Politechnika Lubelska - strona 2

note /search

Właściwości wilgotności materiałów budowlanych - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 84
Wyświetleń: 686

WŁAŚCIWOŚCI WILGOTNOŚCIOWE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Dla właściwego zaprojektowania pod względem cieplno-wilgotnościowym przegród budowlanych, a w szczególności doboru do nich odpowiednich materia­łów budowlanych, konieczna jest znajomość struktury materiałów i wynikających stąd ich cech cieplno-wilgo...

Badanie nasiąkliwości materiałów - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2492

Badanie nasiąkliwości materiałów. Przez nasiąkliwość materiału rozumiemy jego zdolność do całkowitego pochłaniania wody przez pory i kapilary. Określa się ją jako procentową zawartość wody w stosunku do masy materiału lub jego objętości, a raczej stosuje się określenie nasiąkliwości wagowej, jakkol...

Badanie sorpcji materiałów - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1148

Badanie sorpcji materiałów Jak wiadomo materiały porowate o właściwościach hydrofilowych chłoną wilgoć z powietrza w ilości zależnej od stopnia jego zawilgocenia. Chłonięcie w ten sposób wilgoci z powietrza nazywamy sorpcją, a oddawanie jej do powietrza otoczenia — desorpcją. Wartość sorpcji zależn...

Badania właściwości wilgotnościowych - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI WILGOTNOŚCIOWYCH Pomiar bezpośredni - pomiar, którego wynik otrzymuje się na podstawie bezpośredniego wskazania narzędzia pomiarowego, wywzorcowanego w jednostkach miary mierzonej wielkości. Pomiar pośredni - pomiar, kt...

Badanie wilgotności materiałów - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

Badanie wilgotności materiałów Zadaniem tych badań jest ustalenie zawartości wody w materiale. Wilgotność tę określa się procentową zawartością wody w materiale w stosunku masowym lub objętościowym. Wilgotność masową materiału obliczamy ze wzoru: Wm=(Gm-Gs)*100%/Gs (3.1) gdzie: Gm — masa materi...

Fizyka budowli - egzamin 2

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1330

1. Jednostką współczynnika przewodności cieplnej jest: W/mK 2. Jednostką oporu cieplnego jest: m2K/W 3. Jednostką

Fizyka budowli - egzamin

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1547

Jednostką współczynnika przewodności cieplnej jest: W/mK Jednostką oporu cieplnego jest: m2K/W Jednostką ...

Metoda chemiczna - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Metoda chemiczna. Metoda karbidowa jest metodą chemiczną i polega na pobraniu próbki z przegrody przez wywiercenie i wprowadzenie jej wraz z ampułką zawierającą węglik wapnia (karbid) do szczelnego ciśnieniowego naczynia stalowego, wyposażonego w m...

Metody elektryczne - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

Metody elektryczne. Z grupy metod elektrycznych przy pomiarach wilgotności najczęściej stosowane są metody opornościowa i dielektryczna. W ofercie firm oferujących tego typu mierniki są urządzenia bazujące na jednej z metod lub też coraz częściej wielofunkcyjne. Metoda dielektryczna polega na wyko...

Metody pomiarów przewodności cieplnej - omówienie

 • Politechnika Lubelska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1148

Metody pomiarów przewodności cieplnej. Istnieją dwie grupy metod pomiaru przewodności cieplnej materiałów: a) metody stacjonarne lub metody ustalonego strumienia cieplnego b) metody niestacjonarne lub metody nieustalonego strumienia ...