Normy techniczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Normy techniczne - omówienie - strona 1 Normy techniczne - omówienie - strona 2 Normy techniczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

2012-05-17
Normy techniczne i sanitarne
W ostatnich latach zaczęto zwracać baczniejszą
uwagę na przeszkody w handlu wynikające ze
stosowania norm (standardów) technicznych,
sanitarnych, bezpieczeństwa produktów,
Normy techniczne
i sanitarne
weterynaryjnych, ekologicznych, a nawet na
wymagania dotyczące etykietowania i pakowania
towarów.
Normy techniczne i sanitarne
Normy techniczne i sanitarne
Bariery techniczne obejmują zróżnicowane:
Normy techniczne są prawnie wiążące i
przyjmowane z myślą o zapewnieniu ochrony
1. normy,
zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska
2. standardy techniczne,
naturalnego i interesu publicznego.
3. procedury badania i certyfikacji.
Normy techniczne i sanitarne
Standardy są projektowane przez prywatne instytucje normalizacyjne i
mają charakter dobrowolny. Określane są zazwyczaj przez instytucje
branżowe lub pozarządowe.
Standardy definiuje się jako dokumenty „przyjęte na zasadzie konsensusu i
zatwierdzone przez uznaną organizację, dostarczające do powszechnego i
wielokrotnego użycia reguł, wskazówek lub charakterystyk działań lub ich
wyników, zmierzających do uzyskania optymalnego stopnia
uporządkowania w danym kontekście” (ISO GUIDE 1991).
Normy techniczne i sanitarne
Rodzaje standardów:
 standardy jakościowe - umożliwiają użytkownikowi przekonanie się, że
produkt spełnia jego wymagania,
 standardy kompatybilnościowe - zapewniają prawidłowe funkcjonowanie
układów złożonych z kilku urządzeń (np. drukarka i komputer),
 standardy, które ograniczają liczbę odmian danego produktu,
przyjmowane z myślą o wyeliminowaniu zbędnego i często pozornego
zróżnicowania wyrobów,
 standardy projektowe, zawierające wymagania odnośnie cech fizycznych
produktu,

standardy użytkowe, dotyczące możliwych zastosowań wyrobu.
1
2012-05-17
Normy techniczne i sanitarne
Procedury testowania i certyfikacji służą potwierdzaniu
zgodności wyrobów z wymaganiami zapisanymi w normach i
standardach technicznych.
Są one barierą wtedy, gdy kraj importera wymaga
dodatkowych badań, niezależnie od przeprowadzonych w
kraju eksportera. Są określane także mianem procedur oceny
zgodności.
Normy techniczne i sanitarne
Problemem z punktu widzenia międzynarodowej wymiany towarowej nie
jest sam fakt istnienia regulacji technicznych - trudno bowiem odmówić
krajom możliwości ich stosowania, gdy w grę wchodzą tak szczytne
motywy, jak zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania wyrobów lub
ochrona zdrowia konsumentów, lecz to, co podkreślono w definicji:
fakt, że są one zróżnicowane i nierzadko wykorzystywane w celu ochrony
rynku przed produktami pochodzącymi z państw, w których obowiązują
inne wymagania.
Normy techniczne i sanitarne
Różnice w normach i przepisach technicznych
Normy techniczne i sanitarne
Dla małego producenta czy eksportera
wchodzącego na dany rynek sprostanie nawet
stosunkowo prostym wymogom może być
kłopotliwe.
Normy techniczne i sanitarne
Przykłady:
- francuski likier,
- włoska norma produkcji makaronu,
- brytyjska wołowina,
- Reinheitsgebot z 1516 r.,
- brytyjska czekolada,
- meksykańskie avocado,
Normy techniczne i sanitarne
Normy techniczne i przepisy sanitarne często stają się czynnikiem
utrudniającym swobodę wymiany międzynarodowej, a tym samym
zmniejszającym korzyści płynące z handlu międzynarodowego. Pociągają
one też za sobą koszty związane z utrzymywaniem przez importera aparatu
kontroli przestrzegania tych norm przez eksporterów, jak również
niejednokrotnie zbyteczne dostosowywanie się tego ostatniego do
zagranicznych norm. Koszty te znajdują odbicie w wyższej cenie płaconej
przez konsumentów za towary importowane lub ich krajowe substytuty.
Standardy to jeden z możliwych instrumentów, którymi firma lub grupa
firm może zwiększyć koszty dla swych rywali.
- meksykańskie pomidory.
2
2012-05-17
Normy techniczne i sanitarne
WTO nie wymaga od swych członków posiadania norm
produktów, nie opracowuje również i nie narzuca standardów.
„Porozumienie w sprawie barier technicznych w handlu” GATT
z 1994 r. (Agreement on Technical Barriers to Trade - TBT)
zmierza do zapewnienia, by obowiązkowe normy techniczne,
dobrowolne standardy oraz testowanie i certyfikacja
produktów nie stwarzały niepotrzebnych barier w handlu.
Normy techniczne i sanitarne
Zdając sobie sprawę z mankamentów normalizacji i
standaryzacji na szczeblu międzynarodowym, w Porozumieniu
TBT proponuje się alternatywne podejście do harmonizacji
technicznej: zasadę ekwiwalentności, zapisaną w art. 2.7.
Polega ona na uznaniu przez adherentów Porozumienia, że
zróżnicowane normy i standardy techniczne w gruncie rzeczy
chronią te same interesy. Środki są odmienne, cel pozostaje
ten sam.
Normy techniczne i sanitarne
Dziękuję za uwagę
3
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz