Rynek wtórny i giełda papierów wartościowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek wtórny i giełda papierów wartościowych - wykład - strona 1 Rynek wtórny i giełda papierów wartościowych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Ewa Feder - Sempach
Rynki finansowe
Wykład IX – Rynek wtórny i giełda papierów wartościowych
1. Rynek wtórny:rynek transakcji, w których nie bierze udziału emitent
Na rynku wtórnym działają te same podmioty co na rynku pierwotnym tylko bez emitenta (również underwriter,
który sprzedaje nierozprowadzone na rynku pierwotnym walory)
domena działania giełdy i inwestorów
Funkcje rynku wtórnego:
 ułatwia mobilizację kapitału
 dokonuje transformacji kapitału
 dokonuje oceny kapitału
2. Pojęcie giełdy:
Giełdą papierów wartościowych są regularne, odbywające się w określonym czasie i miejscu, podporządkowane określonym
normom i zasadom spotkania osób pragnących zawrzeć umowę kupna-sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu
transakcji, których przedmiot stanowią zamienne papiery wartościowe.
 instytucjonalną formę rynku kapitałowego,
 szczególny rodzaj rynku, na którym przedmiotem obrotu są papiery wartościowe.
Cechy giełdy:
 instytucjonalna forma obrotu giełdowego
 stałe miejsce i stały czas zawierania transakcji, które odbywają się pomiędzy ściśle wyznaczonym kręgiem osób i bez
konieczności pokazywanie przedmiotu transakcji
 jednorodność przedmiotu zawieranych transakcji
Funkcje giełdy:
 zwiększa skłonności do oszczędzania
 pomnaża kapitał gosp. domowych i przedsiębiorstw
 służy finansowaniu deficytu budżetowego
 zwiększa świadomość ekonomiczną
Aby giełda mogła wykonywać prawidłowo swoje funkcje w gospodarce niezbędne jest istnienie:
 regulaminu określającego zasady zawierania transakcji
 zarządu giełdy wraz z wyspecjalizowanymi agendami do sprawowania kontroli przestrzegania regulaminu
 odpowiedniego wyposażenia materialnego
Uczestnicy giełdy:
Uczestnik giełdy jest to osoba, która uzyskała prawo do uczestnictwa w handlu giełdowym i/lub która pracuje na giełdzie.
 Cztery grupy uczestników giełdy:
 pośrednicy (maklerzy giełdowi, pracuje na rachunek klienta swojego pracodawcy)
 samodzielni uczestnicy giełdy (posiadają prawo do zawierania transakcji we własnym imieniu i na własny
rachunek. Najczęściej też reprezentują jakąś instytucję finansową)
 urzędnicy (osoby dopuszczone na pewien czas do obrotu giełdowego. Zawierają transakcje w imieniu i na
rachunek pracodawcy)
 goście (osoby które nie zawierają transakcji)
3. Model angloamerykański i europejski funkcjonowania giełdy w gospodarce:


System angloamerykański (anglosaski), jest charakterystyczny dla Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, polega
na przepływie środków pieniężnych bezpośrednio od inwestorów do emitentów, poprzez rozwinięty i sprawnie
działający rynek papierów wartościowych.
System europejski opiera się na przepływie kapitałów od depozytariuszy do kredytobiorców poprzez system
bankowy, gdzie rola giełdy papierów wartościowych jest znacznie mniejsza.
4. Giełdy na świecie:

Lokalne - większość notowanych instrumentów finansowych oraz wartość obrotów, dotyczy papierów
wartościowych wyemitowanych na terenie danego kraju. Odgrywają zazwyczaj dużą rolę w gosp. konkretnych
państw, nie mając znaczenia z punktu widzenia całej gospodarki światowej, np. Malta Stock Exchange
Dr. Ewa Feder - Sempach
Rynki finansowe
Wykład IX – Rynek wtórny i giełda papierów wartościowych


Międzynarodowe - dużą część wszystkich dopuszczonych do obrotu papierów wartościowych stanowią walory
wyemitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje zagraniczne. Również największa część obrotów na tych giełdach
przypada na zagraniczne papiery wartościowe, np. Deutsche Borse.
Światowe - szczególnie duże giełdy międzynarodowe, o znaczącej liczbie notowanych instrumentów finansowych
oraz wysokiej wartości obrotów. Notowane walory należą do najbardziej liczących się korporacji ponadnarodowych,
np. London Stock Exchange.
5. Konsolidacja rynków giełdowych:


Integracja pozioma – alianse i porozumienia między giełdami.
Integracja pionowa – dotyczy zjawiska, które odnosi się do konsolidacji w ramach tzw. łańcucha wartości na rynku
kapitałowym. Obejmuje on instytucje i organizacje świadczące usługi na kolejnych etapach procesu zawierania i
rozliczania transakcji. Podmiotami uczestniczącymi w tym procesie są giełdy, instytucje rozliczeniowe i depozytowe.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz