Prawo wodne

note /search

Prawo ujęte w Konstytucji RP-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo wodne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3283

PRAWO WODNE      Konstytucja RP    KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  z dnia 2 kwietnia 1997 r. Opracowano na podstawie:  Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,  z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r, Nr 114, poz. 946.    Konstytucja RP  Art. 87.  1. Źrodłami powszechnie o...

Ocena oddziaływania na środowisko programów, polityk, strategii, przed...

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo wodne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

    Prawo wodne     A. Ocena oddzia ływania na  ś rodowisko programów, polityk, strategii,  przedsi ę wzi ęć  w prawie polskim (OO Ś )  Instrument polityki ochrony  ś rodowiska  Ź ródła prawa:  - ustawa – PO Ś  2001, Tytuł I, dział VI, rozdział 1, ( wchłonęła ustawę z 09.11.2000 o  dostępie do info...

Gdzie szukać aktów prawnych

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo wodne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

Gdzie szuka ć  aktów prawnych?  http://isap.sejm.gov.pl/  Baza Internetowy System Aktow Prawnych zawiera - aktualizowane na  bieŜąco – opisy bibliograficzne i teksty aktow prawnych opublikowanych  w Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Pols...

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo wodne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

  1     Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych        I. Warunki ogólne  Zgodnie z art.140 ust.2 ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2005 roku Nr 239,  poz. 2019 z późn. zm.)  marszałek województwa wydaje pozwolenia wodnoprawne:  1) jeże...

Kataster wodny

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo wodne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1337

Co to jest?        Jest to system informacyjny  o gospodarowaniu wodami.  Udostępniany on jest  nieodpłatnie.        Prowadzenie katastru  wodnego dla regionu wodnego  należy do zadań dyrektora  regionalnego zarządu  gospodarki wodnej.  Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229  USTAWA  z dnia 18 lipca 2001 r.  ...

Operat-część opisowa

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo wodne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1344

OPERAT WODNOPRAWNY  CZĘŚĆ OPISOWA    1) Zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziba i adres  Jednostką ubiegającą się o wydanie pozwolenia wodno prawnego na budowę pomostu jest  Inwestor przedsięwzięcia: Przedsiębiorstwo Gastronomiczne „WEWAG” z siedzibą w  Kielcach, ul. Grunwaldzk...

Opis działalności w języku nietechnicznym

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo wodne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071

Opis działalności w języku nietechnicznym.   Planuje się wykonad pomost dla celów rekreacyjnych przy istniejącym kąpielisku na jez. Golejowskim  położonym 4 km od drogi Staszów-Osiek, w okolicy Staszowa. Pomost zbudowany będzie z gotowych   drewni...

Podstawowe zasady ochrony środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo wodne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1799

I Tytuł:– przepisy ogólne  1) Podstawowe zasady ochrony  ś rodowiska  - zasada kompleksowej ochrony  ś rodowiska –  podejście zintegrowane, powołanie  instytucji, ustanawianie standardów jakości środowiska,  - zasada prewencji –  podejmujący działalność wpływającą negatywnie na środowisko jest  zob...

Program ochrony środowiska gminy powiatu

 • Politechnika Gdańska
 • Prawo wodne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

      Jest dokumentem planowania strategicznego,  wyrażającym cele i kierunki polityki  ekologicznej samorządu powiatu/ gminy i  określającym wynikające z nich działania.      Sam program nie jest dokumentem  stanowiącym.   cele i priorytety ekologiczne,     rodzaj i harmonogram działań proekolog...