Kompostowanie - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Kompostowanie - omówienie zagadnienia - strona 1  Kompostowanie - omówienie zagadnienia - strona 2  Kompostowanie - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:


Kompostowanie Niezbędne warunki dla prawidłowego kompostowania: • duża zawartość części organicznych i określony stosunek osadu do materiałów  uzupełniających, • stosunek w mieszaninie C:N = 25÷65, •  temperatura kompostowania 55÷60°C, • wilgotność w mieszaninie kompostowej 50÷60%, • dobre doprowadzenie powietrza, • jako skuteczny czas kompostowania przyjmuje się minimum 21 dni, • długość okresu dojrzewania – 10÷30 dni, • zapotrzebowanie tlenu dla kompostu ustabilizowanego winno być mniejsze od 1,0÷1,5 g  O2/kg s.m.·d. • do kompostowania mogą być skierowane różne osady: surowe (wstępne), przefermentowane,  osady mieszane (wstępne i nadmierne), osady odwodnione, • kompostowanie wymaga wymieszania osadu ze środkiem strukturotwórczym, np. trocinami, • korzystne dla procesu kompostowanie jest dodanie biopreparatów przyśpieszających rozkład  biomasy, • najczęściej stosowaną metodą jest metoda pryzmowa. Kompostowanie Wcałym cyklu wyróżnia się trzy fazy biotermiczne: I – bardzo intensywny rozkład substancji organicznej powodujący wzrost temperatury do 60÷75°C, II – intensywny, malejący w czasie rozkład substancji organicznej, powodujący sukcesywny spadek  temperatury do 30÷40°C, III – spowolnienie procesu rozkładu substancji organicznej i spadek temperatury do poziomu  temperatury otoczenia. ZALETY: • redukcja objętości materiału, który musi być  transportowany z oczyszczalni do rolników • ułatwienie w odniesieniu do zagospodarowania  osadu (kompostownie i magazynownie mogą być położone w innym  miejscu niż oczyszczalnia, jak również mogą  znajdować się na terenie oczyszczalni), • ułatwienie w stosowaniu (w rolnictwie) ze  względu na mniejszą zawartośćwody,  • kontrola kompostu na końcu procesu  kompostowania; w przypadku stabilnego procesu  ustabilizowana jakość kompostu, • kontrola zawartości azotu i fosforu do poziomu  wymaganego przez zastosowanie rolnicze, • kontrola parametrów higienicznych produktu  przed zastosowaniem rolniczym WADY: • koszty kompostowania są wyższe od prostego  wprowadzania osadów do gleby w celu  wykorzystania rolniczego, • napowietrzanie podczas kompostowania  wymaga energii, • potrzebny jest rynek zbytu na kompost;, istnieją  inne konkurencyjne środki stosowane do  ulepszenia gleby, które mogą być tańsze, lub łatwiejszew użyciu, • brak wiedzy o zawartości organicznych mikrozanieczyszczeń i patogenów w osadach ściekowych i ich wpływu na łańcuch pokarmowy. Metody kompostowania Kompostowanie – metoda pryzmowa • polega na usypywaniu pryzm z osadów zmieszanych z materiałem strukturotwórczym oraz 

(…)


powierzchniowo i higroskopijnie związanej wilgoci, przy czym strumień ciepła pochodzi z
radiacyjnej i konwekcyjnej wymiany ciepła
*odgazowanie – dalsze doprowadzanie ciepła przy temp. ok. 250°C powoduje odgazowanie
bardziej lotnych substancji.
*zgazowanie i spalanie – polega na przejściu przy udziale pary wodnej i powietrza paliwa stałego
w gazowe w temp. ok 700°C. Równolegle z procesem zgazowania zachodzi…
… przyrody, niż wyżej wymienione, jeżeli osady
ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami
• na wewnętrznych terenach ochrony pośredniej stref ochronnych źródeł i ujęć wody
• w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającym do brzegów jezior i cieków
• na gruntach przeznaczonych pod uprawę owoców i warzyw,
W środowisku przyrodniczym osady nie mogą być stosowane:
• na gruntach o bardzo dużej przepuszczalności, tj. piaskach luźnych i słabogliniastych oraz na
piaskach i glinach lekkich, w których
maksymalnie wysoki poziom wód gruntowych sięga do 1,5 m od powierzchni terenu,
• na terenach zalewowych i bagiennych,
• na terenach zamarzniętych i pokrytych śniegiem,
• w odległości mniejszej niż 50 m od ujęć wody, domów mieszkalnych i zakładów produkcji
żywności
• na glebach, na których uprawiane są owoce…
… i zielonych (pola uprawne i łąki)
• rekultywacji gleb zdegradowanych, hałd, zwałowisk, nieużytków
• roślinnego utrwalania bezglebowych gruntów narażonych na erozję wodną i wietrzną
• nawożenie terenów leśnych
• produkcji kompostu na wyżej wymienione cele
W środowisku przyrodniczym osady nie mogą być stosowane:
• w parkach narodowych i rezerwatach przyrody
• na terenach objętych innymi formami ochrony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz