Filozoficzno-etyczne przesłanki praw i wolności człowieka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozoficzno-etyczne przesłanki praw i wolności człowieka - strona 1 Filozoficzno-etyczne przesłanki praw i wolności człowieka - strona 2 Filozoficzno-etyczne przesłanki praw i wolności człowieka - strona 3

Fragment notatki:

TEMAT: FILOZOFICZNO - ETYCZNE PRZESŁANKI PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA WSTĘP Prawa człowieka były produktem dość długiej ewolucji, która trwała kilkaset lat - twierdzą niektórzy autorzy i wypada się z nimi zgodzić. Ewolucja ta miała miejsce w Europie Zachodniej. W procesie tej ewolucji obok zmienności poglądów na temat praw człowieka, zwanych też "podstawowymi prawami" albo "podstawowymi wartościami", zaobserwować można pewne wartości (twierdzenia i sądy trwałe, uniwersalne, dotyczące każdego człowieka bez względu na jakiekolwiek zarysowane na wstępie różnice historyczne, społeczne, światopoglądowe, polityczne i inne) opierające się bowiem ..., na wartościach najbardziej podstawowych, które należą do powszechnego dorobku ludzkości ..., Analizując europejską myśl filozoficzną można stwierdzić, że bezpośrednie rozważania o prawach i wolnościach człowieka pojawiły się dopiero w czasach nowożytnych. Samo pojęcie "prawa człowieka" pojmowane jako prawo podmiotowe przysługujące człowiekowi z tej racji, że jest człowiekiem, pojawiło się w zasadzie dopiero w wieku 19-stym. Mimo to w epokach wcześniejszych - w starożytności i średniowieczu - zagadnieniom tym poświęcono wiele uwagi. CZĘŚĆ GŁÓWNA Formułowane w tej kwestii koncepcje stanowiące niemal od zarania ważny element rozważań filozoficznych, zwłaszcza zaś ich nurtu humanistycznego, związane były na ogół z określonymi założeniami ontologicznymi, gnoselogicznymi i aksjologicznymi, z ogólną teorią wszechświata i człowieka, z teorią poznania i różnymi systemami wartości, stanowiącymi podstawę dla wskazań natury prakseologicznej dotyczących dróg, sposobów i środków niezbędnych dla osiągnięcia wartości ujętych w czasach współczesnych w katalog praw człowieka i podstawowych wartości. Tak rozumiane prawa i wolności człowieka występowały już w czasach filozofów starożytnej Grecji i Rzymu. Już Hezjod w swoich "Pracach i dniach" czy przedstawiciele jońskiej filozofii przyrody podkreślali ścisłą zależność między wolnością, bezpieczeństwem i szczęściem człowieka, a poznaniem i przestrzeganiem zasad harmonii i ładu panujących we wszechświecie i społeczeństwie ludzkim, nazywanych czasami prawami natury. Zagadnienia te widoczne są w poglądach jednego z najwybitniejszych przedstawicieli myśli greckiej okresu niewolnictwa klasycznego - Platona. Platon prawa te odnosił tylko do wolnych Greków odmawiając ich niewolnikom. Filozof ten po analizie problemu szczęścia i wolności człowieka oraz jego naturalnych uprawnień do najważniejszych źródeł zagrożeń owych wartości zaliczył naruszenie ładu ustanowionego w świecie i w ludziach, nieprzestrzeganie w życiu społecznym zasad sprawiedliwości i norm moralnych oraz prawnych. Sądził, że usunąć te zagrożenia i zrealizować te wartości może jedynie "dobrze urządzone" państwo, tzn. takie, w którym panuje harmonia wewnętrzna, porządek i ład moralny, prawny, polityczny, gospodarczy, w którym władzę sprawują ludzie najmądrzejsi, zdolni pojąć istotę szczęścia i sprawiedliwości i należycie je zrealizować.

(…)

… korzystania z przysługujących im praw i wolności.
Na szczególną uwagę zasługują dzieła Immanuela Kanta: "Krytyka czystego rozumu", "Krytyka praktycznego rozumu", "Krytyka władzy" ze względu na ich doniosłość teoretyczną i etyczną. W przekonaniu Kanta człowiek jest podmiotem (a nie biernym odbiorcą wrażeń) w procesie poznania, które przebiega "od teorii do praktyki", jest istotą moralną, a moralność…
… Campanella, Hugo Grocjusz, Stanisław Orzechowski, Andrzej Frycz Modrzewski.
Mikołaj Machiavelli wyrażając sprzeciw wobec rzekomej bezradności człowieka względem otaczającej go rzeczywistości i poddaniu go pod kontrolę "losu lub Opatrzności" wskazał, że człowiek z natury obdarzony jest energią i wolą działania, które to właściwości może w pełni zrealizować tylko w ramach państwa opartego na znajomości…
… okresu Renesansu Tomasz Hobbes wyrażał przeświadczenie, że ład społeczny i same prawa ludzkie wynikają z prawa naturalnego, że są tym samym wcześniejsze od jakiejkolwiek władzy i dlatego władza nie może ich nadawać i odbierać.
Ideę tę najpełniej rozwinął Hugo Grocjusz w swoim dziele "Trzy księgi o prawie wojny i pokoju". Zakładał on, że to ostatnie jest "jedno zawsze i dla wszystkich". Zasadniczą cechą…
… "podstawowych praw" człowieka. Problemy te w większym lub mniejszym stopniu występowały w twórczości przedstawicieli szkół sokratycznych, cyników i cyrenaików, którzy - nawiązując do Hezjoda - drogę do bezpiecznego, spokojnego i swobodnego życia człowieka widzieli również w powrocie do życia "zgodnego z naturą".
Przedstawiciele wyżej wymienionych szkół kładli główny nacisk na relacje: człowiek - natura. Epikur
… natomiast i jego zwolennicy wprowadzili do rozważań nad człowiekiem nowy element, poszukując gwarancji bezpieczeństwa i szczęścia nie tylko w jego otoczeniu ale i w nim szmym. Jest to idea poszukiwania pewnych wartości we wnętrzu człowieka, w jego naturze, antycypującą niejako późniejsze koncepcje praw i wolności człowieka.
W starożytnym Rzymie Cyceron i Lukrecjusz pisali o stworzeniu sprawiedliwego ustroju zdolnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz