Ustawa o radiofonii i telewizji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa o radiofonii i telewizji - strona 1 Ustawa o radiofonii i telewizji - strona 2 Ustawa o radiofonii i telewizji - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu    s. 1/35  2007-04-16  Dz.U. 1993  Nr  7 poz. 34            USTAWA  z dnia 29 grudnia 1992 r.    o radiofonii i telewizji      Rozdział 1  Przepisy ogólne    Art. 1.  1. Zadaniem radiofonii i telewizji jest:  1) dostarczanie informacji;  2) udostępnianie dóbr kultury i sztuki;  3) ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki;  3a) upowszechnianie edukacji obywatelskiej;  4) dostarczanie rozrywki;  5) popieranie krajowej twórczości audiowizualnej.  2. Odbiór programów krajowych i zagranicznych przeznaczonych przez nadawców  do powszechnego odbioru jest wolny, z zachowaniem warunków określonych  przepisami prawa.    Art. 1a.  1. Ustawę stosuje się do nadawców ustanowionych na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej.  2. Nadawcę uważa się za ustanowionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  jeżeli spełnia on co najmniej jeden z warunków:  1) ma swoją siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz:  a) decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na teryto- rium Rzeczypospolitej Polskiej lub  b) istotna  część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub  umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej, a decyzje o strukturze i zawartości programu  są podejmowane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,  lub   c) istotna  część osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub  umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy działa zarówno na  Opracowano na pod- stawie tj.  Dz.U. z  2004 r. Nr 253, poz.  2531, z 2005 r. Nr 17,  poz. 141, Nr 85, poz.  728, Nr 267, poz.  2258, z 2006 r. Nr 51,  poz. 377, Nr 83, poz.  574, Nr 133, poz. 935,  z 2007 r. Nr 25, poz.  162, Nr 61, poz. 411.    wykładnia TK z dn. 2  marca 1994 r. Dz.U. Nr  36, poz. 137 (dot. art. 21  ust. 2 pkt 6 w zw. z art.  18 ust. 1 i 2, art. 6 ust.  1, art. 14 ust. 1 i art.  22);    z dnia 13 grudnia 1995  r. Dz.U. z 1996 r. Nr 2,  poz. 15 (dot. art. 26 ust.  4 i art. 28 ust. 1 zdanie  drugie) ©Kancelaria Sejmu    s. 2/35  2007-04-16  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w innym państwie człon- kowskim Unii Europejskiej;  2) decyzje o strukturze i zawartości programu są podejmowane na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej oraz istotna część osób zatrudnionych na podsta- wie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej przy działalności nadawcy  działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nadawca ma swoją siedzi- bę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;  3) rozpoczął rozpowszechnianie programu na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej lub na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej i utrzymuje sta- bilne i efektywne związki gospodarcze z Rzecząpospolitą Polską, chyba że:   ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz