Akty prawa miejscowego powszechnie obowiązujące.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akty prawa miejscowego powszechnie obowiązujące. - strona 1

Fragment notatki:

Ma 7 stron. Podejmuje takie kwestie jak: akty normatywne typu wewnętrznego, akty normatywne powszechnie obowiązujące, przepisy powszechnie obowiązujące wydawane na podstawie delegacji, przepisy porządkowe i ustrojowe przepisy wewnętrzne.

Akty prawa miejscowego powszechnie obowiązujące.
Prawne formy wykonywania zadań samorządu można rozmaicie sklasyfikować w zależności od przyjętego kryterium podziału, np.: według tego czy dotyczą adresata ogólnie określonego - są to wtedy akty normatywne, czy też oznaczonego konkretnie - jak w przypadku aktów indywidualnych. Interesujące nas kryterium to podział aktów prawa miejscowego według tego, do jakiego adresata są skierowane. Można wówczas wyodrębnić formy prawne skierowane do organów i jednostek organizacyjnych samorządu (akty normatywne typu wewnętrznego) oraz skierowane „na zewnątrz” do obywateli i jednostek organizacyjnych nie należących do samorządu, czyli akty normatywne powszechnie obowiązujące.
Według Konstytucji z 1997r. źródłami prawa powszechnie obowiązującego są także akty prawa miejscowego. Są to przepisy stojące niżej w hierarchii źródeł prawa niż ustawa i są też od ustawy zależne, np.: ustawa samorządowa z 1990r. upoważnia do stanowienia przepisów wydawanych na podstawie delegacji ustawowej, jak też w ramach upoważnienia ustawy samorządowej (art.40). Zawierają normy o charakterze generalnym, czyli takie, w których adresat został określony ogólnie i skierowane są do obywateli lub podmiotów organizacyjnie niezależnych od samorządu gminy. Akty prawa miejscowego muszą być wydane na podstawie i w granicach ustawy, część z nich może bowiem dotyczyć wyłącznie spraw nie uregulowanych w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących. Zachowane muszą być pozostałe zasady tworzenia prawa. Akt musi więc zostać wydany na podstawie wyraźnego, a nie opartego na domniemaniu, upoważnienia ustawowego i tylko w granicach tego upoważnienia. Ponadto musi być zgodny z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z art. 88 Konstytucji wynika także obowiązek ogłaszania aktów prawa miejscowego, bowiem warunkiem ich wejścia w życie jest właśnie ogłoszenie. Z art. 87 ust.2 i art.94 Konstytucji wynika, że do ich ustanawiania powołane są organy administracji rządowej ogólnej i specjalnej oraz organy samorządu terytorialnego, zaś przepisy obowiązują na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb stanowienia regulują ustawy: o samorządzie terytorialnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa oraz o ustroju administracji rządowej w województwie, a także ustawy odrębne, zawierające szczegółowe kompetencje dla określonych organów do stanowienia aktów prawa miejscowego.
Trzeba też rozgraniczyć kompetencje do stanowienia przepisów miejscowych przez organy reprezentujące czynnik społeczny (samorząd) i zawodowy (administracja rządowa). W literaturze zwraca się uwagę, że organy naczelne nie są w stanie uwzględnić specyfiki lokalnej, gdyż jej nie znają, dlatego nie jest wskazana w pewnych dziedzinach jednolita regulacja oraz że może zaistnieć na pewnych terenach potrzeba natychmiastowego działania bez uciekania się do regulacji centralnej.

(…)

… w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wchodzą w życie z dniem ich publikacji, chyba że przepisy odrębne lub akty prawa miejscowego przewidują termin późniejszy.
Urzędy administracji samorządowej prowadzą zbiory przepisów prawa miejscowego dostępne do powszechnego wglądu.
Przepisy prawa miejscowego podlegają zaskarżeniu zgodnie z przepisami ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz ustawami ustrojowymi…
… przedstawia Prezesowi Rady Ministrów projekt rozstrzygnięcia w sprawie uchylenia kwestionowanego aktu wraz z uzasadnieniem. Uchylenie aktu prawa miejscowego przez Prezesa Rady Ministrów następuje w formie zarządzenia, które podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym NSA orzeka w sprawach skarg na akty terenowych organów…
… porządkowe, szczególny tryb zarządzania mieniem powiatu oraz zasady i tryb korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Rada stanowi akty w formie uchwały, chyba że ustawa upoważniająca stanowi inaczej. Ogłaszane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Dzień wydania dziennika jest dniem ogłoszenia aktu. Wchodzą w życie po upływie 14 dni, chyba że ustawa lub przepis powiatowy stanowi…
….: dyrektorzy urzędów morskich mają kompetencję do wydawania zarządzeń wykonawczych i porządkowych. W zakresie nie uregulowanym w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących wojewoda może wydawać rozporządzenia porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Rozporządzenia mogą przewidywać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz