Podstawowe zasady ochrony środowiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zasady ochrony środowiska - strona 1 Podstawowe zasady ochrony środowiska - strona 2 Podstawowe zasady ochrony środowiska - strona 3

Fragment notatki:

I Tytuł:– przepisy ogólne  1) Podstawowe zasady ochrony  ś rodowiska  - zasada kompleksowej ochrony  ś rodowiska –  podejście zintegrowane, powołanie  instytucji, ustanawianie standardów jakości środowiska,  - zasada prewencji –  podejmujący działalność wpływającą negatywnie na środowisko jest  zobowiązany do zapobiegania temu działaniu, konieczna ocena oddziaływania na  środowisko,  - zasada przezorno ś ci  – podjęcie działań zapobiegawczych wymagane o ile nie jest  dowiedziony brak negatywnych oddziaływań,  - zasada „zanieczyszczaj ą cy płaci” –  kto powoduje zanieczyszczenie środowiska ponosi  koszty usunięcia skutków;  2) Rodzaje korzystania ze  ś rodowiska:  - powszechne ( potrzeby osobiste, gospodarstwa domowego, wypoczynku i sportu),  - szczególne –  obowiązek uzyskania pozwolenia,  - zwykłe –  wykracza poza ramy powszechnego bez obowiązku pozwolenia;  3) Polityka ekologiczna i programy  ś rodowiska:  - polityka opracowana przez Ministra ds. środowiska, przyjmowana przez Radę Ministrów,  uchwalana przez sejm, opracowana na 4 lata;  4) Informacje o  ś rodowisku:  7) Ochrona  ś rodowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji  8) Edukacja ekologiczna, badania z zakresu ochrony  ś rodowiska oraz reklama    II Tytuł: Ochrona zasobów  ś rodowiska  1) Przepisy ogólne;  Art. 81  1. Ochrona zasobów środowiska realizowana jest na podstawie ustawy oraz przepisów  szczególnych.  2. Szczegółowe zasady ochrony wód określają przepisy ustawy – Prawo wodne.  3. Szczegółowe zasady gospodarowania złozem kopaliny i związanej z eksploatacją złoŜa  ochrony środowiska określają przepisy ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.  4. Szczegółowe zasady:  1) ochrony obszarów i obiektów o wartościach przyrodniczych, krajobrazu, zwierząt i roślin  zagrozonych wyginięciem oraz drzew, krzewów i zieleni – określają przepisy ustawy o  ochronie przyrody;  2) ochrony lasów – określają przepisy ustawy o lasach;  3) ochrony dziko występujących zwierząt – określają przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia  1985 r. o  rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm. 4)), ustawy z dnia 16  października 1991 r. o ochronie przyrody 5) (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn.  zm.6)), ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127,  poz. 1066 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238),  a takze ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim7) (Dz. U. Nr 129, poz.  1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514); 

(…)

… obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych na podstawie
przepisów ustawy – Prawo wodne;
3) wyznaczenie obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza
aglomeracją.
2. Przepis ust. 1 nie wyklucza możliwości ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
w celu ochrony zasobów środowiska na podstawie przepisów ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5) Ochrona zwierząt…
… substancji niebezpiecznych i ilości powodujących zagrożenie,
- zakłady o duzym ryzyku obowiązane do opracowania i wdrożenia systemu bezpieczeństwa,
- kontrola – Państwowa straż Pozarna, Inspekcja Ochrony Środowiska,
- inne ustawy (o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Straży pożarnej, Inspekcji
Ochrony Środowiska);
3) Współpraca międzynarodowa.
V Tytuł: Środki finansowo-prawne
1) Przepisy ogólne.
Art. 272…
… z nieruchomości w związku z ochroną zasobów
środowiska moze nastąpić przez:
1) poddanie ochronie obszarów lub obiektów na podstawie przepisów ustawy o
ochronie przyrody;
2) ustalenie warunków korzystania z wód regionu wodnego lub zlewni oraz
ustanowienie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych na podstawie
przepisów ustawy – Prawo wodne;
3) wyznaczenie obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych…
… moze nastąpić przez:
1) poddanie ochronie obszarów lub obiektów na podstawie przepisów ustawy o
ochronie przyrody;
2) ustalenie warunków korzystania z wód regionu wodnego lub zlewni oraz
ustanowienie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych na podstawie
przepisów ustawy – Prawo wodne;
3) wyznaczenie obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza
aglomeracją.
2. Przepis ust. 1…
… oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514);
4) ochrony zwierząt gospodarskich i domowych – określają przepisy ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.8));
5) ochrony gruntów rolnych i leśnych – określają przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o
ochronie gruntów rolnych i leśnych.
II Tytuł: Ochrona zasobów środowiska
1) Przepisy ogólne;
Art. 82.
Ochrona…
… akustycznych;
6) Ochrona przed polami elektromagnetycznymi:
7) Ochrona kopalin
Art. 125.
Złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich
zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących.
Art. 126.
1. Eksploatację złoza kopaliny prowadzi się w sposób gospodarczo uzasadniony,
przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz