Paweł Bogacz - strona 8

Elastyczność podaży

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 770

Elastyczność podaży mierzy się stosunkiem procentowej zmiany wielkości podaży ΔS do procentowej zmiany ceny ΔC S C Można to wyrazić wzorem: es = - ΔS : ΔC S C gdzie: es - współczynnik cenowej elastyczności popytu ΔS - przyros...

Funkcje Cobb Douglasa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

funkcję Cobb Douglasa W 1927 roku ekonomista Douglas i matematyk Cobb sformułowali długookresową funkcję produkcji: 1) Yt - dochód narodowy w czasie t=1,2,3...n lat Ft - wartość majątku trwałego (kapitału) w gospodarce narodowej w cza...

Gazy rzeczywiste

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

GAZY RZECZYWISTE I RÓWNANIE VAN DER WAALSA Gazy rzeczywiste wykazują odchylenia od praw gazu doskonałego, gdyż cząsteczki gazów rzeczywistych mają skończone wymiary i zajmują swoją o...

Granica opłacalnego zatrudnienia w przedsiębiorstwie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 483

granica opłacalnego zatrudnienia w przedsiębiorstwie Stan zatrudnienia zależy od popytu na pracę. Punkt widzenia pracodawcy zgłaszającego popyt na pracę wynika w przeciętnym modelu ze swoistego rachunku marginalnego. Pracodawca porównuje pł...

Idea Adama Smissa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

IDEA ADAMA SMISSA od niej pochodzi wolny rynek;-Smiss dowodzi ze kierując się własnym interesem jednostki w swym postępowaniu są prowadzone przez tzw"niewidzialną rękę"w kier. działań służących celom społeczeństwa jako całości. Oznacza to ,że jednostki motywowane własnym interesem niepodda...

Izokoszta

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2807

Natomiast linia budżetu odpowiada tzw. IZOKOSZTA - krzywa jednakowego kosztu, przedstawiająca zbiór wszystkich kombinacji nakładów dwóch czynników wytwórczych, których koszt jest taki sam. O przebiegu izokoszt decydują możliwości finansowe firm oraz ceny rozpatrywanych czynników produkcji. Wzrost za...

Izokwanta

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2611

IZOKWANTA - krzywa jednakowej produkcji ilustrująca wszystkie możliwe kombinacje czynników produkcji pozwalających na wyprodukowanie efektywnej ilości określonego dobra. Izokwanty są wypukłe względem początku układu przedstawiając obraz tzw. NIEPEŁNEJ SUBSTYTUCJI W przypadku substytucji pełnej gdy ...

Konkurencja doskonała a efektywność w sensie Pareta

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1407

Konkurencja doskonała a efektywność w sensie Pareta. Podstawę nowoczesnej ekonomii dobrobytu stanowi teza: Jeśli wszystkie rynki w gospodarce są doskonale konkurencyjne to powstają dzięki nim stan równowagi w całej gospodarce jest efekty...

Konkurencja monopolistyczna - konkurencja niedoskonała

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 763

KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA Konkurencja monopolistyczna jest formą konkurencji niedoskonałej między wieloma uczestnikami dążącymi do uzyskania monopolu w swoim segmencie rynku. Występuje po stronie podaży lub popytu. Na rynku ...

Koszt alternatywny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1183

Koszt alternatywny to koszt utraconych możliwości. Wychodzi się tu z założenia, że właściciel lokując swój kapitał w przedsię­biorstwie, traci tym samym możliwość uzyskania odsetek w banku z tytułu de­pozytu długoterminowego. Jednocześnie zajmując się swoim przedsiębior­stwem, rezygnuje z tego wyna...