Metody oraz źródła błędów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4102
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody oraz źródła błędów - strona 1 Metody oraz źródła błędów - strona 2 Metody oraz źródła błędów - strona 3

Fragment notatki:


Źródła błędów w metodzie Soxhleta Niedostateczne wysuszenie próbki
Stosowanie rozpuszczalników nie pozbawionych wody, a w przypadku eteru naftowego również nadtlenków
Woda rozpuszcza sole mineralne i inne substancje rozpuszczalne w wodzie zawarte w produkcie, które po przejściu do wyciągu eterowego i odparowaniu eteru zwiększają masę suchej pozostałości traktowanej jako tłuszcz surowy
Nadtlenki powodują wysycenie tlenem nienasyconych kwasów tłuszczowych, przyczyniając się do zawyżenia wyników
Metoda Weibulla - Stoldta Polega na przeprowadzeniu hydrolizy za pomocą HCl w celu zniszczenia połączeń związków frakcji tłuszczowej z innymi substancjami, przeważnie białkowymi, oddzieleniu frakcji tłuszczowej od hydrolizatu, wysuszeniu na sączku, wyekstrahowaniu rozpuszczalnikiem w aparacie Soxhleta i oznaczeniu wagowym
Rozkład związków tłuszczowo - białkowych może następować pod wpływem hydrolizy próbki w roztworach mocnych kwasów lub słabej zasady amonowej
Jeżeli w badanym produkcie występują wolne kwasy tłuszczowe, to zastosowanie nawet słabej zasady amonowej prowadzi do błędnych wyników na skutek powstania mydeł amonowych
Polecana do produktów, w których tłuszcz występuje w postaci połączeń białkowych lub w postaci zemulgowanej (mleko, sery, pieczywo, odżywki dla dzieci). Zniszczenie otoczek białkowych osłaniających kropelki tłuszczu umożliwia wydzielenie substancji tłuszczowej i ich oznaczenie
Źródła błędów w metodzie Weibulla - Stoldta Niedostateczne rozpuszczenie substancji białkowej (powstawanie grudek po dodaniu wody)
Użycie nieodpowiednich sączków (sączki mogą zawierać substancje rozpuszczalne w eterze, należy oznaczyć ich zawartość w tzw próbie ślepej lub usunąć je za pomocą eteru
Niedostateczne wysuszenie sączków
Niedostateczne wyekstrahowanie tłuszczu
Stosowanie rozpuszczalnika nieodpowiedniego do wymogów podanych w metodzie Soxhleta
Metoda Rosego - Gottlieba Polega na rozpuszczeniu substancji białkowej z mleka za pomocą amoniaku
Wyekstrahowaniu rozpuszczalnikiem (eterem etylowym i eterem naftowym) uwolnionego z otoczek białkowych tłuszczu
Odparowaniu rozpuszczalnika i oznaczeniu substancji tłuszczowej wagowo
Uznana za oficjalną międzynarodową metodę wzorcową do oznaczania tłuszczu w mleku świeżym
Nie jest wykorzystywana do oznaczania tłuszczu w produktach mlecznych, fermentowanych, zawierających wolne kwasy tłuszczowe, które mogłyby utworzyć z amoniakiem rozpuszczalne w wodzie sole amonowe
Metoda Schmida - Bądzyńskiego - Ratzlaffa Polega na rozpuszczeniu substancji białkowej za pomocą kwasu solnego; wyekstrahowaniu rozpuszczalnikiem uwolnionego z otoczek białkowych tłuszczu; oddestylowaniu lub odparowaniu rozpuszczalnika i oznaczeniu substancji tłuszczowej metodą wagową


(…)

… estry rozdziela się metodą chromatografii gazowej
CUKRY
1. Zawartość cukrowców w wybranych produktach spożywczych (g/100g) (SKRYPT)
Ze względu na budowę chemiczną cukrowce można podzielić na
Monosacharydy (np. glukoza, fruktoza)
Oligosacharydy - złożone z 2 do 10 jednostek monosacharydowych (np. sacharoza, maltoza, laktoza, rafinoza, stachioza)
Polisacharydy - złożone z więcej niż 10 jednostek monosacharydowych
(np. skrobia, celuloza)
Ze względu na zróżnicowanie fizykochemiczne cukrowce ogółem są składnikiem pokarmowym żywności, którego nie oznacza się analitycznie, lecz oblicza z tzw różnicy
Cukrowce ogółem = masa próbki - (białko + tłuszcze + popiół + woda)
Biorąc pod uwagę rozpuszczalność cukrowców można je podzielić na
Rozpuszczalne w wodzie - mono i oligosacharydy
Rozpuszczalne na gorąco w 2…
… do pracy z rozpuszczalnikami łatwopalnymi
Polecana do oznaczania tłuszczu w produktach zawierających znaczne ilości węglowodanów, np. w pieczywie, a także do oznaczeń tłuszczu w całodziennych racjach pokarmowych oraz wyrobach garmażeryjnych
Metody ekstrakcyjno - refraktometryczne
Polegają na ekstrakcji tłuszczu z badanej próbki i oznaczeniu refrakcji otrzymanego wyciągu
Zasada metod oparta jest na zmianie współczynnika załamania światła rozpuszczalnika zależnie od ilości rozpuszczonego w nim tłuszczu
Tłuszcz obniża współczynnik refrakcji rozpuszczalnika, dlatego też stosuje się rozpuszczalniki o wysokim współczynniku załamania światła w stosunku do współczynnika refrakcji tłuszczu
Jako rozpuszczalniki stosuje się benzynę, chloroform, octan amylu, octan butylu, jednochlorobenzen, nitrobenzen, anilinę
Metody…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz