Ekologia, Dyrektywy unii europejskiej - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 336
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia, Dyrektywy unii europejskiej - wykład  - strona 1

Fragment notatki:

Dyrektywy unii europejskiej
Hierarchia postępowania z odpadami:
- zapobieganie
- odzysk powtórne wykorzystanie
- recykling
- unieszkodliwianie (odzysk energii= spalanie)
- składowanie
Zasady:
- zanieczyszczający płaci
- planowanie
- samowystarczalność najbliższe otoczenie
Ustawa ta określa
- zasady postępowania z odpadami
- ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
- zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ich ilości, oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko
- zasady procesu odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Odpady- oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia jest zobowiązany.
Odpady przemysłowe to najczęściej odpady będące produktami ubocznymi powstającymi w wyniku działalności gospodarczej (górnictwo węgla kamiennego, górnictwo i hutnictwo rud żelaza i metali kolorowych, przemysł energetyczny).
Ilość odpadów przemysłowych warunkuje stopień rozwoju cywilizacji, struktura przemysłu, technologii i rozwój gospodarki odpadami jako surowcami wtórnymi. Ilość odpadów przemysłowych w Polsce w ostatnich latach nieznacznie wzrosła.
Odpady komunalne (bytowe, domowe) są produkowane w wyniku działalności bytowo-gospodarczej człowieka w środowisku miejskim i osiedlowym (w tym działalność handlowa, oświatowa, kulturalna itd.). Skład, właściwości i ilość odpadów komunalnych zależne są od typu zabudowy i systemu grzewczego mieszkań. W większości odpady komunalne zawierają ok.40-50% substancji organicznych, fosfor, potas oraz pierwiastki śladowe (molibden, miedź, cynk, nikiel) występujące przeważnie w formie nietoksycznej i łatwo przyswajalnej. Odpady komunalne są najczęściej przyczyną skażeń powietrza, wody, gleby patogenami (dla których stanowią pożywkę) i są miejscem żerowania ptactwa, owadów, gryzoni będących nosicielami chorób zakaźnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz