Gospodarka odpadami, normy prawne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka odpadami, normy prawne-opracowanie - strona 1 Gospodarka odpadami, normy prawne-opracowanie - strona 2 Gospodarka odpadami, normy prawne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Regulacją o charakterze ramowym w gospodarce odpadami jest dyrektywa Rady Europy 75/442/EWG zmieniona w roku 1991 (91/156/EWG). Zobowiązuje ona kraje członkowskie do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości i zmniejszania szkodliwości. Przenosi ona ze szczebla lokalnego na krajowy nadzór nad gospodarką odpadami. Zgodnie z dyrektywą gospodarowanie odpadami musi odbywać się  w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Jednym z kluczowych elementów strategii gospodarowania odpadami jest hierarchia postępowania  z odpadami i zasada zanieczyszczający płaci. Z dyrektywy wynikają obowiązki w zakresie przygotowania przez samorządy planów gospodarki odpadami.
Dyrektywa Rady 91/689/EWG dotyczy odpadów niebezpiecznych. Definiuje ona rodzaje tych odpadów - głównie ze względu na wpływ na zdrowie. Określa zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Rozporządzenie Rady 1993/259 określa zasady transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych; Nr 1420/99/WE z 29 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne zasady i procedury stosowane do wysyłek niektórych rodzajów odpadów do niektórych krajów nienależących do OECD; Nr 1547/99/WE z 12 lipca 1999 r. ustanawiającego procedury kontrolne zgodnie z rozporządzeniem Rady Europy nr 259/93 stosowane do wysyłek niektórych rodzajów odpadów do niektórych krajów, do których nie stosuje się decyzji OECD.
Dyrektywa 2000/76/WE dotyczy spalania odpadów. Jej celem jest zapobieganie lub minimalizowanie potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko emisji do powietrza, wód, gleby itd. Od 2005 r. dyrektywa zaostrza wartości graniczne przy emisjach podczas spalania odpadów. Spalarnie są identyfikowane jako główne źródło emisji do atmosfery dioksyn i furanów.
Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów służyć ma zmniejszeniu wpływu na środowisko składowisk. W tym celu dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie do podejmowania działań ograniczających ilość składowanych odpadów szczególnie odpadów biodegradowalnych.
Dyrektywa Rady 91/157/EWG reguluje kwestie odzysku i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów. Zgodnie z wymogami dyrektywy istnieje obowiązek selektywnej zbiórki i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów zawierających rtęć, kadm, lub ołów.
Dyrektywa 94/62/We określa strategię UE w zakresie odpadów opakowaniowych. Jest to, dyrektywa w pełni oparta o hierarchię postępowania z odpadami: od zapobiegania do unieszkodliwiania
Celem dyrektywy 2000/53/WE jest ochrona przed wrakami pojazdów i promowanie zbiórki i recyklingu odpadów. Dyrektywa ustala wprowadzenie systemu zbiórki pojazdów na koszt producenta, zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci". Kraje członkowskie są zobligowane do tworzenia systemów bezpłatnej zbiórki wraków i używanych części pojazdów.

(…)

…. Program realizowany jest z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych oraz uwarunkowań ekonomicznych, a także z uwzględnieniem poziomu technicznego istniejącej infrastruktury.
KPGO dokonuje podziału odpadów na 2 zasadnicze grupy: odpady komunalne i przemysłowe. Oddzielną grupę stanowią odpady niebezpieczne. Podział ten stanowi podstawę do: prezentacji diagnozy…
… na podstawie wielkości dopuszczalnych zanieczyszczeń śródlądowych wód powierzchniowych I klasy czystości, zanieczyszczenie atmosfery przez odpady pylące, wydzielające pary lub gazy szkodliwe i o nieprzyjemnym zapachu, łatwość zapłonu. Obowiązujący stan prawny w dziedzinie gospodarki odpadami, opiera się na następujących, kardynalnych zasadach wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach:
zasadzie zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska, zasadzie zapobiegania - ten kto podejmuje negatywne dla środowiska działania, odpowiada za usunięcie ich skutków, zasadzie przezorności - ten kto podejmuje działania które w przyszłości mogą negatywnie oddziaływać na środowisko, odpowiada za podjęcie wszelkich możliwych środków zapobiegawczych, zasadzie "zanieczyszczający płaci" - odpowiedzialność…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz