Przepisy prawa ochrony środowiska - rozporządzenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przepisy prawa ochrony środowiska - rozporządzenia - strona 1 Przepisy prawa ochrony środowiska - rozporządzenia - strona 2 Przepisy prawa ochrony środowiska - rozporządzenia - strona 3

Fragment notatki:

Prawo wodne    Rozporządzenia  Są źrodłami powszechnie obowiązującego prawa ochrony środowiska,  jeżeli mają charakter wykonawczy do ustaw    Charakter wykonawczy do ustaw Art. 92 Konstytucji RP  1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na  Podstawie szczegołowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej  wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania  rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz  wytyczne dotyczące treści aktu.    2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać  swoich kompetencji, o ktorych mowa w ust. 1, innemu organowi.  Art. 31 ust. 3    3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw  mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w  Demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku  publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności  publicznej, albo wolności i praw innych osob. Ograniczenia te nie mogą  naruszać istoty wolności i praw.    - Problem ustawodawczy – co jest w rozporządzeniach  - Zbyt dużo rozporządzeń  - Do obecnego stanu – nie nadążają za życiem  Akty prawa miejscowego  Są to akta prawne obowiązujące powszechnie na terenie organu, ktory go  wydał Normodawcą w terenie może być: wojewoda, sejmik wojewodzki,  rada powiatu, starosta, rada miasta, rada gminy i burmistrz.  Akty prawa miejscowego mogą nosić nazwę uchwał np. „Uchwała  Rady miasta w sprawie budżetu na rok…”.    Rozrożniamy trzy rodzaje tego typu aktow: wykonawcze,  ustrojowe i porządkujące    - Wynikają z decentralizacji władzy  - Społeczność lokalna wie najlepiej, co się dzieje w ich miejscu  zamieszkania    Przykład:  Plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez gminę wydany na  podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717  Rozporządzenie Wojewody w sprawie utworzenia Parku  Krajobrazowego (utworzenia rezerwatu przyrody) na podstawie ustawy z  dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220  (tekst jednolity)    Zasady polityki ochrony  ś rodowiska:  1)  zasada prewencji : „lepiej zapobiegać niż leczyć”, celem zapobieganie powstawaniu  szkód środowiskowych we Wspólnocie poprzez wczesne podejmowanie działań i stosowanie  środków zapobiegawczych,  2)  zasada przezorno ś ci  (ostrożności) - uwzględniać skutki oddziaływania na środowisko w  możliwie najwcześniejszym stadium podejmowania decyzji,  3)  unika ć  eksploatowania przyrody 

(…)

… środowiska naturalnego:
„Obecne pokolenie musi przekazać następnemu środowisko w stanie
zapewniającym zachowanie zdrowia publicznego i gospodarczego na wysokim
poziomie” – V Program.
1 Ochrona wód przed zanieczyszczeniem
a) Dyrektywy dotyczące kontroli i wymagań jakościowych wód
- Dyrektywa Rady 76/160/EWG – standardy wody w kąpieliskach,
- Dyrektywa Rady 78/659/EWG – jakość słodkich wód wymagających…
… szczegółowych ani dopuszczalnych norm (ramowy
charakter),
> ustanawia natomiast zasady oraz podstawy do wprowadzania przepisów
szczegółowych, określających normy dla poszczególnych substancji,
> nowelizacja 91/ 692/EWG;
- Dyrektywa Rady 80/68/EWG – w sprawie ochrony wód podziemnych przed
zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi,
Cel:
> kontrola emisji substancji niebezpiecznych (Lista I - rtęć, kadm…
… ściśle sprecyzowane obowiązki na gminy w zakresie budowy urządzeń
oczyszczających,
- wymagania jakimi powinny odpowiadać ścieki, wstępne oczyszczanie;
Dyrektywa 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym
przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych:
- programy ochrony dla wód zagrożonych azotem,
- szkolenia dla rolników (dobra praktyka rolnicza).
d) Nowa Dyrektywa Ramowa 2000/60/WE w zakresie polityki, gospodarki wodnej
Wspólnoty („dobra jakość” w 2015r):
cele: zapobieganie degradacji wód, ochrona przed zanieczyszczeniem, poprawa
ekosystemów,
promocja zrównoważonego wykorzystania, oparcie gospodarowania o dorzecza,
ustanowienie procedur ochrony wód, przyjęcie strategii, ustanowienie podstaw
ekonomicznych
gospodarki wodnej, włączenie całego społeczeństwa, uwzględnienie…
… środowiska w innym,
7) polityka ekologiczna Państw Członkowskich w zakresie ochrony środowiska musi
uwzględniać interesy państw rozwijających się,
8) państwa UE powinny wspierać ochronę środowiska w skali międzynarodowej i
globalnej,
9) ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego, konieczna edukacja,
10) zasada subsydiarności, - Wspólnota podejmuje działania tylko wtedy gdy z uwagi na
skale i skutki będą lepiej przez nią realizowane niz przez państwa członkowskie, środki
ochrony środowiska powinny być stosowane „na właściwym poziomie”, odpowiednio do
rodzaju zanieczyszczenia;
11) krajowe programy dotyczące środowiska powinny być koordynowane na podstawie
wspólnych długoterminowych programów a krajowa polityka ekologiczna –
harmonizowana w ramach Wspólnot Europejskich.
12) zasada: „najlepszej dostępnej…
odpadów niebezpiecznych, nie obejmuje odpadów
z gospodarstw domowych, nowe przepisy, ewidencjonowanie, nie mieszanie z innymi
odpadami, odpowiednie opakowanie i oznakowanie zgodnie z normami wspólnotowymi i
międzynarodowymi;
Dyrektywa Rady i Parlamentu 94/62/EWG o opakowaniach i odpadach z opakowań
pochodzenia przemysłowego, handlowego lub bytowego;
Dyrektywa Rady 99/31/WE w sprawie składowania odpadów…
… wód powierzchniowych do poboru wód (uzupełniają powyższą dyrektywę);
b) Kontrola emisji zanieczyszczeń do wód
- Dyrektywa 76/464/EWG (dyrektywa matka) – w sprawie zanieczyszczenia
spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do
środowiska wodnego Wspólnoty,
> najważniejszym instrumentem prawnym w dziedzinie przeciwdziałania
zanieczyszczaniu wód,
> dyrektywa nie przewiduje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz