Prawo wodne jako podstawowa ustawa regulująca kwestie własności i korzystania z zasobów wodnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo wodne jako podstawowa ustawa regulująca kwestie własności i korzystania z zasobów wodnych - strona 1 Prawo wodne jako podstawowa ustawa regulująca kwestie własności i korzystania z zasobów wodnych - strona 2 Prawo wodne jako podstawowa ustawa regulująca kwestie własności i korzystania z zasobów wodnych - strona 3

Fragment notatki:

Prawo wodne jako podstawowa ustawa regulująca kwestie własności i korzystania z  zasobów wodnych.   Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w  szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie  zasobami wodnymi.  Ustawa reguluje sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady  gospodarowania tymi składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa.  Określa zasady korzystania z wód gruntowych, dla oczyszczalni ścieków (projekt)  pozwolenia wodno-prawne, zapobieganie powodziom i suszom, organy zarządzające wodami  i ich obowiązki.  Rozdział 2  Prawo własności wód  Art. 10.  1. Wody stanowią własność Skarbu Państwa, innych osób prawnych albo osób fizycznych.  2. Wody stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego  są wodami publicznymi.  3. Płynące wody publiczne nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu, z wyjątkiem  przypadków określonych w ustawie.  Art. 11.  1. Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność  Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem art. 13, wykonują:  1) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – w stosunku do wód morza  terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych wraz z wodami Zatoki  Gdańskiej;  2) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej – w stosunku do wód istotnych  dla kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej,  w szczególności wód podziemnych oraz śródlądowych wód powierzchniowych:  3) dyrektor parku narodowego – w stosunku do wód znajdujących się w granicach  parku, z wyłączeniem wód, o których mowa w pkt 2 lit. d oraz lit. e,  które są sklasyfikowane w klasie wyższej niż klasa I, na podstawie ustawy z  dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.  4) marszałek województwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane  przez samorząd województwa – w stosunku do wód istotnych dla  regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu  zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy, oraz w stosunku do  pozostałych wód niewymienionych w pkt 1–3.  2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, śródlądowe wody powierzchniowe  lub ich części, stanowiące własność publiczną, istotne dla:  1) kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej,  2) regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa  – kierując się podziałem zawartym w ust. 1 pkt 2 i 4, a także uwzględniając w 

(…)

… na
względzie zagrożenia zdrowotne dla kąpiących się osób, a także przekazywanie
społeczeństwu aktualnycji informacji o jakości wody w kąpielisku i miejscu
wykorzystywanym do kąpieli oraz zaleceniach organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Art. 34h.
1. Organizatorzy kąpielisk mogą łączyć kąpieliska, w przypadku gdy:
1) kąpieliska sąsiadują ze sobą;
2) kąpieliska uzyskały zbliżone oceny jakości wody…
… na
względzie zagrożenia zdrowotne dla kąpiących się osób, a także przekazywanie
społeczeństwu aktualnycji informacji o jakości wody w kąpielisku i miejscu
wykorzystywanym do kąpieli oraz zaleceniach organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Art. 34h.
1. Organizatorzy kąpielisk mogą łączyć kąpieliska, w przypadku gdy:
1) kąpieliska sąsiadują ze sobą;
2) kąpieliska uzyskały zbliżone oceny jakości wody…
… regulacyjnych lub zaktualizowaną kopię
mapy zasadniczej, w skali, w jakiej jest sporządzony projekt regulacji wód śródlądowych, lub
w skali 1:500, 1:1.000, 1:2.000 albo 1:5.000, z wykazaniem:
a) punktów stałych osnowy poziomej nawiązanych do sieci państwowej,
b) granicy stałego porostu traw,
c) krawędzi brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp,
d) proponowanej linii brzegu.
4. Organ, o którym mowa w ust. 2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz