Politechnika Śląska - strona 168

Potencjometria - ćwiczenie 5

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

(Ćwiczenie nr 5) Potencjometria - elektrody jonoselektywne Wstęp Metody potencjometryczne sprowadzają się do pomiaru siły elektromotorycznej SEM ogniwa złożonego z dwóch półogniw (elektrod) zanurzonych w badanym roztworze. Mierzona siła elektr...

Procedura obsługi spektrofotometru w ćwiczeniu - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

Procedura obsługi spektrofotometru w ćwiczeniu nr 4: I. Krzywa kalibracji. 1. Włącz Spektrofotometr (przycisk z tyłu aparatu) 2. Wciśnij przycisk „Prog.” i zmień nr procedury na „1” (wprowadź z klawiatury numerycznej) 3. Potwierdź klawiszem „ENTER” 4. Wprowadź odpowiednią długość fali (z klawia...

Przewodnictwo elektrolitów - ćwiczenie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1365

(Ćwiczenie nr 2) Przewodnictwo roztworów elektrolitów Wstęp Wg drugiego prawa Ohma, opór R przewodnika o stałym przekroju A jest wprost proporcjonalny do jego długości l, zaś odwrotnie proporcjonalny do pola przekroju A. Zależność można wyraz...

Spektrofotometria w świetle widzialnym - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Spektrofotometria w świetle widzialnym WSTĘP: W celu oznaczenia stężenia Chromu VI w próbce wykorzystano metodę Chromu VI z DFK(z Fenylokarbazydem jako barwnikem) W pierwszej kolejności wykonano widmo dla wzorcowego roztworu Chromu VI ...

Spektrometr fluorescencji atomowej - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Spektrometr fluorescencji atomowej (AFS) firmy P S Analytical, który składa się z dwóch analizatorów: Millenium Merlin - analizatora rtęci Millenium Excalibur - analizatora pierwiastków tworzących lotne wodorki: arsenu i selenu Spektrometr absorpc...

Spektroskopia atomowa - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

ROZDZIAŁ 5 SPEKTROSKOPIA ATOMOWA 5.1. Spektralna analiza emisyjna. 5.1.1. Podstawy teoretyczne. Wszystkie ciała stale, ciekłe i gazowe mogą się stać w pewnych warunkach źródłem promieniowania, które po przejściu przez monochromator, ulega rozdziałowi na tzw.linie spektralne. Taki zbiór linii, dla...

Spektroskopia optyczna - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

Wprowadzenie. Spektroskopia optyczna obejmuje metody badania materii przy użyciu promieniowania elektromagnetycznego, które może być w danym układzie wytwarzane lub może z układem oddziaływać. Spektrometria zajmuje się rejestracją i pomiarami efektów tych fizycznych zjawisk dostarczając szeregu in...

Spektroskopia w zakresie widzialnym i nadfiolecie - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Spektroskopia w zakresie widzialnym i nadfiolecie: UV-VIS (z angielskiego Ultraviolet-Visible Spectroscopy), instrumentalna metoda analityczna wykorzystująca absorpcję promieniowania widzialnego i nadfioletowego (ultrafioletowe promieniowanie...

Spektroskopia - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Spektroskopia jest to nauka o powstawaniu i interpretacji widm powstających w wyniku oddziaływań wszelkich rodzajów promieniowania na materię rozumianą jako zbiorowisko atomów i cząsteczek. Spektroskopia jest też często rozumiana jako ogólna nazwa wszelkich

System całkowitej analizy chemicznej - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343

SYSTEMY CAŁKOWITEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (Total Chemical Analysis System - TAS) Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na szybkie pomiary w układzie on-line w celu [1]: kontroli procesów w czasie rzeczywistym, poprawa jakości produktów, podniesienie bezpieczeństwa pracy, dotrzymanie standardów środowi...