Europeistyka - definicje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europeistyka - definicje - strona 1 Europeistyka - definicje - strona 2 Europeistyka - definicje - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 1 08.10.2003 r. Definicje integracyjne : ekonomiczne - liberalizacja, znoszenie przeszkód (swobody), połączenie struktur gospodarczych i stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego; integracja ma przynieść korzyści krajom, które podjęły się integracji;
prawnopolityczne - integracja oznacza ograniczenie suwerenności narodowej i przeniesienie jej na organ ponadnarodowy;
socjologiczne - rola człowieka w integracji i jej wpływ na jego świadomość, poczucie tolerancji itp.
Bariery utworzenia Jednolite go Rynku Europejskiego (oraz propozycje ich zniesienia zawarte w programie Białej Księgi):
administracyjne - kontrole graniczne (około 2 tysiące punktów celnych); celnicy wymagali całego pliku dokumentów, kontrolowali pojazd itp., co utrudniało handel wewnętrzny w UE; w celu zlikwidowania tej bariery w programie Białej Księgi zaproponowano swobodę ruchu towarów i swobodę ruchu osób ; techniczne - kraje członkowskie nakładały różnorodne standardy (normy prawne) określające wymogi, jakie musi spełniać produkt aby został dopuszczony do swobodnej sprzedaży (standardy chronią np. środowisko naturalne); np. Philips produkował 7 typów telewizorów na poszczególne rynki; w Białej Księdze zaproponowano ujednolicenie standardów ; zakupy publiczne utrudniają swobodną konkurencję i swobodę wymiany towarów
fiskalne (podatkowe) - wprowadzono system francuski, czyli podatek VAT. Program Białej Księgi realizowano od 1988 do 1992 roku ale nie wprowadzono wszystkich dyrektyw i jego realizacja trwa do dnia dzisiejszego.
WYKŁAD 2 15.10.2003 r. Pojęcie integracji w języku ekonomicznym było używane dla oznaczenia procesów mikroekonomicznych, takich jak łączenie się przedsiębiorstw (fuzje małych przedsiębiorstw) a nie do tłumaczenia państw i gospodarek (w tym sensie zaczęto je używać dopiero później). W potocznym ujęciu „ integracja ” oznacza istnienie, łączenie, scalanie.
Początkowo słowo „integracja” było używane w odniesieniu do procesu dezintegracji gospodarki europejskiej (według Sfeninson'a).
SFENINSON (Szwed) - autor „ Dezin tegracja gospodarki europejskiej ” - pojęcie dezintegracji stosował do określenia stanu gospodarki po wojnie. Największe państwa europejskie - metropolie (np. Francja, Holandia, Wielka Brytania) miały własne systemy kolonialne. Wielka Brytania miała Brytyjską Wspólnotę Narodów - COMMONWELLS , do której należały m.in. Indie, Kanada, Nowa Zelandia i Austria oraz RPA.
COMMONWELLS - to pewien system integracji, gdyż łączył metropolie z terytoriami zależnymi; w jego ramach istniały swobody celne; oparty był na jednej walucie - FUNT SZTERLING; dlatego też Wielka Brytania nie była zainteresowana współpracą z Europą.


(…)

… dotychczasowych państw narodowych ma się ku końcowi. Dlatego zjednoczenie Europy jest nakazem zarówno politycznym, jak i gospodarczego porządku. Ratunek: powołanie Stanów Zjednoczonych Europy, wszystko inne jest ułudą.
GROEBCHEN - to właśnie Niemcy ze swoim federalistycznym doświadczeniem są powołane do przewodzenia temu procesowi.
Tak więc w tym ujęciu największą przeszkodę dla zjednoczenia Europy maja stanowić…
… wprowadzają wolny handel wewnątrz i jednocześnie wprowadzają wspólną taryfę celną na zewnątrz i ujednolicają politykę handlową wobec krajów trzecich (chodzi tu o ograniczenia suwerenności), co wymaga powołania wspólnych organów, które negocjują i zawierają traktaty w imieniu krajów członkowskich; cła nie są kierowane do budżetu krajowego lecz do budżetu Unii Europejskiej.
3. WSPÓLNY RYNEK W ramach wspólnego…
… i regionalnych służb zatrudnienia państw członkowskich.
Powołano Europejskie Biuro Koordynacyjne
EURES - sieć utworzona w 1994 r., skupia agencje pracy działające w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (+Norwegia, Islandia, Lichtenschtein) zajmuje się wymiana informacji o krajowych rynkach pracy członków UE i EFTA oraz ofert zatrudnienia (tzw. eurooferty).
Pracuje w niej ok. 500 specjalistów…
… na międzynarodowych rynkach finansowych
Wydatki EBJ i EDF stanowią 5-7 % wydatków całego budżetu UE
BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ
- ma stosunkowo niewielkie rozmiary, - wypłaty na rzecz budżetu UE nie stanowią dla kr. czł. dużego obciążenia - 1 % PKB i 2 % PKB wydatków kr. czł.
- podstawowe różnice między budżetem UE a budżetem kr. czł. :
* budżet UE spełnia inne funkcje i spośród klasycznych funkcji spełnia…
… europejskich wzajemnie się na siebie nakładały.
W styczniu 1944 roku w USA powołano zespół pod przywództwem Charles'a Inglenbergera; zespół ten miał stworzyć plan powojennej odbudowy Europy. Amerykanie planowali pomoc ekonomiczną dla Europy w formie bezzwrotnych darów (dotacji) - Plan Marshalla ale obawiano się, że dary te mogą zostać zmarnotrawione i zespół podjął się pracy nad opraco­waniem planu…
… i stowarzyszone oraz Bułgaria, Ukraina i Rumunia). Integracja miałaby więc charakter ograniczony.
Ze względu na to zróżnicowanie nie jest korzystna dla Polski.
Jack DELORE - mówił o koncentrycznych kręgach krajów peryferyjnych:
Niemcy, Francja, kraje Beneluksu, Austria;
Portugalia, Hiszpania, Grecja, Wielka Brytania;
Kraje EFTA i stowarzyszone;
Kraje, które aspirują do przystąpienia do UE (Bułgaria, Rumunia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz