Dr Renata Zielińska

note /search

Elementy osobowe w sp. z o.o.-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 161
Wyświetleń: 938

Elementy osobowe w sp. z o.o. Spółka kontroluje swój skład osobowy. Co do zasady zbywanie udziałów jest dowolne. Jednak umowa spółki może ograniczyć zbywanie udziałów - konieczność uzyskania zgody spółki. W umowie mogą pojawić się oczywiście inne ograniczenia np. zbycie udziałów tylko na rzecz czło...

Elementy przedmiotowo istotne umowy spółki cywilnej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1498

Elementy przedmiotowo istotne umowy spółki cywilnej 1. określenie celu dla jakiego spółka jest tworzona - ma być to cel gospodarczy, który nie jest równoznaczny z celem zarobkowym. Celem gospodarczym będzie również cel w postaci zaoszczędzenia kosztów. 2. oznaczenie sposobu współdziałania - w szcze...

Etapy powstania spółki komandytowo-akcyjnej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Etapy powstania spółki komandytowo-akcyjnej Nie pojawia się klasyczna umowa spółki, w spółce tej jest statut spółki , przy czym różni się on od statutu spółki akcyjnej. O ile statut S.A. wyznacza pewną konstrukcję ustrojową spółek akcyjnych, gdzie są określone zasady jej funkcjonowania i statut S.A...

Obowiązki wspólnika-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA Właściwie jednym obowiązkiem jest obowiązek pokrycia swojego udziału - wniesienia do spółki wkładu . Co stanie się gdy wspólnik zobowiązał się dać do spółki wkład, a tego nie zrobił i spółka mimo tego została zarejestrowana? Nie wniesienie wkładu powoduje, iż na wspólniku nadal ...

Obrót udziałami w Sp. z o.o.-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

OBRÓT UDZIAŁAMI w Sp. z o.o. (zmiany składu osobowego) Objęcie udziału - następuje w umowie spółki lub przy podwyższaniu kapitału zakładowego. Jest związane z pierwotnym nabyciem (udział jeszcze nie istnieje, wspólnik obejmuje udział) Nabycie udziału - to

Organy spółki-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

ORGANY SPÓŁKI I. ZARZĄD SPÓŁKI - prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz. KSH wymienia jedynie kompetencje zgromadzenia wspólników. Umowa spółki może te kompetencje rozszerzyć. Zarząd natomiast ma prawo prowadzenia we wszystkich tych sprawach , które nie zostały zastrzeżone do komp...

Podtypy spółki cywilnej-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

podtypy spółki cywilnej : 1. spółka okazjonalna - zawiązujące się do przeprowadzenia jednej, kilku transakcji, 2. spółki konsorcja (umowa konsorcjum jest umową nienazwaną) - w ramach konsorcjum mamy lidera, który ma prawo prowadzenia spraw spół...

Powołanie władz spółki-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

powołanie władz spółki (w praktyce następuje przed pokryciem kapitału zakładowego). Organem obligatoryjnym w spółce jest zarząd, który winien być powołany przed rejestracją. Rada Nadzorcza (lub Komisja Rewizyjna) obligatoryjnie powoływa...

Prawa i obowiązki wspólników-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKÓW art.174§1 - wszyscy wspólnicy w spółce mają równe prawa , co nie oznacza, iż każdy wspólnik ma takie same prawa. To jaki jest zakres (rozmiar) praw i obowiązków wspólnika wyznacza wielkość udziału wspólnika w spółce. Umowa może różnicować te prawa poprzez wprowadzenie t...

Prawa wspólnika-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

PRAWA WSPÓLNIKA I. MAJĄTKOWE: 1. prawo do zysku - przypada wspólnikom proporcjonalnie do udziału. Umowa spółki może przewidywać inaczej, czyli wprowadzenie udziałów uprzywilejowanych co do zysku. Prawo do zysku jest generalnie prawem wynikającym z uczestnictwa w spółce. Jest to prawo abstrakcyjne, ...