Prawo europejskie - zagadnienia na kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2534
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo europejskie - zagadnienia na kolokwium - strona 1 Prawo europejskie - zagadnienia na kolokwium - strona 2 Prawo europejskie - zagadnienia na kolokwium - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO EUROPEJSKIE II program ćwiczeń dla III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku europeistyka rok akademicki 2012/2013, semestr zimowy Instytut Europeistyki WDiNP dr Monika Poboży dyżur: środa, godz. 9.45-11.15, Instytut Europeistyki, e-mail: monika.pobozy@gmail.com 1. Zajęcia organizacyjne. Charakter i formuła zajęć - założenia wstępne. Omówienie programu zajęć; literatura, akty prawne i orzecznictwo. Warunki zaliczenia. Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność na zajęciach - dozwolone są 2 nieobecności bez względu na ich powód; nieobecności powyżej 2 należy zaliczyć na dyżurze; nieobecność na więcej niż połowie zajęć powoduje niezaliczenie ćwiczeń, a w konsekwencji niezaliczenie przedmiotu; aktywność podczas zajęć; zaliczenie na dyżurze tematyki zajęć w przypadku wykazania nieprzygotowania do zajęć;
przygotowanie prezentacji w zakresie tematyki zajęć 13-14;
zaliczenie kolokwium końcowego (ostatnie zajęcia w semestrze); ocena z ćwiczeń to średnia arytmetyczna z: oceny z aktywności oraz oceny z kolokwium końcowego. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie średniej arytmetycznej z w/w ocen co najmniej w wysokości 2,75. Poprawa oceny niedostatecznej z ćwiczeń w formie kolokwium następuje w sesji egzaminacyjnej;
ocena bardzo dobra, dobra plus oraz dobra z prezentacji multimedialnej podwyższa ocenę z aktywności (odpowiednio o 1; 0,75; 0,5 oceny). Brak prezentacji multimedialnej powoduje obniżenie oceny ostatecznej z ćwiczeń o 1. * * * * * *
Wybór materiałów źródłowych: Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana p o zmianach Traktatu z Lizbony, Dz. U. C 83 z 30.3.2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:PL:PDF Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana po zmianach Traktatu z Lizbony, Dz. U. C 83 z 30.3.2010, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:PL:PDF J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty ustanawiające Unię Europejską - stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony , Warszawa 2008 S. Hambura, M. Muszyński, Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. EURATOM. Załączniki protokoły deklaracje , Bielsko-Biała 2010
UNIJNY SYSTEM KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRAWA 2. System kontroli przestrzegania prawa unijnego. Źródła obowiązku przestrzegania prawa UE. Podmioty odpowiedzialne za przestrzeganie prawa UE , podmioty dysponujące narzędziami kontroli - procedury sądowe i pozasądowe.

(…)

… prawnej Unii Europejskiej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010, pkt. 1.1 - 1.3
3. Postępowanie przed sądami unijnymi. Etapy procedury sądowej, role procesowe, wymogi formalne pism procesowych, reprezentacja stron, język postępowania. Wyrok.
Akty prawne: Tytuł III (Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości) Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Protokół (nr 3) do Traktatu…
… za przestrzeganie prawa UE, podmioty dysponujące narzędziami kontroli - procedury sądowe i pozasądowe. Unijny wymiar sprawiedliwości - aspekt instytucjonalno-proceduralny - zakres i podział jurysdykcji. Akty prawne: Art. 251 - 257, 275 - 276 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana
Art. 24 Traktatu o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana
Art. 51 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii…
… kontroli na poziomie unijnym - cz.I. Skarga na naruszenie zobowiązań traktatowych - cel procedury, czynna i bierna legitymacja procesowa, możliwości skargowe jednostek.
Akty prawne:
Art. 258, 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_pl.htm Literatura: M. Górski, Skargi wymuszające przestrzeganie prawa Unii Europejskiej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz