Wejściówka z kompostu - strona 2

Fragment notatki:


 CEL I ZAKRES BADAŃ  Badanie jakości i moŜliwości rolniczego wykorzystania kompostu  uzyskanego z przeróbki osadów ściekowych.  metody kompostowania : pryzmowe;  stos napowietrzany; w reaktorze: tlenowe; w reaktorze:  beztlenowe.    Kompost- nawóz organiczny, otrzymywany w wyniku częściowego rozkładu tlenowego przez  mikroorganizmy saprofityczne róŜnych materiałów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, których  nie moŜna stosować bezpośrednio jako nawozu, np. chwasty, łęty ziemniaczane, łodygi kukurydzy,  torf, fekalia, szlam z rowów melioracyjnych, osad z oczyszczalni ścieków. Kompostowanie trwa od  6 miesięcy do kilku lat. Kompost stosuje się w ilości 20 – 50 t na ha.  następującymi cechami organoleptycznymi:  barwa czarna lub brunatna, zapach świeŜej ziemi  ogrodowej, struktura gruzełkowata, sypka.   Niedopuszczalny jest zapach gnilny lub specyficzny  procesów przeróbki i unieszkodliwiania osadów :Zag    ę szczanie osadów     (grawit, mechan, na drodze  flotacji), Stabilizacja osadów: procesy biologiczne(fermentacja, kompostowanie ,tlenowa  stabilizacja); procesy chemiczne (wapnowanie); procesy termiczne(mokre spalanie lub  piroliza,spalanie,termokondycjonowa) Kondycjonowanie osadów    ;  Odwadnianie osadów    :naturalne  (laguny, poletka); mechaniczne (wirówki, prasy); suszenie termiczne. Dezynfekcja osadów:    procesy  fiz(promienio wanie radioaktywne, pasteryzacja, promien UV, suszenie termiczne);procesy  chemiczne (chlorowanie, ozonowanie); proc nat (fermentacja metanowa, stabilizacja  tlenowa,kompostowanie)   Kompost- nawóz organiczny, otrzymywany w wyniku częściowego rozkładu tlenowego przez  mikroorganizmy saprofityczne różnych materiałów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, których  nie można stosować bezpośrednio jako nawozu, np. chwasty, łęty ziemniaczane, łodygi kukurydzy,  torf, fekalia, szlam z rowów melioracyjnych, osad z oczyszczalni ścieków. Kompostowanie trwa od  6 miesięcy do kilku lat. Kompost stosuje się w ilości 20 – 50 t na ha.   W procesie kompost następuje  pogłębiona stabilizacja osadów,obejmująca przede wszystkim  mineralizację tlenową i humifikację subst organ. Osady ściekowe można kompostować po dodaniu  do nich różnych subst organ(w tym wcześniej wyproduko kompostu).  Celem kompostowania : zwiększenie przewiewności masy, ułatwienie uzyskania optymalnej  wilgotności (50 – 60%), wzbogacenie osadu w dodatkowe źródło węgla, zapewnienie optymalnego  stosunku C/N, wprowadzanie właściwych szczepów bakteryjnych z kompostu wcześniej  wyprodukowanego. Dodatkowo wprowadza się: biodegrade frakcje odpadów komunalnych, 

(…)

… nasiennych, rabat kwiatowych, krzewów ozdobnych, żywopłotów, iglaków, drzew
owocowych, materiału szkółkarskiego, do produkcji wikliny do kształtowania terenów zielonych do
uprawy roślin ozdobnych;w gospodarce leśnej i komunalnej;do konserwacji nasypów tras
komunikacyjnych do budowy osłon akustycznych (wały ziemne);do przykrywania i rekultywacji
składowisk odpadów.
Analiza parametry: odczyn pH, zawartość: suchej masy, subst organ, azotu, fosforu, metali
cięźkich, a takŜe bada się obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella, Ŝywych jaj
pasoŜytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.
następującymi cechami organoleptycznymi: barwa czarna lub brunatna, zapach świeŜej ziemi
ogrodowej, struktura gruzełkowata, sypka. Niedopuszczalny jest zapach gnilny lub specyficzny.
WILGOTNOŚĆ…
…. substi lotnych gł pochodzenia organ, wyrażoną w procentach
suchej masy, oblicza się na podstawie oznaczenia pozostałości po prażeniu w temp 5500C.
Oznaczenie pozostałości po prażeniu (zawartości związków mineralnych) Naczynko z suchą
masą kompostu praży się w elektrycznym piecu muflowym w temperaturze 5500C. Po ostudzeniu
w eksykatorze naczynko z pozostałością mineralną waŜy się. PraŜenie naleŜy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz