Dr Wasiński

Europejska opieka konsularna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

Europejska opieka konsularna EOK przewidziana jest w art. 20 TWE. Jego postanowienia zostały uszczegółowione w decyzji nr 95/553/EC, która weszła w życie w 2002 r. Opieka przysługuje jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: O opiekę prosi osoba będąca obywatelem UE. Osoba ta przebywa poz...

Immunitet jurysdykcyjny głów państw - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1771

Immunitet jurysdykcyjny głów państw, szefów rządów i szefów dyplomacji Immunitet w sprawach karnych. Międzynarodowe prawo zwyczajowe przyznaje im immunitet jurysdykcyjny w sprawach karnych. Ten immunitet występuje w dwóch formach: Immunitet personalny - osoby te nie podlegają kompetencji jurysdykc...

Agresja Iraku na Kuwejt - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

agresja Iraku na Kuwejt (1990 rok) Gdy Irak dokonał agresji zbrojnej wobec Kuwejtu, państwa trzecie odmówiły spełnienia żądań władz irackich w przedmiocie „zamknięcia” ich przedstawicielstw dyplomatycznych na terytorium Kuwejtu. Wycofanie przedstawicieli dyplomatycznych mogło być potraktowane jako ...

Aneksja Abisynii - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

aneksja Abisynii Aneksja Abisynii przez Włochy w 1935 roku została początkowo uznana przez społeczność międzynarodową (jej część). Cofnięcie uznania zostało dokonane m. in. na gruncie traktatu pokojowego zawartego z Włochami w 1947 roku. PM nie o...

Azyl dyplomatyczny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

Azyl dyplomatyczny Azyl dyplomatyczny musi być odróżniony od azylu politycznego. Jeżeli chodzi o azyl polityczny to w Polsce jest on udzielany na podstawie: Art. 90 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. „1. Cudzoziemcowi można, na jego wniosek, udzielić...

Incydent w Nangar Khel i sprawa Teja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

Incydent w Nangar Khel Według polskiej prokuratury w dniu 16 sierpnia 2007 roku żołnierze polscy w ramach sił ISAF (International Security Assistance Force) bezprawnie ostrzelali wioskę z wielkokalibrowego karabinu maszynowego, a następn...

Konsulat honorowy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1148

Konsulat honorowy Funkcje konsularne mogą być wykonywane przez: Konsulów zawodowych. Za wykonywanie funkcji konsula otrzymują wynagrodzenie od państwa wysyłającego, którego zwykle są obywatelami.

Nietykalność członków misji dyplomatycznej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 567

Nietykalność członków misji dyplomatycznej Osoba przedstawiciela dyplomatycznego jest nietykalna. Na państwie przyjmującym ciąży w związku z tym dwojaki obowiązek: Negatywny - osoba uprawniona nie podlega władzy wykonawczej państwa pr...

Podmioty odpowiedzialne za utrzymywanie stosunków dyplomatycznych - om...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

Podmioty odpowiedzialne za utrzymywanie SD Współcześnie SD między podmiotami PM utrzymywane są najczęściej za pośrednictwem: Głów państw, którym przysługuje ius representationis omnimodae, czyli prawo do występowania w SM w pełnym zakresie ze skutkiem co do zasady wiążącym dla danego państwa. Spr...

Pojęcie Persoa non grata - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 427

Pojęcie „persona non grata” oraz pojęcie „osoba niemile widziana” Państwo przyjmujące może w każdym czasie bez podawania przyczyn oznajmić państwu wysyłającemu, że: Szef misji bądź którykolwiek z członków personelu misji jest persona no...