Ramowa dyrektywa wodna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ramowa dyrektywa wodna - strona 1 Ramowa dyrektywa wodna - strona 2 Ramowa dyrektywa wodna - strona 3

Fragment notatki:

  DYREKTYWA 2000/60/WE  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY  z dnia 23 października 2000 r.  RDW  Ramowa Dyrektywa Wodna     Ramowa Dyrektywa Wodna - RDW  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  2000/60/WE  z dn. 23 października 2000 r. w sprawie  ustanowienia  ram działalności Wspólnoty w dziedzinie  polityki  Wodnej opublikowana 22 grudnia 2000 r.  Zapis formalny   preambuła (53)   treść (art. 1- 26)   załączniki (I-XI)    (1) Woda  nie jest produktem handlowym  takim jak  każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem,  które musi być chronione, bronione i  traktowane  jako takie.  (4) Wody na obszarze Wspólnoty znajdują się  pod  wzrastającą presją spowodowaną ciągłym  wzrostem  zapotrzebowania na wystarczającą ilość wody  o dobrej jakości do wszystkich celów……  (9) Konieczne jest opracowanie zintegrowanej  polityki wodnej Wspólnoty.  4   (19) Niniejsza dyrektywa ma na celu  utrzymanie  i poprawę środowiska wodnego we  Wspólnocie.  Ważna - jakość danych wód.  Ochrona przed pogorszeniem się stanu  ilościowego jest elementem pomocniczym w  zapewnianiu wód dobrej jakości.   (24) Dysponując wodą dobrej jakości  będzie  można zapewnić ludności zaopatrzenie w  wodę do picia.  5  (33) Powinno się dążyć do osiągnięcia dobrego  stanu  wód w każdym dorzeczu tak, aby działania w  odniesieniu do wód powierzchniowych i wód  podziemnych należących do tego samego  systemu  ekologicznego, hydrologicznego i  hydrogeologicznego  były skoordynowane.  6   (39) Istnieje potrzeba zapobieżenia lub  ograniczenia wpływu zdarzeń, w wyniku  których  wody są przypadkowo zanieczyszczane.  Działania w tym celu powinny być zawarte w  programie działań.   (41) W odniesieniu do ilości wód,  powinny  zostać ustanowione ogólne zasady kontroli  poboru I retencjonowania wód, w celu  zapewnienia równowagi środowiskowej  narażonych systemów wodnych.  7   (42) Należy ustanowić wspólne  środowiskowe  normy jakości i dopuszczalne wartości emisji  dla  niektórych grup lub rodzajów zanieczyszczeń  i stworzyć przepisy zapewniające przyjęcie  takich norm.   (51) Wdrożenie niniejszej dyrektywy ma  na celu  osiągnięcie poziomu bezpieczeństwa wód co  najmniej równoważnego poziomowi  zapewnionemu we wcześniejszych aktach  prawnych  8   (53) Należy zapewnić pełne wdrożenie i  stosowanie istniejącego prawodawstwa  dotyczącego środowiska naturalnego w  zakresie  ochrony wód.  Zapewnienie prawidłowego stosowania  przepisów wykonawczych we Wspólnocie  egzekwowane będzie poprzez stosowanie  właściwych kar, które powinny być skuteczne,  proporcjonalne i odstraszające. 

(…)

… niniejszej dyrektywy stosuje się
następujące
definicje:
��.Wody powierzchniowe. .Wody
podziemne.
��.Wody śródlądowe. .Rzeka. .Jezioro.
��.Wody przejściowe. .Wody przybrzeżne.
��.Sztuczna część wód. .Silnie zmieniona
część wód.
��.Część wód powierzchniowych. .
23
�� Warstwa wodonośna. .Część wód
podziemnych.
�� .Dorzecze. .Zlewnia. .Obszar dorzecza.
�� .Właściwe władze.
�� .Stan wód powierzchniowych…
…, morskie wody przejściowe lub
wody
przybrzeżne.
Jednolita część wód podziemnych oznacza
określoną
objętość wód podziemnych występującą w
obrębie
warstwy wodonośnej lub zespołu warstw
wodonośnych.
25
Definicje…(c.d.)
Sztuczna część wód oznacza część wód
powierzchniowych powstałą na skutek
działalności
człowieka.
Silnie zmieniona część wód oznacza część
wód
powierzchniowych, których charakter…
… Wspólnoty
Europejskiej
Ramowa Dyrektywa Wodna /RDW/
Artykuł 1 przedstawia cel dla którego
Dyrektywa
została uchwalona:
„Celem niniejszej dyrektywy jest ustalenie
ram
dla ochrony śródlądowych wód
powierzchniowych, wód przejściowych, wód
przybrzeżnych oraz wód podziemnych…”.
12
Cel główny RDW
zapewnienie ochrony wód w państwach
członkowskich
Unii Europejskiej poprzez:
�� zapobieganie dalszej ich degradacji…

�� 3) funkcjonowanie systemu ostrzegania
przed
niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w
atmosferze oraz hydrosferze,
�� 4) kształtowanie zagospodarowania
przestrzennego dolin rzecznych lub terenów
zalewowych, budowanie oraz utrzymywanie
wałów przeciwpowodziowych, a także
kanałów
ulgi.
60
�� Art. 80a. Tereny o szczególnym
znaczeniu
społecznym, gospodarczym lub kulturowym
powinny
być chronione…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz