Paweł Bogacz - strona 7

Decyzje produkcyjne w warunkach modelu konkurencyjnego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 371

DECYZJE PRODUKCYJNE W WARUNKACH MODELU KONKURENCYJNEGO W warunkach konkurencji doskonalej pojedyncza firma,producent nie ma wpływu na poziom ceny rynkowej Cena rynkowa jest dana jako efekt rynkowego mechanizmu regulującego,jako taka może być zaakceptowana i odrzucona Odrzucenie ceny oznacza konie...

Decyzje produkcyjne w warunkach monopolu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1001

Decyzje produkcyjne w warunkach monopolu Podstawowe różnice pomiędzy modelem konkurencji a modelem monopolu polega na tym, że w warunkach monopolu przedsiębiorca ma możliwość wyznaczania cen. Oznacza to, iż ma on do czynienia z opadającą krzywą popytu. W modelu monopolu przyjmuje się, że producent...

Dobra

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

DOBRA ekonom(rzadkie) to dobra występują w ilości mniejszej od tej jaka pozwalałaby zaspokoić wszelkie użyteczne zastosowania ZASOBY to dobra należące do dóbr rzadkich służące do wytwarzania innych dóbr RODZAJE ZASOBÓW 1_ziemia 2)praca(fiz ...

Doskonała konkurencja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Doskonała konkurencja Liczba sprzedawców i nabywców zawierających między sobą transakcje jest tak duża, siła zaś ekonomiczna każdego z nich w porkównaniu z rozmiarami danego rynku tak znikoma, że żaden z nich nie ma wpływu na cenę. Uczestnicy rynku traktują więc ceny jako zmienne niezależne. Na ryn...

Efekty długookresowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

EFEKTY DŁUGOOKRESOWE Min.STRAT  zmniejszenie podaży  wzrost cen Max.ZYSKU  zwiększenie podaży  spadek cen W skutek zmian cen zasobów ulęgają zmianie krzywe kosztów zmiana cen, bowiem prowadzi do zmiany krzywych kosztów przeciętnych ATC (w efekcie zmian AFC lub AVC) może również ulec zmianie k...

Ekonometria - etapy analizy ekonometrycznej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Mierzeneim związków między zmiennymi zajmuje się EKONOMETRIA jej podstawowa idea polega na wyzznaczeniu przeciętnego związku pomiędzy danymi ekonomicznymi i sprowadza się do wyznaczenia linii minimalizującej stopień rozproszenia punktów na wykr...

Ekonomia normatywna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Ekonomia normatywna- ekonom dobrobytu zajmuje się dobrami normatywnymi( nie opisuje gospodarki tylko opisuje czy działa ona poprawnie). Ekonomiści używają terminu równości lub sprawiedliwości w dwóch znaczeniach: 1)równość pozioma oznacza jednakowe traktowanie jednakowych ludzi 2)Równość pionowa p...

Ekonomia - -podstawa teoretyczna wszystkich nauk ekonom

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 511

Ekonomia-podstawa teoretyczna wszystkich nauk ekonom.;V-IVw.p.n.e u Ksenofonta Oikonomi=nauka o gospodarstwie,zarzadzanie majatkiem,domem;Nazwa-ARYSTOTELES"nauka o prawach gospodarstwa domowego" EKONOMIA POLITYCZNA-prawa gospodarstwa p...

Elastyczność cenowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595

Elastyczność cenowa prosta ,cenowa mieszana oraz dochodowa mierzy efekty zmiany jednej ze zmiennych przy założeniu że pozostałe zmienne wpływajace na wlk.popytu są stałe. Należy jednak zaobserwowaną zmianę popytu rozłożyc na 3 składowe tj:efekt zmiany cen danego dobra ,efekt zmiany cen innych dóbr o...

Elastyczność dochodowa a przesunięcie krzywej popytu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

ELASTYCZNOŚĆ DOCHODOWA A PRZESUNIĘCIE KRZYWEJ POPYTU Dobra normalne(zwykłe nie należące do dóbr niższego rzędu?) charakteryzują się dodatnią elast.dochodową popytu. Natomiast dobra niższego rzędu charakteryzuje ujemna elast.dochodowa(wzros...