Finanse podmiotów gospodarczych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse podmiotów gospodarczych - strona 1 Finanse podmiotów gospodarczych - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 8 T.: Finanse podmiotów gospodarczych. WPROWADZENIE DO TEMATU FINANSÓW PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH. Podstawowe cele i instrumenty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa - procesy i zjawiska związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. (s. 285)
Procesom tym towarzyszy zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - pozyskiwanie źródeł finansowania jego działalności oraz lokowanie środków finansowych w składniki majątkowe w celu osiągania maksymalnych korzyści.
Korzyści osiągane przez przedsiębiorstwo: w postaci dywidend (część zysku, którą wypłaca się właścicielom przedsiębiorstw)
wzrost wartości posiadanych udziałów
umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku
Cele (korzyści) krótkoterminowe i długoterminowe - istnieją między nimi antynomie (sprzeczności)
Cel krótkoterminowy - np. zwiększanie dywidend (konsumpcja - cele bieżące)
Cel długoterminowy - np. poprawa jakości usług i produktów, umacnianie pozycji na rynku
Efektywność zarządzania finansami (strategii finansowej) - służy do tego
stopa zyskowności kapitałów własnych , która jest określana jako stosunek zysku do wartości kapitałów własnych.
nadwyżka finansowa (cash flow) - kategoria finansowa, która oprócz zysku netto zawiera także amortyzację. (zysk netto+amortyzacja) Służy ocenie efektywności strategii finansowej przedsiębiorstwa, pokazuje jaki wynik finansowy osiągnęła firma w rzeczywistości. (s.288) Amortyzacja - koszt umowny, a nie rzeczywisty, stanowi koszt rachunkowy, którego uwzględnienie w rachunku kosztów spowoduje, że mamy wynik finansowy, jakim jest zysk netto, niższy (bo koszty są powiększone o amortyzację), ale w praktyce przedsiębiorstwo tego kosztu nie ponosi. Firma do swojej działalności wykorzystuje kapitały własne i obce.
Kapitały własne - udziały właścicieli; część zysku, która przeznacza się na zwiększenie korzyści krótkoterminowych
Kapitały obce - środki, które pochodzą z zewnątrz: z pożyczek, kredytów, zobowiązania długoterminowe
ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA DECYZJI FINANSOWYCH koniunktura gospodarcza - cykl koniunkturalny, który składa się z:
ożywienia - wzrost popytu
rozkwitu
kryzysu - spadek opłacalności, popytu itd.
depresji
inflacja - stan gospodarki, w której dochodzi do rozchwiania równowagi (nierównowaga), gdzie ilość pieniędzy przeważa nad ilością towarów i usług; jej efektem jest wzrost cen:

(…)

… jest wzrost cen:
galopująca (hiperinflacja) - efekt gorącego pieniądza (nosząc go w kieszeni, parzy nas - rano możemy kupić np. 2 razy więcej towarów niż popołudniu)
umiarkowana
polityka fiskalna - polityka podatkowa, wiąże się z deficytem budżetowym, który można zmniejszać przez wzrost podatków, a gdy to nie skutkuje, aby go pokryć można zaciągnąć kredyt lub wyemitować papiery wartościowe przez władze państwowe (wtedy proponuje się w papierach wartościowych o wyższej stopie dyskonta; w efekcie czego banki podnoszą stopy procentowe oprocentowania kredytów)
interwencjonizm państwowy (polityka monetarna) - jest realizowana za pośrednictwem banku centralnego, którego naczelnym zadaniem jest dbanie o stabilność pieniądza krajowego (co może realizować przez wzrost stóp procentowych) oraz ograniczanie…

W warunkach inflacji siła nabywcza pieniądza ulega deprecjacji - zmniejsza się
W warunkach deflacji pieniądz ulega aprecjacji - wartość pieniądza zwiększa się
Dewaluacja - obniżenie wartości pieniądza krajowego w stosunku do wartości innych walut.
Rewaluacja - wzrost wartości pieniądza krajowego w stosunku do wartości innych walut.
Wartość pieniądza jest zmienna w czasie, a zmienność tą powodują zjawiska…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz