Program ochrony środowiska gminy powiatu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Program ochrony środowiska gminy powiatu - strona 1 Program ochrony środowiska gminy powiatu - strona 2 Program ochrony środowiska gminy powiatu - strona 3

Fragment notatki:

      Jest dokumentem planowania strategicznego,  wyrażającym cele i kierunki polityki  ekologicznej samorządu powiatu/ gminy i  określającym wynikające z nich działania.      Sam program nie jest dokumentem  stanowiącym.   cele i priorytety ekologiczne,     rodzaj i harmonogram działań proekologicznych     środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym  mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki  finansowe.        Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627)    Art. 17.     1.   Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki    ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne    programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa    w art. 14.  2.   Projekty programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez:    1) ministra właściwego do spraw środowiska – w przypadku projektów wojewódzkich  programów ochrony środowiska;    2) organ wykonawczy województwa – w przypadku projektów powiatowych    programów ochrony środowiska;    3) organ wykonawczy powiatu – w przypadku projektów gminnych programów    ochrony środowiska.  3.   (uchylony).  4.   Organ, o którym mowa w ust. 1, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach  i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w    ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w postępowaniu,  którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska.    Art. 14.  1.   Polityka ekologiczna państwa, na podstawie aktualnego stanu  środowiska, określa w szczególności:    1) cele ekologiczne;    2) priorytety ekologiczne;    2a) poziomy celów długoterminowych;    3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;    4) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy  prawnoekonomiczne i środki finansowe.  2.   Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym że  przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne 4  lata.      Art. 18.  1.   Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio  sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy.  2.   Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i  gminy       sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi  województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. 

(…)

… ŚRODOWISKA W
POWIECIE
 HARMONOGRAM OPERACYJNO – FINANSOWY
NA LATA 2004 - 2007
 Jakość wód i stosunki wodne
 Powietrze atmosferyczne
 Hałas i wibracje
Promieniowanie elektromagnetyczne
 Poważne awarie i zagrożenia naturalne
 Lasy
 Surowce mineralne
 Gleby
Dziękujemy za uwagę 
Jest dokumentem planowania strategicznego,
wyrażającym cele i kierunki polityki
ekologicznej samorządu powiatu/ gminy…
… atmosferyczne
Hałas i wibracje
Promieniowanie elektromagnetyczne
Poważne awarie i zagrożenia naturalneLasy
Surowce mineralne
Gleby
Dziękujemy za uwagę 

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz