Mgr Beata Kornelius

Efektywność prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

Efektywność prawa Można wyodrębnić 3 grupy czynników mających wpływ na poziom materialnej skuteczności działania prawa. obiektywny układ stosunków demograficznych i społeczno- ekonomicznych respekt wobec prawa i skłonność do jego przestrzegania jest skorelowana dodatnio lub ujemnie z cechami jedno...

Proces tworzenia prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

Pojęcie i rozwój tworzenia prawa Współcześnie w polskiej nauce prawa, definiujący pojęcie prawo- najczęściej zaznaczają, że jest to zespół norm postępowania określonych podmiotów (adresatów), norm ustanowionych lub uznawanych przez państwo, których realizacja jest chroniona przymusem państwowym. Tak...

Źródła prawa w systemie prawa stanowionego i zwyczajowego - omówienie...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008

Źródła prawa w systemie prawa stanowionego i zwyczajowego System prawa stanowionego: System prawa zwyczajowego: stanowienie - stanowienie umowa - umowa prawo zwyczajowe (międzynarodowe) - zwyczaj - fakty prawotwórcze - precedens - konwenans konstytucyjny Fakty prawotwórcze Fakty prawotwórcze ...

Dyrektywa o dwustronnym charakterze normy prawnej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

DYREKTYWA O DWUSTRONNYM CHARAKTERZE NORMY PRAWNEJ Czy stosunek prawny mają charakter jednostronny czy dwustronny w przepisach? Art.140 k.c.- stosunek własności rodzi korelatywne obowiązki bądź uprawnienia. Norma ta jest dwustronna- obowiązek spoczywa na innych właścicielach. PATI to obowiązek zn...

Hierarchia aktów prawnych i gałęzie prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1862

Hierarchia generalnych aktów prawnych Prawo określa, jakie rodzaje generalnych aktów prawnych mogą być wydawane w danym państwie oraz ustala, które ograny mają kompetencje do wydawania danego rodzaju aktów prawnych. W Polsce aktami o mocy powszechnie obowiązującej są: konstytucja ustawy ratyfiko...

Konwencje dotyczące struktury norm prawnych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Konwencje dotyczące struktury norm prawnych Struktury jednoelementowe Niektórzy autorzy określoną wypowiedź nazywają normą prawną, jeżeli tylko wskazuje ona sposób należytego postępowania, np. „nie kradnij”, „nie zabijaj” itp. Struktury dwuelementowe Rzecznicy tego stanowiska uważają, że wszystk...

Legalność a legitymizacja działań władczych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

Legalność a legitymizacja działań władczych Legalność władzy - pochodzenie jest zgodne z prawem, jest związane prawem, władza działa w granicach zawartych w normach prawnych, zasada praworządności (przestrzeganie prawa). Władza legalna, to władza, której geneza jest związana prawem i jest praworzą...

Luki w prawie i sposoby ich wypełniania - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1666

Luki w prawie i sposoby ich wypełniania Luka w prawie jest to sytuacja, w której nie obowiązuje norma prawna bezpośrednia określająca skutki pozytywne danego stanu faktycznego, a w ocenie organu stosującego prawo norma taka powinna obowiązywać. Jeżeli organ stwierdzi istnienie luki, to powinien ją ...

Pojęcie stosunku prawnego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 749

Pojęcie stosunku prawnego, elementy jego budowy oraz rodzaje stosunków prawnych Stosunek prawny jest szczególnym rodzajem stosunku społecznego tetycznego, którego powstanie, zmiana, wygaśnięcie jest regulowane przez przepisy prawa. Elementy budowy stosunku prawnego: a). podmiot - czyli strony stos...

Prawa pozytywne w sensie przedmiotowego i podmiotowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

PRAWA POZYTYWNE W SENSIE PRAWA PRZEDMIOTOWEGO I PODMIOTOWEGO Prawo pozytywne- IUS POSITIVUM od średniowiecza- pochodzi od słowa ius positum- położenie, stanowisko K Oliveerona "Law as Fact"- "Prawo to fakt". W starożytności termin ten nie był znany (prawo pozytywne), natomiast ...