Efektywność prawa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Efektywność prawa - wykład - strona 1 Efektywność prawa - wykład - strona 2 Efektywność prawa - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Efektywność prawa
Można wyodrębnić 3 grupy czynników mających wpływ na poziom materialnej skuteczności działania prawa.
obiektywny układ stosunków demograficznych i społeczno- ekonomicznych respekt wobec prawa i skłonność do jego przestrzegania jest skorelowana dodatnio lub ujemnie z cechami jednostek pozwalającymi je sklasyfikować do rożnych teorii demograficznych.
praktykę funkcjonowania insty6tucji systemu politycznego jak posługuje się prawem aparat ,zgodność aktów władzy państwowej z obowiązującymi normami prawa państwowy
treści składające się na kulturę społeczeństwa Efektywność działania prawa zależna jest w sposób wprost proporcjonalny od stopnia zgodności między wartościami subkultury. Ustawodawca powinien tak kształtować treść prawa, aby nie była ona sprzeczna z przekonaniami danego społeczeństwa.. Skuteczność i efektywność aksjologiczna, formalna, materialna prawa zależy w znacznej wierze od tego, jak posługuje się prawem aparat państwowy. Najważniejszą rolę odgrywa tu zgodność aktów władzy państwowej z obowiązującymi normami prawa. Na efektywność działania prawa niekorzystnie wpływa zbyt częsta zmiana przepisów. Prawo działa mniej skuteczniej, im jaśniej jest sformułowane. Jasność i powszechna zrozumiałość przepisów nie może jednak odbijać się negatywnie na ich precyzji, co w praktyce oznacza konieczność formułowania tekstów normaty6wnych w swoistym języku. Jedną z ważniejszych przesłanek efektywności prawa jest zapewnienie obiektywnej wykonalności dyspozycji i sankcji normatywnych. Państwo tworząc prawo powinno zadbać o zgromadzenie zasobów i przygotowanie środków pozwalających na pełną jego realizację. Efektywność działania prawa zależna jest w sposób wprost proporcjonalny od stopnia zgodności między wartościami subkultury. Ustawodawca powinien tak kształtować treść prawa, aby nie była ona sprzeczna z przekonaniami danego społeczeństwa.
Zakres podmiotowy tworzenia prawa. Problem swobody ustawodawcy w określaniu treści prawa
W demokratycznym państwie prawnym, którego ustrój oparty jest na podziale władzy, stanowienie prawa należy do władzy ustawodawczej. Przysługuje jej znaczna swoboda w określaniu treści prawa, granice jej określają normy konstytucyjne/. Ustawodawca jest uprawniony do stanowienia prawa odpowiadającego złożonym celom politycznymi gospodarczym. Za wybór metod i celów parlament ponosi odpowiedzialność przed elektoratem. Ustalenie treści i kierunków rozwiązań prawnych należy do ustawodawcy. Swoboda ustawodawcy jest ograniczona jednak przez nakazy proceduralne(zasady prawa) itp.
Kryteria materialne: bezpieczeństwo publiczne, zgodność z wymogami praw człowieka i podstawowymi wolnościami i moralnością

(…)

… prawnych należy do ustawodawcy. Swoboda ustawodawcy jest ograniczona jednak przez nakazy proceduralne(zasady prawa) itp.
Kryteria materialne: bezpieczeństwo publiczne, zgodność z wymogami praw człowieka i podstawowymi wolnościami i moralnością
Kryteria formalne: udostępnienie treści prawa adresatom, lex retro non agit, formułowanie w sposób zrozumiały, niestosowanie norm sprzecznych…
… się zasada legalizmu przewidująca, że wszystkie organy działają na podstawie prawa.. Zapewnieniu praworządności służą gwarancje materialne i formalne. Na pierwsze składają się różne procedury i instytucje istniejące zarówno w obszarze stosowania prawa , jak i tworzenia prawa(np. organy rozpatrujące odwołania od rozstrzygnięć, RPO, NIK, TK).Gwarancje materialne praworządności wynikają z ogólnego poziomu…
… społecznej itp.
Akty wykładni, a ogólniej - akty egzegezy tekstu prawnego mogą być dokonywane przez każdą osobę, a poprawność tej czynności zależy od tego czy osoba ta odpowiednio zastosowała zakładane reguły egzegezy. O sile takiej wykładni decyduje siła argumentów (imperio rationis), ponadto wykładnia dokonywana przez umiejętnie argumentujących prawników (wykładnia doktrynalna) jest ze względu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz