Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych - strona 1 Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych - strona 2 Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych - strona 3

Fragment notatki:

  1     Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych        I. Warunki ogólne  Zgodnie z art.140 ust.2 ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2005 roku Nr 239,  poz. 2019 z późn. zm.)  marszałek województwa wydaje pozwolenia wodnoprawne:  1) jeżeli szczególne korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych jest związane  z przedsięwzięciami lub instalacjami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, dla  których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest  obligatoryjne w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), Szczególnym korzystaniem z wód jest min.:  −  pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,   −  wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,   −  piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,   −  korzystanie z wód do celów energetycznych,   −  korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;  2) jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych  zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, będących przedsięwzięciem, dla  którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane;  3) na wykonanie urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią;  4) na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych;  5) na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;  6) na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w zakresie:  −  gromadzenia ścieków, a także innych materiałów, prowadzenia odzysku lub  unieszkodliwiania odpadów,  −  wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania innych robót,  −  wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowania,  jeżeli dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej wyda decyzję zwalniającą  z zakazów, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 83 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo wodne;  7) na wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych  materiałów;  8) na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów,  ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska,  pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, dla których  sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagane;  9) wszystkie, o których mowa w ustawie Prawo wodne, wymagane dla przedsięwzięcia, jeżeli  jest organem właściwym do wydania jednego z tych pozwoleń;  10) na wspólne korzystanie z wód, jeżeli jest organem właściwym do wydania pozwolenia dla  jednego z zakładów;  11) jeżeli szczególne korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych odbywa się na  terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska. 

(…)

… z załącznikami:
1)operat wodnoprawny, wykonany zgodnie z art. 132 Prawa wodnego. Pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych może być wydane na podstawie projektu tych
urządzeń, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu;
2) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy,
jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego…
…, jeżeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu;
2) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy,
jeżeli jest ona wymagana - w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urządzenia wodnego;
3) do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych
lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów dołącza…
… o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na
odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego dołącza się dokumentację
hydrogeologiczną, o ile jej sporządzanie wynika z przepisów odrębnych;
5) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym;
6) do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń
kanalizacyjnych ścieków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz