Międzynarodowe obroty kapitałowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe obroty kapitałowe - wykład - strona 1 Międzynarodowe obroty kapitałowe - wykład - strona 2 Międzynarodowe obroty kapitałowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Dr. Ewa Feder - Sempach
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Ćwiczenia VI – Międzynarodowe obroty kapitałowe
1. Inwestycje:
Inwestycja jest to zaangażowanie określonej kwoty pieniędzy na pewien okres, aby w przyszłości otrzymać jej zwrot
kompensujący inwestorowi:
 Czas w którym pieniądze były zaangażowane
 Przewidywaną inflację
 Ryzyko inwestycji
2. Międzynarodowe obroty kapitałowe:
Są to transakcje polegające na kupnie lub sprzedaży instrumentów finansowych w skali międzynarodowej. Przedmiotem
transakcji na rynku finansowym są papiery wartościowe.
Instrument finansowy – określone zobowiązanie finansowe lub roszczenie majątkowe kapitałodawcy w stosunku do
kapitałobiorcy.
Eksport kapitału - kupno aktywów zagranicznych przez osoby fizyczne lub prawne z danego kraju. Rezydenci krajowi inwestują
za granicą.
Import kapitału – sprzedaż aktywów krajowych cudzoziemcom.
3. Przyczyny międzynarodowych przepływów kapitałowych:Różnice w stopach zwrotu
Dywersyfikacja portfeli inwestycyjnych
Różnice w płynności aktywów
4. Przepływy kapitału a kurs walutowy:


Nagły napływ kapitału powoduje popyt na walutę krajową i aprecjację waluty. Jest to niekorzystne dla eksporterów
ale korzystne dla konsumentów i importerów.
Gwałtowne wycofywanie się kapitału to presja na deprecjację waluty co może powodować inflację.
5. Klasyfikacja międzynarodowych przepływów kapitałowych:

Kryterium czasu
 Kapitał krótkoterminowy
 Kapitał długoterminowy

Kryterium pochodzenia kapitału
 Kapitał prywatny
 Kapitał ze źródeł publicznych
Kryterium sprawowania kontroli
Inwestycje portfelowe
Inwestycje bezpośrednie

6. Zagraniczne inwestycje portfelowe:
Nabywanie przez osoby fizyczne lub prawne zagranicznych papierów wartościowych (udziałowych i wierzytelnościowych)
jednak w ilości zbyt małej aby przejąć kontrolę nad firmą.
Dr. Ewa Feder - Sempach
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Ćwiczenia VI – Międzynarodowe obroty kapitałowe
Instrumenty finansowe:
Instrument
obligacje
Potrzeba wiedzy
średnia
akcje
duża
instrumenty pochodne
bardzo duża
fundusze inwestycyjne
niewielka
zarządzanie pakietem papierów
wartościowych
niewielka
Zyski i ryzyko
zyski i ryzyko niewielkie
duży zysk i ryzyko, zależy od sposobu
inwestowania i czynnika rynkowego
zyski i straty bardzo duże
zależy od rodzaju funduszu i jego
polityki inwestycyjnej
zależy od strategii inwestycyjnej
Podstawowa zależność:
 Zysk jest wprost proporcjonalny do ryzyka.
 Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych ważna jest dywersyfikacja ryzyka.
7. Wybór inwestycji na rynku globalnym:


Inwestor musi rozumieć różnice miedzy, różnymi formami inwestycji aby mógł budować odpowiednio
zdywersyfikowane portfele.
Inwestor powinien znaleźć zestaw inwestycji o zróżnicowanej strukturze stóp zwrotu w czasie:
 Minimalizuje ryzyko przy danej stopie zwrotu
 Maksymalizuje stopę zwrotu przy danym ryzyku
8. Potrzeba globalnego inwestowania:Eksplozja możliwości z zakresu inwestowania
Rozwój zagranicznych rynków finansowych
Rozwój technologii i telekomunikacji
9. Rozwój międzynarodowego rynku finansowego:Bardzo szybki rozwój integracji rynków finansowych;
Wzrost obrotów w różnych segmentach międzynarodowego rynku finansowego;
Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe.
10. Eurorynek finansowy:Jednym z najważniejszych segmentów międzynarodowego rynku finansowego jest tzw. Eurorynek pieniężny i
Eurorynek kapitałowy.
Eurorynek pieniężny: eurowaluty, eurokredyty.
Eurorynek kapitałowy: euroobligacje.
Eurowaluta - to każdy pieniądz wymienialny, zdeponowany w banku znajdującym się poza terytorium kraju jego emisji.
Eurokredyt – to kredyt udzielony przez bank lub konsorcjum banków na podstawie depozytów eurowalutowych.
Euroobligacje – to obligacje wieloletnie, emitowane poza krajem rezydencji emitenta w innej walucie niż waluta kraju, w
którym jest dokonywana emisja.
10. Centra finansowe świata:
Centra główne: Londyn, Nowy Jork, Tokio.
Centra regionalne: Frankfurt, Paryż, Rzym, Luksemburg, Amsterdam, Zurych, Genewa, Bazylea, Toronto, Hong-Kong,
Singapur, Sydney.
Wszystkie centra powiązane są ze sobą finansowo i organizacyjnie.
11. Giełda i inwestowanie:
Dr. Ewa Feder - Sempach
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Ćwiczenia VI – Międzynarodowe obroty kapitałoweGiełda jest domeną rynku kapitałowego.
Giełda to szczególny rodzaj rynku na którym przedmiotem obrotu są papiery wartościowe.
Giełdy światowe to szczególnie duże giełdy międzynarodowe, o wyjątkowo znaczącej liczbie notowanych
instrumentów finansowych oraz wysokiej wartości obrotów. Notowane tam walory należą do najbardziej liczących
się korporacji ponadnarodowych. Handel dokonujący się na tych parkietach, determinuje występujące tam
tendencje kursowe, które wywierają obecnie bardzo duży wpływ na inne giełdy finansowe funkcjonujące we
współczesnym świecie. Ceny notowanych papierów wartościowych często sygnalizują istotne zmiany w
ogólnoświatowej koniunkturze gospodarczej. Najlepszym i największym pod względem kapitalizacji, przykładem
giełdy światowej jest Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku – NYSE.
Giełdowe rynki globalne:
 Rynek amerykański: NYSE, NASDAQ, AMEX
 Rynek europejski: LSE, NYSE Euronext (Amsterdam, Bruksela, Paryż + LIFFE+ LOSE), Deutsche Borse AG FRANKFURT
 Rynek wschodni: TSE (Tokyo Stock Exchange), SINGAPORE EXCHANGE
 Giełdy chińskie - HKSE (Hong Kong Stock Exchange) SSE (Shanghai Stock Exchange)
GPW w Warszawie:
 Istnieje od 12 kwietnia 1991 roku.
 Podstawowe indeksy: WIG, WIG20, WIG20Short, WIG20Lev, mWIG40, sWIG80, WIGPL.
 Notowane instrumenty: akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, warranty, certyfikaty inwestycyjne.
WARSET

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz