Kompostowanie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompostowanie - wykład - strona 1 Kompostowanie - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Kompostowanie      Kompostowaniu mo żna poddawać osady surowe (mniej korzystne) lub osady  ustabilizowane po fermentacji lub tlenowej stabilizacji (rys. poni żej). Kompostowanie  wymaga zawsze odwodnienia osadów, nie można kompostować osadów w stanie  p łynnym.  Kompostowanie pozwala na produkcj ę możliwego do sprzedaży z oczyszczalni  produktu.     Kompostowanie zapewnia:  - stabilizacj ę związków organicznych  - dezynfekcj ę naturalną (wysoka temperatura w czasie procesu)  - redukcj ę masy i uwodnienia osadów  - produkcj ę stabilnego produktu końcowego..        Kompostowaniu poddaje si ę osady po zmieszaniu np. ze słomą lub trocinami,  w których zawartość ciał stałych waha się w granicach 40 do 50% a uwodnienie  odpowiednio od 60-50%. Wymagane jest osi ągnięcie wartości stosunku węgla  organicznego do azotu 26:1. W warunkach tlenowych mieszanina ogrzewa si ę  samorzutnie do temperatury od 50 do 70 stopni. Kompostowanie w warunkach  beztlenowych jest uci ążliwe zapachowo, stąd jest nie polecane. Proces ten można  prowadzi ć w układzie pryzmowym w małych i średnich oczyszczalniach lub w  specjalnych reaktorach. We wszystkich kompostowniach, z uwagi na uci ążliwość  zapachow ą, wymagana jest dezodoryzacja powietrza stosowanego do  napowietrzania. W kompostowaniu bardzo wa żny jest uzupełniający materiał  stosowany do mieszania z osadami (trociny, s łoma itp.), materiał ten często decyduje  o jako ści kompostu oraz o szybkości kompostowania.    W czasie eksploatacji kompostowni kontroli podlega: uwodnienie mieszaniny  (min. 40% i max. 60%), stosunek w ęgla organicznego do azotu w mieszaninie (C/N -  20-32) temperatura w pryzmach (oko ło 60 stopni i wyżej), intensywność  napowietrzania (20  – 50 m3 powietrza /godzinę na 1000 kg s.m. osadu oraz jakość  wyprodukowanego kompostu. Optymalna maksymalna temperatura w pryzmie  wynosi oko ło 60 stopni, przez okres około3 dni. Obniżenie się temperatury może być  spowodowane z łym stosunkiem C/N lub zbyt dużą intensywnością napowietrzania.    Przy niskim stosunku C/N (poni żej 20/1) należy liczyć się z wydzielaniem do  atmosfery du żych ilości amoniaku z równoczesnym dobrym kompostowaniem. Przy  stosunku C/N powy żej 32/1 liczyć się należy z hamowaniem procesu  kompostowania, obni żeniem maksymalnych temperatur w pryzmie oraz  pogorszeniem jako ści kompostu. Kompostowanie jest procesem długotrwałym.    Sumaryczny czas kompostowania a dalej dojrzewania kompostu w systemie  pryzmowym wynosi do 6 miesi

(…)


- dezynfekcję naturalną (wysoka temperatura w czasie procesu)
- redukcję masy i uwodnienia osadów
- produkcję stabilnego produktu końcowego..
Kompostowaniu poddaje się osady po zmieszaniu np. ze słomą lub trocinami,
w których zawartość ciał stałych waha się w granicach 40 do 50% a uwodnienie
odpowiednio od 60-50%. Wymagane jest osiągnięcie wartości stosunku węgla
organicznego do azotu 26:1. W warunkach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz