Dr Tomasz Słomka

note /search

Ustawa o radiofonii i telewizji

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

©Kancelaria Sejmu    s. 1/35  2007-04-16  Dz.U. 1993  Nr  7 poz. 34            USTAWA  z dnia 29 grudnia 1992 r.    o radiofonii i telewizji      Rozdział 1  Przepisy ogólne    Art. 1.  1. Zadaniem radiofonii i telewizji jest:  1) dostarczanie informacji;  2) udostępnianie dóbr kultury i sztuki;  3...

Władza wykonawcza w systemie politycznym

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

WYKŁAD 1 0 ( 13 .01.2010) WŁADZA WYKONAWCZA W systemie politycznym RP Nie jest powiedziane, że lider partii musi być premierem. Wybór rządu wskazuje, jaki mamy polityczny układ sił. Skrócenie kadencji sejmu jest rzadkością (2 razy się zdarzyło). Natomiast skrócenie kadencji rządu jest powszechne. 3...

Prawo konstytucyjne - wykład 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1162

służb specjalnych jest premier, który powołuje sekretarza stanu (wicepremiera)- koordynuje służby specjalne w imieniu Prezesa Rady Ministrów. Sekretarz Stanu jest odpowiedzialny przed premier, który może go odwołać. Ustawa z 9.06.2006 o...

Prawo konstytucyjne - wykład 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

Podsłuch jest legalny tylko wtedy, gdy dotyczy kwestii bezpieczeństwa państwa, w procesach cywilnych jest niedopuszczalny. Decyzje o zakładaniu podsłuchów- czyj wniosek? Kontrola? W jakim procesie? Temat zajęć: Zasady ustrojowe i ich role w kwestii bezpieczeństwa: ZASADA DOBRA WSPÓLNEGO- art. 1 i ...

Prawo konstytucyjne - wykład 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 952

1 i 2. Segment państwa prawnego- podstawowy element DPP. Składniki państwa prawnego: Zasada konstytucjonalizmu- porządek ustrojowy w państwie, fundamentalizm zawarty w konstytucji będącej gwarantem praw i obowiązków obywateli; prymat konstytucji w systemie źródeł prawa, gwarancja działania i efekty...

Prawo konstytucyjne - wykład 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Określenie jak człowiek i obywatel może przeciwstawić się ingerencji państwa- tak należy tworzyć prawo, aby nie tworzyć norm blankietowych (można je dostosować do każdej sytuacji, są niejasne, nieokreślone); norm powielaczowych (czyli akty wydawane przeważnie przez naczelne organy administracji pań...

Prawo konstytucyjne - wykład 5

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Zasada wolnej opozycji Opozycja w autorytaryzmie: destruktywna i konstruktywna. Koło „Znak” w PRL-u - opozycja. Gwarancja bezpieczeństwa i stabilności wynika z legalności działania opozycji Współpraca opozycji z władzą wyraża się w architektonicznym układzie Izby Gmin Ad.2 Zasada wolnej gry wyb...

Prawo konstytucyjne - wykład 6

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

), który określa, że pomówienia o komunizm, faszyzm, neonazizm można otrzymywać karę więzienia - problem w badaniach naukowych Kwestia marszy równości Ortodoksja porządku prawnego - restrykcja

Prawo konstytucyjne - wykład 7

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

d. Kwestia niepodległości - terytorium, istnienie, nawiązywanie stosunków z innymi podmiotami i uznanie przez nie Suwerenność - sprawowanie władztwa politycznego Art. 90 - możliwość użycia suwerena dla ratyfikacji umowy międzynarodowej, prezydent wtedy powinien ja podpisać Ustawa o referendum z 2...

Prawo konstytucyjne - wykład 8

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

- „tezy dotyczące zmian konstytucyjnych wysłane do parlamentu” - Donald Tusk obiecuję wybór prezydenta - jego kompetencje, zwierzchnik sił zbrojnych RBN - uznana jako niepotrzebna, organ półmartwy ~BBN - organ obsługujący administracyjnie RB...