Metody oraz źródła błędów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3927
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody oraz źródła błędów - strona 1 Metody oraz źródła błędów - strona 2 Metody oraz źródła błędów - strona 3

Fragment notatki:


Źródła błędów w metodzie Soxhleta Niedostateczne wysuszenie próbki
Stosowanie rozpuszczalników nie pozbawionych wody, a w przypadku eteru naftowego również nadtlenków
Woda rozpuszcza sole mineralne i inne substancje rozpuszczalne w wodzie zawarte w produkcie, które po przejściu do wyciągu eterowego i odparowaniu eteru zwiększają masę suchej pozostałości traktowanej jako tłuszcz surowy
Nadtlenki powodują wysycenie tlenem nienasyconych kwasów tłuszczowych, przyczyniając się do zawyżenia wyników
Metoda Weibulla - Stoldta Polega na przeprowadzeniu hydrolizy za pomocą HCl w celu zniszczenia połączeń związków frakcji tłuszczowej z innymi substancjami, przeważnie białkowymi, oddzieleniu frakcji tłuszczowej od hydrolizatu, wysuszeniu na sączku, wyekstrahowaniu rozpuszczalnikiem w aparacie Soxhleta i oznaczeniu wagowym
Rozkład związków tłuszczowo - białkowych może następować pod wpływem hydrolizy próbki w roztworach mocnych kwasów lub słabej zasady amonowej
Jeżeli w badanym produkcie występują wolne kwasy tłuszczowe, to zastosowanie nawet słabej zasady amonowej prowadzi do błędnych wyników na skutek powstania mydeł amonowych
Polecana do produktów, w których tłuszcz występuje w postaci połączeń białkowych lub w postaci zemulgowanej (mleko, sery, pieczywo, odżywki dla dzieci). Zniszczenie otoczek białkowych osłaniających kropelki tłuszczu umożliwia wydzielenie substancji tłuszczowej i ich oznaczenie
Źródła błędów w metodzie Weibulla - Stoldta Niedostateczne rozpuszczenie substancji białkowej (powstawanie grudek po dodaniu wody)
Użycie nieodpowiednich sączków (sączki mogą zawierać substancje rozpuszczalne w eterze, należy oznaczyć ich zawartość w tzw próbie ślepej lub usunąć je za pomocą eteru
Niedostateczne wysuszenie sączków
Niedostateczne wyekstrahowanie tłuszczu
Stosowanie rozpuszczalnika nieodpowiedniego do wymogów podanych w metodzie Soxhleta
Metoda Rosego - Gottlieba Polega na rozpuszczeniu substancji białkowej z mleka za pomocą amoniaku
Wyekstrahowaniu rozpuszczalnikiem (eterem etylowym i eterem naftowym) uwolnionego z otoczek białkowych tłuszczu
Odparowaniu rozpuszczalnika i oznaczeniu substancji tłuszczowej wagowo
Uznana za oficjalną międzynarodową metodę wzorcową do oznaczania tłuszczu w mleku świeżym
Nie jest wykorzystywana do oznaczania tłuszczu w produktach mlecznych, fermentowanych, zawierających wolne kwasy tłuszczowe, które mogłyby utworzyć z amoniakiem rozpuszczalne w wodzie sole amonowe
Metoda Schmida - Bądzyńskiego - Ratzlaffa Polega na rozpuszczeniu substancji białkowej za pomocą kwasu solnego; wyekstrahowaniu rozpuszczalnikiem uwolnionego z otoczek białkowych tłuszczu; oddestylowaniu lub odparowaniu rozpuszczalnika i oznaczeniu substancji tłuszczowej metodą wagową


(…)

… estry rozdziela się metodą chromatografii gazowej
CUKRY
1. Zawartość cukrowców w wybranych produktach spożywczych (g/100g) (SKRYPT)
Ze względu na budowę chemiczną cukrowce można podzielić na
Monosacharydy (np. glukoza, fruktoza)
Oligosacharydy - złożone z 2 do 10 jednostek monosacharydowych (np. sacharoza, maltoza, laktoza, rafinoza, stachioza)
Polisacharydy - złożone z więcej niż 10 jednostek monosacharydowych
(np. skrobia, celuloza)
Ze względu na zróżnicowanie fizykochemiczne cukrowce ogółem są składnikiem pokarmowym żywności, którego nie oznacza się analitycznie, lecz oblicza z tzw różnicy
Cukrowce ogółem = masa próbki - (białko + tłuszcze + popiół + woda)
Biorąc pod uwagę rozpuszczalność cukrowców można je podzielić na
Rozpuszczalne w wodzie - mono i oligosacharydy
Rozpuszczalne na gorąco w 2…
… do pracy z rozpuszczalnikami łatwopalnymi
Polecana do oznaczania tłuszczu w produktach zawierających znaczne ilości węglowodanów, np. w pieczywie, a także do oznaczeń tłuszczu w całodziennych racjach pokarmowych oraz wyrobach garmażeryjnych
Metody ekstrakcyjno - refraktometryczne
Polegają na ekstrakcji tłuszczu z badanej próbki i oznaczeniu refrakcji otrzymanego wyciągu
Zasada metod oparta jest na zmianie współczynnika załamania światła rozpuszczalnika zależnie od ilości rozpuszczonego w nim tłuszczu
Tłuszcz obniża współczynnik refrakcji rozpuszczalnika, dlatego też stosuje się rozpuszczalniki o wysokim współczynniku załamania światła w stosunku do współczynnika refrakcji tłuszczu
Jako rozpuszczalniki stosuje się benzynę, chloroform, octan amylu, octan butylu, jednochlorobenzen, nitrobenzen, anilinę
Metody…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz