Obszar morski - strona 13

Wykład - Ochrona gatunkowa roślin

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
  • Ochrona przyrody
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

. Jeżeli zmiany w środowisku zagrażają gatunkom chronionym wojewoda (na obszarach morskich minister...

Ochrona środowiska - materiały

  • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
  • dr Andrzej Lipiński
  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6335

- dla kopalin podstawowych : kopalin pospolitych występujących w obszarach morskich RP , dla podziemnego...

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

717 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozdzia∏ 1 2. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzgl´dnia si´ zw∏aszcza: Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okreÊla: 1) zasady kszta∏towania polityki przestrzennej przez jednostki samorzàdu terytor...

Mgły i zamglenia

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Meteorologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

wyniesione nad przybrzeżne akweny morskie mgły radiacyjne. Na otwartych obszarach morskich czy oceanicznych...