Hierarchia aktów prawnych i gałęzie prawa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hierarchia aktów prawnych i gałęzie prawa - omówienie - strona 1 Hierarchia aktów prawnych i gałęzie prawa - omówienie - strona 2 Hierarchia aktów prawnych i gałęzie prawa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Hierarchia generalnych aktów prawnych
Prawo określa, jakie rodzaje generalnych aktów prawnych mogą być wydawane w danym państwie oraz ustala, które ograny mają kompetencje do wydawania danego rodzaju aktów prawnych.
W Polsce aktami o mocy powszechnie obowiązującej są: konstytucja
ustawy
ratyfikowane umowy międzynarodowe
rozporządzenia
*akty prawa miejscowego (ograniczone do danego obszaru)
Prawo obowiązujące ma strukturę hierarchiczną (tzn. dany akt prawny ma określone miejsce, najwyżej stoi zazwyczaj konstytucja, a następnie wg kolejności inne akty prawne)!
Zależności miedzy aktami prawnymi różnego rzędu:
Powiązania miedzy aktami prawnymi różnego rzędu są powiązaniami na zasadzie delegacji, nazywanymi również powiązaniami formalnymi. Polegają one na tym, że akt wyższego rzędu uprawnia (lub zobowiązuje) określony podmiot do wydania aktu prawnego niższego rzędu, ów akt niższego rzędu uprawnia (zobowiązuje) zaś inny pomiot prawa do wydania aktu jeszcze niższego rzędu. Często zdarza się tak, że ustawy zawierają postanowienia uprawniające albo zobowiązujące określone organy państwa do unormowania określonych spraw mocą rozporządzeń lub zarządzeń, w taki wypadku mamy do czynienia z tzw. delegowaniem uprawnień do stanowienia prawa. Moc obowiązującą uzyskują tylko te akty generalne, które mają swą postawę prawną w postanowieniach aktu hierarchicznie nadrzędnego, uprawniającego (zobowiązującego) do ich wydania. Natomiast zdarza się, że akty niższego rzędu nie podają swojej podstaw prawnej, co jednak nie oznacza, że są one nielegalnymi!
A) Powiązania na zasadzie delegacji są powiązaniami o charakterze formalnym, a nie materialnym (treściwym). Upoważnienie jest jedynie umocowaniem do wydania określonego aktu generalnego i nie przesądza treści aktu niższego rzędu, do którego wydania uprawnia. B) Ze względu na odmienny charakter powiązań między normami danego zbioru wyróżnia się „systemy”:
System statyczny - w którym występują powiązania treściowe miedzy normami, jak np. w „systemach” moralnych. Podkreśla się, że wszystkie szczegółowe normy moralności można wyprowadzić drogą procesu myślowego z ogólnej normy na zasadzie wnioskowania z całości na części. System dynamiczny - powiązania między normami mają charakter formalny, są powiązaniami na zasadzie delegacji, dotyczą zaś tego, w jaki sposób mogą być tworzone normy. Np. system prawny. C) Kwestia dotycząca tego, czy oprócz powiązań formalnych między aktami generalnymi występują też powiązania treściowe. Najogólniej biorąc, można powiedzieć, że akty generalne wyższego rzędu w pewnym zakresie mogą wyznaczyć treści przepisów zawartych w aktach niższego rzędu i że niekiedy, ale tylko niekiedy, i w odniesieniu do niektórych tylko postanowień w sposób bardzo ogólny treści te przesądzają. Nie jest natomiast tak, że o całej treści aktu niższego rzędu, przesądza akt wyższego rzędu!

(…)

… (nie będę dokonywać ich charakterystyki, bo zakładam że przyszli prawnicy przynajmniej orientują się w temacie!):
prawo państwowe
prawo administracyjne
prawo finansowe
prawo cywilne
prawo rodzinne
prawo handlowe
prawo wekslowe i czekowe
prawo pracy
prawo karne
prawo procesowe cywilne
prawo procesowe karne
prawo rolne
prawo międzynarodowe prywatne
prawo międzynarodowe publiczne -> (nie są częściami prawa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz