Ocena oddziaływania na środowisko programów, polityk, strategii, przedsięwzięć w prawie polskim

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena oddziaływania na środowisko programów, polityk, strategii, przedsięwzięć w prawie polskim - strona 1 Ocena oddziaływania na środowisko programów, polityk, strategii, przedsięwzięć w prawie polskim - strona 2 Ocena oddziaływania na środowisko programów, polityk, strategii, przedsięwzięć w prawie polskim - strona 3

Fragment notatki:

    Prawo wodne     A. Ocena oddzia ływania na  ś rodowisko programów, polityk, strategii,  przedsi ę wzi ęć  w prawie polskim (OO Ś )  Instrument polityki ochrony  ś rodowiska  Ź ródła prawa:  - ustawa – PO Ś  2001, Tytuł I, dział VI, rozdział 1, ( wchłonęła ustawę z 09.11.2000 o  dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na  środowisko),  -  Rozporz ą dzenie MO Ś z dn. 09.03.1995 w sprawie określenia wymagań jakim powinna  odpowiadać prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego na środowisko przyrodnicze,  - Rozporz ą dzenie MO Ś z dn. 14.07.1998 w sprawie określenia rodzajów inwestycji  szczególnie szkodliwych dla środowiska;  Dokumenty OO Ś :  - art. 40 POŚ (projekt koncepcji),  - art. 41 POŚ (wymagania),  - art. 34 i 43 POŚ (udział społeczeństwa),  - art. 46 POŚ (decyzje wymagające przeprowadzenia OOŚ przedsięwzięć),  - art. 51 i 52 POŚ (raport oddziaływania na środowisko),  Przeprowadzenie oceny strategicznej jest obowi ą zkowe w przypadku znacz ą cego  oddziaływania na  ś rodowisko.  USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne1)  Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019  Opracowano na podstawie:  t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz.2019, Nr 267, poz.2255, z 2006 r. Nr 170,  poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,  z 2007r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz.  587,  Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz.  1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505.  z 2009 r. Nr 168, poz. 1323.    1)  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia  następujących dyrektyw Wspolnot Europejskich:  1) dyrektywy 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. dotyczącej  wymaganej  jakości wod powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w  państwach członkowskich (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975),  2) dyrektywy 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 r. dotyczącej jakości  wody w kąpieliskach (Dz. U. WE L 31 z 05.02.1976),  3) dyrektywy 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie  zanieczyszczenia spowodowanego przez niektore substancje niebezpieczne  odprowadzane do środowiska wodnego Wspolnoty (Dz. Urz. WE L 129 z  18.05.1976),  4) dyrektywy 78/659/EWG z dnia 18 lipca 1978 r. w sprawie jakości  słodkich wod wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania zycia  ryb (Dz. Urz. WE L 222 z 14.08.1978),  5) dyrektywy 79/869/EWG z dnia 9 października 1979 r. dotyczącej metod  pomiaru i częstotliwości pobierania probek oraz analizy wod  powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej 

(…)

… z 22.12.2000).
Zasady ogólne
Rozdział 1
Przepisy ogolne
Art. 1.
1. Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju, a w szczegolności kształtowanie i ochronę
zasobow wodnych, korzystanie z wod oraz zarządzanie zasobami
wodnymi.
1a. Ustawa reguluje sprawy własności wod oraz gruntow pokrytych
wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami w odniesieniu
do majątku Skarbu…

korzyści społeczne.
4. Gospodarowanie wodami jest prowadzone w taki sposob, aby działając
w zgodzie z interesem publicznym, nie dopuszczać do wystąpienia
możliwego do uniknięcia pogorszenia ekologicznych funkcji wod oraz
pogorszenia stanu ekosystemow lądowych i terenow podmokłych
bezpośrednio zaleŜnych od wod.
Zasady ogólne
Rozdział 1
Przepisy ogolne
Art. 2.
1. Zarządzanie zasobami wodnymi słuzy…
… wody na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu;
6) zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją;
7) tworzenia warunkow dla energetycznego, transportowego oraz
rybackiego wykorzystania wod.
Zasady ogólne
Rozdział 1
Przepisy ogolne
Art. 2.
2. Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi stanowią:
1) planowanie w gospodarowaniu wodami;
2) pozwolenia wodnoprawne;
3) opłaty i należności…
… wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem
podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne.
2. Ustala się następujące obszary dorzeczy:
1) obszar dorzecza Wisły obejmujący, oprocz dorzecza Wisły znajdującego
się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rowniez dorzecza Słupi,
Łupawy, Łeby, Redy oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do
Morza Bałtyckiego na wschod od ujścia Słupi, a takze…
… w gospodarce wodnej;
4) kataster wodny;
5) kontrola gospodarowania wodami.
3. Dokumentacje hydrologiczne, stanowiące podstawę projektowania i
planowania w zakresie budownictwa wodnego, ochrony przed powodzią i
zapobiegania skutkom suszy oraz zarządzania zasobami śródlądowych
wód powierzchniowych, w tym wydawania decyzji administracyjnych,
mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie…
…, stanowiące podstawę projektowania i
planowania w zakresie budownictwa wodnego, ochrony przed powodzią i
zapobiegania skutkom suszy oraz zarządzania zasobami śródlądowych
wód powierzchniowych, w tym wydawania decyzji administracyjnych,
mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje.
Ust. 3 niezgodny z Konstytucją - wyrok TK (Dz.U. z 2007 r. Nr 231,
poz. 1704).
Art. 2.
4. Minister…
… z 26.01.1980),
8) dyrektywy 82/176/EWG z dnia 22 marca 1982 r. w sprawie wartości
dopuszczalnych dla ściekow i wskaźnikow jakości wod w odniesieniu do
zrzutow rtęci z przemysłu elektrolizy chlorkow metali alkalicznych (Dz.
Urz. WE L 81 z 27.03.1982),
9) dyrektywy 84/491/EWG z dnia 9 października 1982 r. w sprawie
wartości dopuszczalnych dla ściekow i wskaźnikow jakości wod w
odniesieniu do zrzutow…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz