Mgr Beata Kornelius - strona 2

Prawo pozytywne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

Prawo pozytywne Z określeniem tym wiążą się różne znaczenia, najczęściej używane jest w celu przeciwstawienia go jakiemuś innemu rodzajowi prawa. Prawo pozytywne - rozumiane jako prawo mające w ogóle swe źródło w ludzkiej działalności, np....

Rodzaje przepisów prawnych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 644

Ius cogens - ius dispositivum Przepisy o charakterze iuris cogentis są przepisami bezwzględnie stosowanymi. W sytuacjach unormowanych w przepisach iuris cogentis podmioty prawa nie mają żadnej możliwości wyboru sposobu zachowania się, muszą zachować się tak, jak nakazuje przepisy (pod rygorem ponie...

Różnice oraz związki między prawem a moralnością - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2821

Różnice oraz związki między prawem a moralnością. Moralność to ogół norm, ocen, wzorów postępowania odnoszących się do pojęć dobra, słuszności, sprawiedliwości. Są charakterystyczne dla określonej społeczności w określonym czasie. System prawny i system moralny pozostają ze sobą w ścisłych zależno...

Skutki prawne i sankcje - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

SKUTKI PRAWNE Skutki prawne - to wszystkie następstwa prawne, jakie przepisy prawa wiążą z faktami prawnymi; następstwa, jakie powinny nastąpić (lub mogą nastąpić, jeżeli wyznacza je przepis o charakterze iuris dispositivi), gdy zaistnieje fakt pr...

Tekst prawny i jego analiza - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 476

TEKST PRAWNY, ANALIZA TEKSTU TEKST PRAWNY- zespół wypowiedzi występujących po sobie powiązane ze sobą od strony budowy (morfologicznej) oraz treściowo, wyst.w różnych organach promulgacyjnych: "Dziennik Ustaw", "Dziennik Polski...

Uporządkowania hierarchii norm, kryteria zwierzchnictwa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

Uporządkowania hierarchii norm, kryteria zwierzchnictwa Akty hierarchii najwyższe:1-Konstytucja[ustawa zasadnicza];2-ustawy zwykłe; 3-rozporządznia;4-zarządzenia;5-uchwały;6-akty organów terenowych;7-akty organów prawa terenowego[samorządowego];8-statuty;9-regulaminy /k. podmiotowe i k. przedmiot...

Uprawnienia podmiotów prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

UPRAWNIENIA Uprawnienia - należą do klasy następstw, jakie przepisy prawa wiążą z określonymi faktami prawnymi. Przepisy prawa przewidują dla danego podmiotu pewną możliwość zachowania się wywołującego skutki prawne, ale zachowanie to nie jest...

Wykładnia prawa - klasyfikacja - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1589

Wykładnia prawa - pojęcie oraz jej klasyfikacje. Wykładnia prawa to zespół operacji logiczno - językowych polegających na odczytaniu znaczenia przepisu prawnego oraz rekonstrukcji normy prawnej zawartej w treści normatywnej przepisu prawa. Teoria klaryfikacyjna Teoria derywacyjna Zakłada się, że ...

Zasady prawne i ich rola przy stosowaniu prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

Zasady prawne i ich rola przy stosowaniu prawa. Zasady prawa - normy prawne o charakterze zasadniczym. „Zasada prawa” występuje w 2 znaczeniach: W znaczeniu opisowym - formułowane przez orzecznictwo, jest to wzorzec ukształtowania danej instytucji prawa (np. małżeństwo, rozwód, postępowanie sądow...

Prawo międzynarodowe publiczne a wewnątrzpaństwowy porządek prawny

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Prawo międzynarodowe publiczne a wewnątrzpaństwowy porządek prawny System prawa międzynarodowego publicznego jest zespołem norm prawnych, wywodzących się albo ze zwyczajów w stosunkach między państwami, które wskutek długotrwałego stosowania przekształciły się w wiążące normy prawne, albo umów międ...