Wykład - plany gospodarowania wodami

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - plany gospodarowania wodami - strona 1 Wykład - plany gospodarowania wodami - strona 2 Wykład - plany gospodarowania wodami - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie gospodarką wodną dr hab. Inż. Izabela Zimoch
Wykład 4
PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI:
Podstawowymi dokumentami planistycznymi według RDW dla osiągnięcia celu są: plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
programy działań. Transponująca zapisy RDW ustawa Prawo wodne również wyróżnia wśród dokumentów planistycznych
plany gospodarowania wodami na wyznaczonych w Polsce obszarach dorzeczy program wodno-środowiskowy kraju - odpowiednik programów działań według RDW. Zagadnienia, które powinny zostać ujęte w planach i programie, sprecyzowane zostały odpowiednio w art. 114 i art. 113 a ustawy Prawo wodne.
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (wg definicji ustawodawstwa polskiego) oraz Plan zarządzania zlewnią rzeczną (wg def. Unijnej) jest synteza trzech opracowań
Analizy stanu dorzecza i zasobów wodnych regionu
Analizy ekonomicznej gospodarowania wodami
Programu działań (derogacje)
 Zgodnie art. 119 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy sporządza i aktualizuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.
Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zatwierdza Rada Ministrów i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza wg nowego PW jest wykonywany na podstawie dokumentów opracowanych przez RZGW (Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław i Gliwice). Dokumentami tymi są:
Analiza stanu zasobów wodnych w regionach wodnych,
Analiza ekonomiczna gospodarowania wodami w regionach
Wykaz wód powierzchniowych i podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia
Wykaz wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych
Wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania i migracji ryb
Wykaz wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych
W 2008 r. opracowane zostały projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej Ücker.
Następnie w terminie od 22.12.2008 r. do 22.06.2009 r. projekty te zostały poddane konsultacjom społecznym. Wszystkie zebrane uwagi i opinie były szczegółowo analizowane, a te z nich, które były zasadne, zostały uwzględnione w ostatecznych wersjach planów. Ponadto w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy opracowano prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowych projektów planów.

(…)

… monitoringu
UWAGA!
Prawodawstwo UE nie precyzuje sposobu ogólnej ekologicznej klasyfikacji wód, ale Ramowa Dyrektywa Wodna wskazuje na konieczność jej stosowania- stąd w Polsce Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.11.2002r. W sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia Dz.U. Nr 204, poz 1728 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11.02.2004r. W sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód Dz.U. Nr 32, poz 284 …
… pitnej dla ludzi wymaga zmniejszenia zanieczyszczenia wód i chronienia ich przed wynikającym z tego pogorszenie jakości
konieczna jest ochrona zdrowia publicznego nadzorowanie w ty celu wód powierzchniowych do poboru wody pitnej oraz oczyszczania takich wód
rozbieżności pomiędzy przepisami dotyczącymi wymaganej jakości wód powierzchniowych mogą stworzyć nierówne warunki konkurencji i bezpośrednio…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz